Народно събрание
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.24


Решение за създаване на Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с организацията, подготовката и опазването на обществения ред във връзка със заявения мирен протест срещу ръководството на БФС на 16 ноември 2023 г., както и с употребата на физическа сила и помощни средства от служители на Министерството на вътрешните работи по време на провеждането му

 

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с организацията, подготовката и опазването на обществения ред във връзка със заявения мирен протест срещу ръководството на БФС на 16 ноември 2023 г., както и с употребата на физическа сила и помощни средства от служители на Министерството на вътрешните работи по време на провеждането му
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с организацията, подготовката и опазването на обществения ред във връзка със заявения мирен протест срещу ръководството на БФС на 16 ноември 2023 г., както и с употребата на физическа сила и помощни средства от служители на Министерството на вътрешните работи по време на провеждането му.
2. Временната комисия да установи спазени ли са изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за събранията, митингите и манифестациите, Правилника и инструкциите на Министерството на вътрешните работи по прилагането му.
3. Временната комисия се състои от 18 народни представители, по трима от всяка парламентарна група, избрани на паритетен принцип.
4. Избира ръководство и състав, както следва:
Председател: Атанас Петров Атанасов
Членове:  Рая Назар Назарян
                Маноил Минчев Манев
                Радомир Петров Чолаков
                Надежда Георгиева Йорданова
                Явор Руменов Божанков
                Светослав Тодоров Тодоров
                Александър Димитров Арангелов
                Цвета Валентинова Рангелова
                Хамид Бари Хамид
                Халил Реджепов Летифов
                Валентин Йовков Тончев
                Иван Валентинов Иванов
                Иван Ивайлов Ченчев
                Христо Танчев Проданов
                Тошко Йорданов Хаджитодоров
                Ивайло Ванев Вълчев
                Станислав Иванов Богдански
5. Временната комисия се избира за срок от един месец.
6. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства, както и законодателни предложения, в случай че е необходимо.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 24 ноември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
8488