Министерски съвет
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.26


Постановление № 233 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 24 НОЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г. в размер 2 069 000 лв. във връзка с обезпечаване изпълнението на Постановление № 164 на Министерския съвет от 2023 г. за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 81 от 2023 г.).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 7.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г. по „Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 3. Министърът на външните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 7.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министърa на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8491