Министерски съвет
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.35


Постановление № 239 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 24 НОЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. в общ размер 55 727 365 лв. за доизграждане, модернизиране и функциониране на научната инфраструктура в изпълнение на Националната пътна карта за научна инфраструктура 2021 – 2027 г. и за осигуряване на средства за заплащане на участието на Република България в европейските консорциуми за научни инфраструктури.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“, бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование – наука – бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и във връзка с Решение № 328 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2021 – 2027 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8497