Министерски съвет
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.27


Постановление № 235 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 24 НОЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2023 г. в размер 400 000 лв. за Рилския манастир „Свети Иван Рилски“ (за Източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия) за обезпечаване на дейности по ремонт, консервация и реставрация на обекти на Рилската света обител, както и за други дейности по опазване и представяне на културната ценност във връзка с отбелязване на 40-ата годишнина от включването на манастира в списъка на ЮНЕСКО.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 6.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“, по бюджета на Министерството на културата за 2023 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 6.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8493