Министерски съвет
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.36


Постановление № 241 от 27 ноември 2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 27 НОЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г., както следва:
1. Намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество“, бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“, с 496 000 лв.
2. Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“ с 496 000 лв., в т.ч. по:
а) бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“ с 246 000 лв.;
б) бюджетна програма „Защита на потребителите“ с 250 000 лв.
Чл. 2. Министърът на икономиката и индустрията да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г., като уведоми за това министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на икономиката и индустрията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8499