Министерски съвет
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.36


Постановление № 240 от 24 ноември 2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 24 НОЕМВРИ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
(обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 9 и 81 от 2019 г., бр. 33 и 87 от 2021 г. и бр. 41, 47, 83 и 97 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „на Националната служба за охрана“.
§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1, в раздел ІХ „Сектор „Държавно управление“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 „Стратегически дейности“ подточка 1.4 се изменя така:
„1.4. Сигурност и охрана на стратегически обекти;“.
2. В т. 2 „Стратегически обекти“ се създава подточка 2.10:
„2.10. Стопанство „Евксиноград“ и прилежащите обекти по чл. 6, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8498