Министерство на правосъдието
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.46


Наредба № Н-5 от 24 ноември 2023 г. за утвърждаване на образци по чл. 693а от Търговския закон

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № Н-5 от 24 ноември 2023 г.
за утвърждаване на образци по чл. 693а от Търговския закон
Чл. 1. (1) С наредбата се определят предвидените в чл. 693а от Търговския закон образци на:
1. молба за предявяване на вземане;
2. списъци по чл. 686, ал. 1 и чл. 688, ал. 1 и 3 от Търговския закон;
3. сметка за разпределение;
4. ежемесечните отчети по чл. 659, ал. 2 от Търговския закон и отчета на синдика по чл. 664, ал. 1 от Търговския закон;
5. декларацията и съгласието на синдика по чл. 656, ал. 1 и 2 от Търговския закон;
6. дневника по чл. 659, ал. 1 от Търговския закон.
(2) За производствата по несъстоятелност, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност (ОВ, L 141/19 от 5 юни 2015 г.), се прилагат стандартните формуляри, предвидени в този регламент.
Чл. 2. (1) Кредиторите предявяват писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността в срок до един месец от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност чрез молба по образец съгласно приложение № 1, която съдържа:
1. посочване на съда и делото по несъстоятелност;
2. името и адреса на кредитора, на неговия законен представител или пълномощник, ако имат такива, както и единния граждански номер (единен идентификационен код) на кредитора и електронния адрес, ако има такъв; съдебен адрес в страната;
3. изложение на обстоятелствата, на които се основават вземането и размерът му;
4. привилегиите и обезпеченията;
5. искане за приемане на вземането;
6. банкова сметка на кредитора, по която да бъдат преведени средствата от разпределенията във връзка с приетите му вземания;
7. подпис на лицето, което подава молбата.
(2) Кредиторът е длъжен да представи заедно с молбата по ал. 1 и пълномощното, когато същата се подава от пълномощник. Молбата се представя с препис за синдика.
(3) Кредиторът представя към молбата по ал. 1 и всички писмени доказателства за вземането.
Чл. 3. Синдикът съставя списъци за вземанията по образец, както следва:
1. списък на приетите предявени вземания по чл. 686, ал. 1, т. 1 и по чл. 688, ал. 1 от Търговския закон по образец съгласно приложение № 2 (Списък на приетите предявени вземания);
2. списък на вземанията по чл. 687 от Търговския закон по образец съгласно приложение № 3 (Списък на служебно приетите вземания);
3. списък на неприетите предявени вземания по образец съгласно приложение № 4 (Списък на неприетите вземания);
4. списък на вземания, възникнали след датата на откриване на производството по несъстоятелност по чл. 688, ал. 3 от Търговския закон, по образец съгласно приложение № 5 (Списък на допълнително приетите вземания).
Чл. 4. Синдикът изготвя сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите с вземания по чл. 722, ал. 1 от Търговския закон по образец съгласно приложение № 6 (Сметка за разпределение), а при необходимост и сметка за разпределение по чл. 717д, ал. 2 от Търговския закон съгласно приложение № 7 (Сметка за разпределение по чл. 717д, ал. 2 от Търговския закон).
Чл. 5. Синдикът съставя отчети за дейността си по образец, както следва:
1. ежемесечен отчет за дейността по образец съгласно приложение № 8 (Отчет за месеца по чл. 659, ал. 2 от Търговския закон);
2. отчет при прекратяване на дейността по образец съгласно приложение № 9 (Отчет при прекратяване на дейността по чл. 664, ал. 1 от Търговския закон).
Чл. 6. (1) Преди назначаване и встъпване в длъжност синдикът подава писмено съгласие с нотариална заверка на подписа по чл. 656, ал. 1 от Търговския закон по образец съгласно приложение № 10 (Съгласие на синдика по чл. 656, ал. 1 от Търговския закон).
(2) При назначаването му синдикът с писмена декларация по образец съгласно приложение № 11 (Декларация от синдика по чл. 656, ал. 2 от Търговския закон) с нотариална заверка на подписа декларира наличието на условията и липсата на пречки по Търговския закон, участието в търговски дружества като съдружник, акционер, изпълнението на длъжности ликвидатор, синдик и други платени длъжности.
Чл. 7. (1) Синдикът води специален дневник в електронна форма съгласно приложение № 12 (Дневник на синдика).
(2) В дневника синдикът вписва всяко свое действие, свързано с управлението и разпореждането с вещи и права от имуществото на длъжника или от масата на несъстоятелността.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 693а от Търговския закон.
Министър: Атанас Славов
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
ДО
ОКРЪЖЕН СЪД – …………
Т.Д. № …………. /………….. г.
.…………… състав
МОЛБА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНЕ
От .................................................................................................................................................................. ,
 (име/наименование на кредитора)
ЕГН/ЕИК .......................................................................................................................................................... ,
с адрес: ................................................................................................................................................................
(постоянен адрес/седалище и адрес на управление)
Съдебен адрес в Република България .............................................................................................................
Електронна поща ...............................................................................................................................................
Телефон ...............................................................................................................................................................
Представляван от ...............................................................................................................................................
(име, адрес и качество на представителя)
...............................................................................................................................................................................
(име и адрес на пълномощника, когато молбата се подава от пълномощник)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание чл. 685 от Търговския закон предявявам писмено следните вземания срещу
търговеца .................................................................................................................  с ЕИК …………………………..,
за когото е открито производството по несъстоятелност:
1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................
I. Вземанията ми се основават на следните обстоятелства:
1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................
II. Към момента на предявяване имам вземания в размер на:
1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................
III. Вземанията ми са обезпечени със следните привилегии и обезпечения:
1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................
IV. Представям следните писмени доказателства:
1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................
Моля, посочените вземания да бъдат приети и съответно вписани в списъка на приетите от синдика вземания.
Моля, средствата от разпределения във връзка с приетите вземания да бъдат превеждани по следната банкова сметка:
IBAN .................................................................................................................................... , BIC…………………….,
банка .............................................................................. , титуляр .....................................................................
Приложения:
1. Пълномощно № …. (когато молбата е подадена от пълномощник).
2. Горепосочените писмени доказателства.

Дата: ………../…….. г.
С уважение,
Гр. …………………….
…………………………
              (подпис)

Приложение № 2 към чл. 3, т. 1
ДО
ОКРЪЖЕН СЪД – …………
Т.Д. № …………. /………….. г.
…………… състав
СПИСЪК № …..*
на приетите предявени вземания по чл. 686, ал. 1, т. 1 и по чл. 688, ал. 1 ТЗ на кредиторите
на ...............................................  с ЕИК …………., предявени в срока по чл. 685, ал. 1/чл. 688, ал. 1 ТЗ
Долуподписаният ......................................................................................................................................  –
синдик по т.д. № ………../…………….. г. по описа на Окръжен съд – .............................................. , съставих
списък на предявените и приети вземания на кредиторите на ………………………… с ЕИК ............................

№ по ред
Дата на
предявяване
Кредитор
Предявен размер на вземането **
Основание на вземането***
Прието обезпечение или привилегия
Поредност
 по чл. 722 ТЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: ……………../………. г.
СИНДИК: …………………………
                                            (подпис)
 
Гр. …………………............
……………...................................
                             (имена на синдика)
 

* Поредност на номерата на списъците в производството по несъстоятелност.
** Вземанията в чуждестранна валута се превръщат в български левове по курс към датата на откриване на производството по несъстоятелност – § 2 от ДР ТЗ.
*** Ако вземането се приема под условие, това обстоятелство се отбелязва в колоната „Основание на вземането“.
Приложение № 3 към чл. 3, т. 2
ДО
ОКРЪЖЕН СЪД – ………
Т.Д. № …………. /…… г.
…………… състав
СПИСЪК № …..*
на служебно приетите вземания по чл. 687 ТЗ
на кредиторите на ……………………………………, ЕИК ………….….
Долуподписаният ......................................................................................................................................  –
синдик по т.д. № ………………………./………………. г. по описа на Окръжен съд – ............................. , съставих
списък на служебно приетите вземания на кредиторите на …………………………………, ЕИК ...........................

№ по ред
Кредитор
Размер на
вземането**
Основание на
вземането***
Прието обезпечение или привилегия
Поредност
по чл. 722 ТЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата: ……………../………. г.
СИНДИК: …………………………
                                            (подпис)
Гр. …………………............
……………...................................
                      (имена на синдика)

* Поредност на номерата на списъците в производството по несъстоятелност.
** Вземанията в чуждестранна валута се превръщат в български левове по курс към датата на откриване на производството по несъстоятелност – § 2 от ДР ТЗ.
*** Ако вземането се приема под условие, това обстоятелство се отбелязва в колоната „Основание на вземането“.
Приложение № 4 към чл. 3, т. 3
ДО
ОКРЪЖЕН СЪД – …………
Т.Д. № …………./………… г.
…………… състав
СПИСЪК № ………….*
на неприетите вземания по чл. ……… ТЗ
на кредиторите на ………………………………………………….., ЕИК ……………………
Долуподписаният ......................................................................................................................................  –
синдик по т.д. № …………………/……………….. г. по описа на Окръжен съд – ................................... , съставих
списък на неприетите вземания на кредиторите на ………………………………………………….., ЕИК .......................

№ по ред
Дата на предявяване
Кредитор
Предявен размер на вземането**
 Основание на вземането
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата: ……………../………. г.
СИНДИК: …………………………
                                            (подпис)
Гр. …………………............
……………...................................
                             (имена на синдика)

* Поредност на номерата на списъците в производството по несъстоятелност.
** Вземанията в чуждестранна валута се превръщат в български левове по курс към датата на откриване на производството по несъстоятелност – § 2 от ДР ТЗ.
Приложение № 5 към чл. 3, т. 4
ДО
ОКРЪЖЕН СЪД – ……………
Т.Д. № …………./………… г.
…………… състав
СПИСЪК № …*
на допълнително приетите вземания по чл. 688, ал. 3 ТЗ
на кредиторите на …………………………………………....................., ЕИК …………………………..........
Долуподписаният ......................................................................................................................................  –
 синдик по т.д. № …………………../…………. г. по описа на Окръжен съд – ...................................... , съставих
списък на допълнително приетите вземания на кредиторите на …………………..….., ЕИК .............................

№ по ред
Дата на предявяване
Кредитор
Размер на вземането**
Основание на вземането***
Прието обезпечение или привилегия
Поредност
по чл. 722 ТЗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата: ……………../………. г.
СИНДИК: …………………………
                                            (подпис)
Гр. …………………...........
……………...................................
                            (имена на синдика)

* Поредност на номерата на списъците в производството по несъстоятелност.
** Вземанията в чуждестранна валута се превръщат в български левове по курс към датата на откриване на производството по несъстоятелност – § 2 от ДР ТЗ.
*** Ако вземането се приема под условие, това обстоятелство се отбелязва в колоната „Основание на вземането“.

Приложение № 6 към чл. 4

ДО
ОКРЪЖЕН СЪД – …………
Т.Д. № …………./………… г.
…………… състав
СМЕТКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ № ……..*
на наличните суми по чл. 721, ал. 1 ТЗ
между кредиторите с вземания по чл. 722, ал. 1 ТЗ след осребряване на имущество
от масата на несъстоятелността на ……………………………………. – в несъстоятелност, ЕИК ………………………….,
по т.д. № …………………………./……………… г. по описа на Окръжен съд – ……………………………

Кредитор
Ред на вземането
Размер на вземането
Сума за получаване
Забележка
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 

 

Дата: ……………../………. г.
СИНДИК: …………………………
                                            (подпис)
Гр. …………………
……………...................................
                             (имена на синдика)

* Поредност на номерата на сметките за разпределение на наличните суми по чл. 721, ал. 1 ТЗ.
Приложение № 7 към чл. 4
ДО
ОКРЪЖЕН СЪД – …………
Т.Д. № …………./………… г.
…………… състав
СМЕТКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ № ….. * по чл. 717д, ал. 2 ТЗ
на суми в полза на кредиторите на ………………………………. с ЕИК ......…………………,
по т.д. № ……………………/………………….. г. по описа на Окръжен съд – …………………

Кредитор
Ред на
вземането
Основание на вземането
Привилегии
и обезпечения
Дължима продажна цена, която се прихваща срещу вземанията на кредитора
Сума, която кредиторът следва да внесе за изплащане на вземанията на другите кредитори
1.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 

 

Дата: ……………../………. г.
СИНДИК: …………………………
                                            (подпис)
Гр. …………………............
……………...................................
                              (имена на синдика)

* Поредност на номерата на сметките за разпределение на наличните суми по чл. 717д, ал. 2 ТЗ.
Приложение № 8 към чл. 5, т. 1
ДО
ОКРЪЖЕН СЪД – …………
Т.Д. № …………./…………г.
…………… състав
ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦА ПО ЧЛ. 659, АЛ. 2 ТЗ
От ........................................................................................................................................................................ ,
(имена на синдика)
с адрес ................................................................................................................................................................ ,
(адрес на канцеларията на синдика)
електронна поща ............................................................................................................................................... ,
телефон: .............................................................................................................................................................. ,
синдик на .......................................................................................................................... с ЕИК .....................
(наименование, правно-организационна форма, седалище и адрес на управление)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание чл. 659, ал. 2 от Търговския закон представям отчет за месец /.......... г. за дейността
ми като синдик на ............ с ЕИК ……….………., за когото е открито производството по несъстоятелност:
1. Действия във връзка с представляване на предприятието, управляване на текущи дела на предприятието и/или упражняване на надзор върху дейността на длъжника, вкл. водене на търговската кореспонденция:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. Действия по попълване на масата на несъстоятелността, включително издирване и уточняване на имуществото на длъжника, направени искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на договори, по които е страна длъжникът, действия по прекратяване участието на длъжника в търговски дружества, събиране на парични вземания на длъжника и други.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. Участие в съдебни производства:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4. Действия по осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
5. Съставени актове (списъци на вземания, планове за оздравяване, планове за осребряване, сметки за разпределение и други актове):
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. Извършени други действия, предвидени от закона или възложени от съда по несъстоятелността:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Дата: ……………../………. г.
СИНДИК: ………………………… (п)
Гр. …………………............
……………...................................
                            (имена на синдика)
Приложение № 9 към чл. 5, т. 2
ДО
ОКРЪЖЕН СЪД – ………..
Т.Д. № …………../………… г.
…………… състав
ОТЧЕТ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ЧЛ. 664, АЛ. 1 ТЗ
От .........................................................................................................................................................................
 (имена на синдика)
с адрес ................................................................................................................................................................ ,
(адрес на канцеларията на синдика)
електронна поща ............................................................................................................................................... ,
телефон: .............................................................................................................................................................. ,
синдик на .......................................................................................................................... с ЕИК .....................
(наименование, правно-организационна форма, седалище и адрес на управление)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание чл. 664, ал. 1 от Търговския закон представям отчет за дейността ми като синдик
на търговеца ……………………………………………… с ЕИК ..............., за когото е открито производството по несъстоятелност:
1. Действия във връзка с представляване на предприятието, управляване на текущи дела на предприятието и/или упражняване на надзор върху дейността на длъжника, вкл. водене на търговската кореспонденция:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. Действия по попълване на масата на несъстоятелността, включително издирване и уточняване на имуществото на длъжника, направени искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на договори, по които е страна длъжникът, действия по прекратяване участието на длъжника в търговски дружества, събиране на парични вземания на длъжника и други.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. Участие в съдебни производства:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4. Действия по осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
5. Съставени актове (списъци на вземания, планове за оздравяване, планове за осребряване, сметки за разпределение и други актове):
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. Извършени други действия, предвидени от закона или възложени от съда по несъстоятелността:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Дата: ……………../………. г.
СИНДИК: ………………………… (п)
Гр. …………………...........
……………...................................
                            (имена на синдика)
Приложение № 10 към чл. 6, ал. 1
ДО
ОКРЪЖЕН СЪД – …………
Т.Д. № …………./………… г.
…………… състав
СЪГЛАСИЕ
От ………………………………………………………..................... с ЕГН ....................................................................... ,
л.к. № …………………………………………., издадена на ………………..………… от .....................................................
Канцелария на синдика, намираща се на адрес: .....................................................................................
Електронна поща .........................................................................................................................................
Телефон: ........................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание чл. 656, ал. 1 от Търговския закон давам съгласие да бъда назначен/а като временен/
служебен/постоянен синдик на .............................................................................................  (наименование,
правно-организационна форма, седалище и адрес на управление на длъжника) в производството
по т.д. № ………/……… г. по описа на Окръжния съд – ...................................................................................
Дата: ……………../………. г.
 С УВАЖЕНИЕ: ………………………… (п)
Гр. …………………............
……………...................................
                              (имена на синдика)
 

                             

 
Приложение № 11 към чл. 6, ал. 2
ДО
ОКРЪЖЕН СЪД – …………
Т. Д. № …………./………… г.
…………… състав
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 656, ал. 2 от Търговския закон
Долуподписаният/ата ..................................................................................................................................
с ЕГН ………………………, л.к. № ………………..…, издадена на ………… г. от ..........................................................
Канцелария на синдика, намираща се на адрес: ...........................................................................................
Електронна поща:................................................................................................................................................
Телефон: ..............................................................................................................................................................
На основание чл. 656, ал. 2 от Търговския закон
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъждан/а като пълнолетен за умишлено престъпление от общ характер/Осъждан/а съм като пълнолетен/на за умишлено престъпление от общ характер и съм реабилитиран/а с определение № ………… по ч.н.д. № ………./………. г. по описа на .................. съд.
2. Не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник.
3. По отношение на мен не е прилагана мярка по чл. 65, ал. 2, т. 11 от Закона за банките (обн., ДВ, бр. 52 от 1997 г.; изм., бр. 15, 21, 52, 70 и 89 от 1998 г., бр. 54, 103 и 114 от 1999 г., бр. 1, 24, 63, 84 и 92 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 45, 91 и 92 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 19, 31, 39 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33 и 34 от 2006 г.; отм., бр. 59 от 2006 г.) или по чл. 103, ал. 2, т. 16 от Закона за кредитните институции.
4. Имам завършено висше юридическо/икономическо образование и не по-малко от 5 години стаж по специалността.
5. Издържал/а съм успешно изпит за придобиване на квалификация по ред, определен в наредбата по чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон и съм включен/а в утвърдения от министъра на правосъдието списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици.
6. Не съм освобождаван/а като синдик на основание чл. 657, ал. 2 от Търговския закон или по чл. 29, ал. 1, т. 6 или 7 и чл. 44, т. 3 от Закона за банковата несъстоятелност.
7. Не съм временно отстранен/а от утвърдения от министъра на правосъдието списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици.
8. Не съм съпруг/а на длъжника ………………………………………………… с ЕГН ………………………. или на негов кредитор, нито имам родство с тях по права линия, по съребрена линия – до шеста степен, или по сватовство – до трета степен.
9. Не съм кредитор на длъжника ………………………………………… с ЕИК ………………………….. и кредитор в производството по несъстоятелност по т.д. № …../……. г. по описа на ОС – …………………………, с изключение на вземането за възнаграждение като синдик в това производство.
10. Не се намирам с длъжника или с кредитор в отношения, които пораждат основателно съмнение за моето безпристрастие, включително не съм ги представлявал/а в последните три години преди встъпването си в длъжност.
11. Участвам/Не участвам в търговски дружества като съдружник или акционер
11.1. ......................................................................................................................................................................
11.2. ......................................................................................................................................................................
11.3. ......................................................................................................................................................................
(описват се фирмата, правно-организационната форма, седалището и адресът на управление)
12. Изпълнявам/Не изпълнявам длъжности ликвидатор, синдик и други платени длъжности ………………………………. в        
12.1. ......................................................................................................................................................................
12.2. ......................................................................................................................................................................
12.3........................................................................................................................................................................
(описват се фирмата, правно-организационната форма, седалището и адресът на управление на предприятието и длъжността)
Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Съгласно чл. 656, ал. 3 ТЗ при настъпване на промяна в някое от обстоятелствата незабавно ще уведомя писмено съда по несъстоятелността.
Дата: ……………../………. г.
 СИНДИК ………………………….. (п)
Гр. …………………..............
                                (имена на синдика)

                                     

Приложение № 12 към чл. 7, ал. 1
ДНЕВНИК НА СИНДИКА ПО ЧЛ. 659, АЛ. 1 ТЗ
Синдик ……………………………………………. на ……………………………………….. с ЕИК ………………,
т.д. № ………/………. г. по описа на ОС – …………………., седалище и адрес на управление ......
...............................................................................................................................................
Дата на вписване
Пореден № на действието
Описание на извършеното действие
Забележка
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
 
Указания за попълване:
1. Синдикът вписва всяко свое действие, свързано с управлението и разпореждането с вещи и права от имуществото на длъжника или от масата на несъстоятелността, например (без да се счита за изчерпателно) – извършването на опис, запечатване, приемо-предаване на движими и недвижими вещи, пари и ценни книги; сключване на договори за наем и влог; продажба на движими и недвижими вещи и др.
2. Когато функциите на синдик се изпълняват от две или повече лица, разногласията между тях и взетите решения се отбелязват в дневника в графа забележки.
3. Действието се отразява в дневника на датата на неговото извършване и се счита за извършено на датата, на която са настъпили целените правни и фактически последици, например: за опис – дата на протокола за опис, за договор за наем – датата, на която е сключен договорът, и т.н.
8475