Министерски съвет
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.28


Постановление № 237 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 24 НОЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2023 г.
(ДВ, бр. 85 от 2023 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 267 300 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските и частните училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. допълнителни трансфери за 2023 г. по бюджетите на общините – 177 390 лв., разпределени съгласно приложението;
2. допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 89 910 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет – София, 810 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2023 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 89 100 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
(2) Със сумата 36 855 лв. да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
(4) По бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г., по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“, да се създаде администриран разходен параграф „Стипендии за деца с изявени дарби“ в размер на сумата по ал. 1.
Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси, чл. 75, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и чл. 2 от Постановление № 175 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023 г.

Община
Област
Средства за стипендии на ученици от общински училища
(в лв.)
Средства за стипендии на ученици от частни училища
(в лв.)
Общо
(в лв.)
Благоевград
Благоевград
2 835
 
2 835
Гоце Делчев
Благоевград
540
 
540
Петрич
Благоевград
675
 
675
Бургас
Бургас
13 500
 
13 500
Варна
Варна
15 255
 
15 255
Дългопол
Варна
540
 
540
Велико Търново
Велико Търново
7 425
1 620
9 045
Горна Оряховица
Велико Търново
2 295
 
2 295
Полски Тръмбеш
Велико Търново
810
 
810
Брегово
Видин
810
 
810
Видин
Видин
540
 
540
Враца
Враца
6 885
 
6 885
Габрово
Габрово
2 565
 
2 565
Севлиево
Габрово
675
 
675
Добрич
Добрич
3 105
1 620
4 725
Кърджали
Кърджали
1 890
 
1 890
Ловеч
Ловеч
2 565
 
2 565
Троян
Ловеч
3 240
 
3 240
Пазарджик
Пазарджик
3 240
 
3 240
Пещера
Пазарджик
675
 
675
Септември
Пазарджик
675
 
675
Перник
Перник
675
 
675
Плевен
Плевен
3 645
 
3 645
Пордим
Плевен
540
 
540
Червен бряг
Плевен
405
 
405
Пловдив
Пловдив
12 150
 
12 150
Разград
Разград
810
 
810
Русе
Русе
9 180
 
9 180
Силистра
Силистра
1 080
 
1 080
Сливен
Сливен
540
 
540
Мадан
Смолян
675
 
675
Столична
София-град
42 390
6 210
48 600
Елин Пелин
София област
1 620
 
1 620
Самоков
София област
1 890
 
1 890
Казанлък
Стара Загора
3 915
 
3 915
Стара Загора
Стара Загора
405
 
405
Попово
Търговище
405
 
405
Търговище
Търговище
1 755
 
1 755
Димитровград
Хасково
3 240
 
3 240
Любимец
Хасково
540
 
540
Тополовград
Хасково
945
 
945
Хасково
Хасково
4 050
 
4 050
Каспичан
Шумен
675
 
675
Шумен
Шумен
3 510
 
3 510
Ямбол
Ямбол
2 160
 
2 160
ОБЩО
167 940
9 450
177 390

8495