Министерски съвет
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.36


Постановление № 242 от 27 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 27 НОЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г. в размер 13 665 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на учениците от държавните спортни училища в дневна и комбинирана форма на обучение.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“, по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 27, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища (обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2021 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8500