Министерство на земеделието и храните
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.38


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на Националната служба за съвети в земеделието
(ДВ, бр. 25 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на земеделието“ се заличават и се създава изречение второ: „Изпълнителният директор на службата е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.“
§ 2. В чл. 4, ал. 1 накрая се добавя „и консултантски услуги в областта на селското стопанство съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435/1 от 6 декември 2021 г.)“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „министъра на земеделието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
2. В т. 15 накрая се добавя „(Регламент (ЕС) 2016/679)“.
3. В т. 18 думите „министъра на земеделието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор“ се добавя „(ЗФУКПС)“.
2. В ал. 2 думите „Закона за финансово управление и контрол“ се заменят със „ЗФУКПС“, а думите „министъра на земеделието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
3. В ал. 4 думите „Закона за финансово управление и контрол“ се заменят със „ЗФУКПС“.
§ 5. В чл. 13, ал. 2 думите „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) (Регламент 2016/679)“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2016/679“.
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 5 думите „Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор“ се заменят със „ЗФУКПС“.
2. В ал. 3 думите „Министерството на земеделието“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“.
§ 7. В чл. 17 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 накрая се добавя „и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г. (СПРЗСР 2023 – 2027 г.)“;
б) в т. 4 накрая се добавя „и изискванията на интервенция II.И.1. „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ от СПРЗСР 2023 – 2027 г.“;
в) в т. 5 накрая се добавя „и по интервенции от СПРЗСР 2023 – 2027 г.“.
2. В ал. 3:
а) в т. 3 накрая се добавя „и СПРЗСР 2023 – 2027 г.“;
б) в т. 4 накрая се добавя „и на интервенция II.И.1. „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ от СПРЗСР 2023 – 2027 г.“;
в) в т. 6 накрая се добавя „и СПРЗСР 2023 – 2027 г.“;
3. В ал. 4:
а) в основния текст след думите „ПРСР 2014 – 2020 г.“ се добавя „и по СПРЗСР 2023 – 2027 г.“;
б) в т. 1 накрая се добавя „и СПРЗСР 2023 – 2027 г.“;
в) в т. 2 накрая се добавя „, както и по интервенции от СПРЗСР 2023 – 2027 г.“.
§ 8. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Бюджетът на службата се определя и утвърждава от министъра на земеделието и храните съгласно чл. 100, ал. 2 на Закона за публичните финанси.
(2) По бюджета на службата постъпват средства от:
1. дарения и помощи;
2. приходи от обучителни и информационни дейности;
3. дейността на аналитичната лаборатория към НССЗ;
4. платени консултантски услуги, в т.ч. от изработване на проекти;
5. дейности по управление на собствеността, включително възмездно отдаване на материални активи и ресурси, предоставени на службата;
6. други дейности, които не са забранени със закон.
(3) Източници на средства за службата са и постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.“
§ 9. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Средствата по чл. 23, ал. 2 и 3 се разходват за финансиране на дейността на службата, в т.ч. за текущи и капиталови разходи.“
§ 10. В приложението към чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:
1. На ред 4 „Обща администрация“ числото „17“ се заменя с „13“.
2. На ред 4.1 „дирекция „Административно-финансова дейност“ числото „17“ се заменя с „13“.
3. На ред 5 „Специализирана администрация“ числото „50“ се заменя с „54“.
4. На ред 5.1 „Главна дирекция „Съвети в земеделието“ числото „50“ се заменя с „54“.
5. На ред 5.1.1 „дирекция „Териториални областни офиси“ числото „35“ се заменя с „39“.
§ 11. В останалите текстове на правилника думите „министъра на земеделието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
Заключителна разпоредба
§ 12. Правилникът влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Кирил Вътев
8472