Министерски съвет
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.37


Постановление № 243 от 27 ноември 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 183 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 27 НОЕМВРИ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 183 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.
(обн., ДВ, бр. 38 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел III „Структура на въоръжените сили“, точка 2. „Организационна структура на въоръжените сили“:
а) в подточка 2.1. „Българска армия“, подточка 2.1.6. „Командване за логистична поддръжка“, в края на абзац първи се създава изречение второ: „Осигурява изпълнението на ангажиментите на Министерството на отбраната по българското участие в Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО (NFIU).“;
б) в подточка 2.2. „Структури на пряко подчинение на министъра на отбраната“, подточка 2.2.12. „Комендантство – МО“, в края на абзац първи думите „и в Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО (NFIU)“ се заличават.
2. В раздел X „Дислокация и инфраструктура“:
а) в абзац четвърти числото „90 142“ се заменя с „69 471“ и числото „3 827 831“ се заменя с „3 848 502“;
б) в абзац шести числото „71 448“ се заменя с „50 777“.
§ 2. В приложение № 2 (поверително) към чл. 2 се правят изменения и допълнения съгласно приложението (поверително).
Заключителни разпоредби
§ 3. (1) Извършените от Военномедицинската академия разходи за изготвяне на съдебни химико-токсикологични експертизи, назначени от органите на Министерството на вътрешните работи, и разходите, произтичащи от изпълнението на Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 61 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2018 г., бр. 99 от 2020 г. и бр. 81 от 2023 г.), са за сметка на бюджета на Министерството на вътрешните работи.
(2) За извършените разходи по ал. 1 се извършват компенсирани промени по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси между бюджетите на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи.
(3) Редът за отчитане на извършените дейности и направените разходи по ал. 1 се определя от министъра на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице и от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице.
§ 4. Изпълнението на § 3 се възлага на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 януари 2024 г.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8501