Министерство на транспорта и съобщенията
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.54


Наредба № 22 от 22 ноември 2023 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на територията на Република България

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 22 от 22 ноември 2023 г.
за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на територията на Република България
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и правилата за издаване на разрешение за извършване на полети във въздушното пространство на Република България.
Чл. 2. (1) Разрешение за извършването на полети във въздушното пространство на Република България се издава от:
1. главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА); или
2. министъра на външните работи.
(2) Адресите на органите по ал. 1 са публикувани в Сборник Аеронавигационна информация и публикация (АИП) на Република България.
(3) Необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на полети, указани в чл. 20, се изпращат на съответния орган по ал. 1 на хартиен носител или като електронен документ на български или английски език в сроковете, определени в тази наредба.
(4) Заявителят се уведомява от органа по ал. 1 за издадено разрешение или отказ за извършване на полета по начина на получаване на заявлението.
Чл. 3. (1) Издаденото разрешение за извършване на конкретен полет е валидно за посочените в него условия за период от седемдесет и два часа след определеното време за навлизане или използване на въздухоплавателното средство във въздушното пространство на Република България.
(2) Предоставеното по реда на чл. 2 разрешение не може да се преотстъпва.
Чл. 4. (1) Международни полети се извършват до/от летищата за обществено ползване за обслужване на международни полети и международните летища за обслужване на авиация с общо предназначение, разположени на територията на Република България, публикувани в АИП на Република България.
(2) Международни полети до/от други летища, публикувани в АИП на Република България или във военен Сборник АИП (ВАИП) на Република България, извън тези по ал. 1, разположени на територията на Република България, се извършват при наличие на граничен, митнически, санитарен, карантинен (при превоз на растения и животни) и друг контрол, изискуем по българското законодателство.
Глава втора
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛЕТИ
Раздел I
Правила за разрешаване на международни полети, за които се изисква разрешение
Чл. 5. Разрешение за международни полети се изисква за:
1. полети, извършващи превоз на войски или на войски с бойната им техника и военното им имущество;
2. полети на държавни въздухоплавателни средства;
3. полети със специално предназначение, с които се транспортират короновани особи, държавни и правителствени ръководители, министри по време на официални мисии;
4. редовни полети във въздушното пространство и от/до летищата на територията на Република България;
5. нередовни полети от/до летища на територията на Република България;
6. полети за спортни или за други цели;
7. полети с въздухоплавателни средства за превоз на товари, изпълнявани от оператори на търговски въздушен транспорт от трети държави, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета, прелитащи през въздушното пространство на Република България;
8. полети с въздухоплавателни средства, които са технически негодни и/или нерадиофицирани, и/или без транспондери;
9. полети за превоз на опaсни товари;
10. полети въз основа на чартърни споразумения и/или полети с въздухоплавателни средства, наети за превоз на физически лица, попадащи извън обхвата на полетите по т. 4 и 5.
Чл. 6. (1) Разрешение за международни полети по чл. 5, т. 1, 2 и 3 се издава от министъра на външните работи след съгласуване с главния директор на ГД ГВА или оправомощено от него лице.
(2) В случаите по чл. 5, т. 1, 2 и 3, когато полетите се извършват с военни въздухоплавателни средства, министърът на външните работи издава разрешение за полетите след получаване на съответното разрешение по Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и след съгласуване с министъра на отбраната или оправомощено от него лице.
(3) Документите, необходими за издаване на разрешение по ал. 1, се представят по дипломатически път за:
1. полети по чл. 5, т. 1 и полети с военни въздухоплавателни средства – не по-късно от 5 работни дни преди датата на полета;
2. полети по чл. 5, т. 2 и 3 – не по-късно от 3 работни дни преди датата на полета;
3. полети в обхвата на издадените постоянни (блокови) дипломатически разрешения – не по-късно от 2 работни дни преди датата на полета.
(4) Срокът за уведомяване на заявителя за издаденото разрешение е не по-късно от 24 часа преди датата на полета.
(5) За издадено разрешение или отказ за извършване на полета министърът на външните работи или оправомощено от него лице уведомява ГД ГВА, доставчика на аеронавигационно обслужване (ДАНО) и Министерството на отбраната за съгласуваните с него полети.
(6) Редът за взаимодействие за разрешаване на полетите по ал. 1 и 2 и за други полети със специфично предназначение се определя със споразумение за взаимодействие между Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на външните работи и Министерството на отбраната.
Чл. 7. (1) Разрешение за редовни международни полети по чл. 5, т. 4 до/от летищата по чл. 4, ал. 1 се издава от ГД ГВА след представяне от заявителя на документите, посочени в чл. 20.
(2) Документите по ал. 1 се представят:
1. за полет по нова редовна въздушна линия – не по-късно от 45 дни преди датата на първия полет;
2. за сезонно разписание – не по-късно от 30 дни преди влизането му в действие;
3. за промени и за допълнителни полети по одобреното сезонно разписание – не по-късно от 5 работни дни преди датата на полета.
(3) Срокът за уведомяване на заявителя за издадено разрешение е:
1. за полет по ал. 2, т. 1 и 2 – не по-късно от 10 работни дни преди датата на първия полет;
2. при промени и допълнителни отделни полети по одобреното сезонно разписание – не по-късно от 1 работен ден преди датата на полета.
Чл. 8. (1) Разрешение за нередовни международни полети по чл. 5, т. 5 до/от летищата по чл. 4, ал. 1 се издава от ГД ГВА след представяне от заявителя на документите, посочени в чл. 20.
(2) Документите по ал. 1 се представят:
1. за един полет седмично – не по-късно от 2 работни дни преди датата на полета;
2. за пет и повече полета месечно – не по-късно от 10 работни дни преди датата на първия полет.
(3) Срокът за уведомяване на заявителя за издадено разрешение е:
1. за полети по ал. 2, т. 1 – не по-късно от 1 работен ден преди датата на полета;
2. за полети по ал. 2, т. 2 – не по-късно от 5 работни дни преди датата на полета.
Чл. 9. (1) Разрешение за нередовни международни полети по чл. 5, т. 5 до/от гражданските летища по чл. 4, ал. 2 се издава от ГД ГВА след представяне от заявителя на декларация за осигуряване на граничен, митнически, санитарен, карантинен (при превоз на растения и животни) и друг контрол, изискуем съгласно разпоредбите на българското законодателство и при представяне на документите, посочени в чл. 20.
(2) Документите по ал. 1 се представят:
1. за един полет седмично – не по-късно от 2 работни дни преди датата на полета;
2. за пет и повече полети месечно – не по-късно от 10 работни дни преди датата на първия полет.
(3) Срокът за уведомяване на заявителя за издадено разрешение е:
1. за полети по ал. 2, т. 1 – не по-късно от 1 работен ден преди датата на полета;
2. за полети по ал. 2, т. 2 – не по-късно от 5 работни дни преди датата на полета.
Чл. 10. (1) Разрешение за международни полети по чл. 5, т. 6, 7, 8, 9 и 10 във въздушното пространство на Република България се издава от ГД ГВА след представяне от заявителя на документите, посочени в чл. 20.
(2) Документите за полети по чл. 5, т. 6, 7 и 8 се представят:
1. за полети, прелитащи през въздушното пространство на Република България – не по-късно от 3 работни дни преди датата на полета;
2. за полети до/от летищата по чл. 4, ал. 1 – не по-късно от 5 работни дни преди датата на полета;
3. за полети до/от граждански летища по чл. 4, ал. 2 – не по-късно от 10 работни дни преди датата на полета след представяне от заявителя на декларация за осигуряване на граничен, митнически, санитарен, карантинен (при превоз на растения и животни) и друг контрол, изискуем съгласно разпоредбите на българското законодателство.
(3) Срокът за уведомяване на заявителя за издадено разрешение по ал. 2 е не по-късно от 2 работни дни преди датата на полета.
(4) Документите за полети по чл. 5, т. 9 се представят не по-късно от 10 работни дни преди датата на полета. Срокът за уведомяване на заявителя за издадено разрешение е не по-късно от 3 работни дни преди датата на полета.
(5) Документите за полети по чл. 5, т. 10 се представят не по-късно от един работен ден преди датата на полета. Срокът за уведомяване на заявителя за издаденото разрешение е не по-късно от три часа преди началото на полета.
Раздел II
Правила за извършване на международни полети, за които не се изисква разрешение
Чл. 11. Не се изисква разрешение за международни полети, когато не попадат в обхвата на чл. 5 и се извършват от:
1. въздухоплавателни средства на въздушни превозвачи с регистрация в държава – членка на Европейския съюз (ЕС), които извършват вътрешнообщностни въздухоплавателни услуги в рамките на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността;
2. граждански въздухоплавателни средства, които извършват празно техническо кацане;
3. въздухоплавателни средства, които извършват полети за търсене и спасяване във въздушното пространство на Република България;
4. въздухоплавателните средства, които извършват полети за оказване на спешна медицинска помощ до/от летища по чл. 4;
5. граждански въздухоплавателни средства, които извършват нетърговски полети на авиацията за общо предназначение, с изключение на полетите по чл. 5, т. 10.
Глава трета
ВЪТРЕШНИ ПОЛЕТИ
Раздел I
Правила за разрешаване на вътрешни полети, за които се изисква разрешение
Чл. 12. Разрешение за вътрешни полети, извършвани с граждански въздухоплавателни средства, се изисква за:
1. редовни полети до/от летища на територията на Република България, изпълнявани от оператори на търговски въздушен транспорт от трети държави, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета;
2. нередовни полети до/от летища на територията на Република България, изпълнявани от оператори на търговски въздушен транспорт от трети държави, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета;
3. полети с въздухоплавателни средства, които са технически негодни и/или нерадиофицирани и/или без транспондери;
4. полети, свързани с аерозаснемане и използване на различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност.
Чл. 13. (1) Разрешение за вътрешни полети по чл. 12, т. 1, 2 и 3 се издава от ГД ГВА след представяне от заявителя на документите, посочени в чл. 20.
(2) Документите по ал. 1 се представят не по-късно от 10 работни дни преди датата на полета.
(3) Срокът за уведомяване на заявителя за издадено разрешение е не по-късно от 1 работен ден преди датата на полета.
Чл. 14. Разрешение за вътрешни полети по чл. 12, т. 4 се издава по реда на чл. 3 от Наредба № РД-02-20-16 от 5.08.2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност (ДВ, бр. 65 от 2011 г.).
Раздел II
Правила за извършване на вътрешни полети, за които не се изисква разрешение
Чл. 15. Не се изисква разрешение за вътрешни полети с граждански въздухоплавателни средства, които не попадат в обхвата на чл. 12, както следва:
1. граждански въздухоплавателни средства с регистрация в държава – членка на ЕС, до/от летища (с изключение на военните) на територията на Република България;
2. въздухоплавателни средства, които извършват полети за търсене и спасяване;
3. въздухоплавателни средства, които извършват полети за оказване на спешна медицинска помощ;
4. граждански въздухоплавателни средства, които извършват нетърговски полети на авиацията за общо предназначение.
Чл. 16. Не се изисква разрешение за вътрешни полети с държавни въздухоплавателни средства, когато извършват полети под контрола на гражданските органи за управление на въздушното движение.
Глава четвърта
НЕРЕДОВНИ ПОЛЕТИ ПО 5-А И 7-А СВОБОДА ОТ ЛЕТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 17. (1) Разрешение за извършване на нередовен полет по 5-а и 7-а свобода от летищата по чл. 4 се издава от ГД ГВА.
(2) Заявителят за извършване на нередовен полет по 5-а и 7-а свобода от летищата по чл. 4 запитва най-малко три български авиационни оператора, сертифицирани за извършване на съответния превоз и притежаващи сходно по капацитет и технически характеристики въздухоплавателно средство, с копие до ГД ГВА, не по-късно от 3 работни дни преди датата на полета, за съгласието им, че нямат възражения за извършването на полета.
(3) Българските авиационни оператори, получили запитване по ал. 2, отговарят на заявителя в срок до 24 часа от получаване на запитването, с копие до ГД ГВА.
(4) В случай че запитаните български авиационни оператори не отговорят в срока по ал. 3, се счита, че нямат възражение за извършване на полета.
Чл. 18. (1) При липса на възражения за извършване на полета и/или при постигане на търговска договореност с някой от българските авиационни оператори по чл. 17, ал. 2, заявителят представя в ГД ГВА информацията, посочена в чл. 20, не по-късно от 2 работни дни преди датата на полета.
(2) Срокът за уведомяване на заявителя за издадено разрешение е не по-късно от 1 работен ден преди датата на полета.
Чл. 19. Нередовен полет по 5-а и 7-а свобода от летищата по чл. 4 може да се изпълни от чуждестранен авиационен оператор без прилагане на изискванията по чл. 17, при условие че нито един български авиационен оператор не притежава сходно по капацитет и технически характеристики въздухоплавателно средство.
Глава пета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ПОЛЕТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 20. (1) Авиационните оператори, изпълняващи полети във въздушното пространство на Република България, следва да притежават валидни документи и да нямат наложени ограничения и забрани. Авиационните оператори от трети страни, изпълняващи търговски въздушен транспорт, следва да притежават разрешение да оперират от/до летища на територията на ЕС, издадено от Европейската агенция за авиационна безопасност (EААБ), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията от 29 април 2014 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета.
(2) Авиационните оператори от трети страни, изпълняващи редовни и/или нередовни полети във въздушното пространство на Република България, както и оператори, изпълняващи високорискови или специализирани операции, представят в ГД ГВА, при поискване, следните документи:
1. свидетелство за авиационен оператор и/или разрешително за високорискови специализирани търговски операции и/или национално свидетелство за авиационен оператор;
2. свидетелство за регистрация на въздухоплавателното средство;
3. удостоверение за летателна годност на въздухоплавателното средство;
4. документи за застраховка към трети лица в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства;
5. свидетелство за авиационен шум на въздухоплавателното средство;
6. програма за авиационна сигурност на оператора;
7. други документи при поискване.
(3) Авиационните оператори при съгласуване на сезонните разписания по редовни линии, както и на разписанието на нередовни и други полети представят пред съответния орган по чл. 2, ал. 1:
1. данните за експлоатираните от тях въздухоплавателни средства по тип, модификация, регистрационни знаци, максимално излетно тегло и шумови характеристики;
2. най-високата стойност на данните за максимално излетно тегло, указана в удостоверението за летателна годност, ръководството за летателна експлоатация или в друг еквивалентен официален документ;
3. името и пълния си адрес, както и името и пълния адрес на органа или лицето, упълномощено да плати.
(4) Когато се планира изменение в данните по ал. 3, измененията се предоставят в десетдневен срок преди промяната.
(5) Авиационните оператори, извършващи редовни и/или нередовни полети от/до летищата на територията на Република България, допълнително представят пред съответния орган по чл. 2, ал. 1 и:
1. наименование, точен адрес, факс, адрес на електронна поща и националност на авиационния оператор, който иска разрешение;
2. информация за полета (маршрут, разписание, полетен номер и позивна);
3. информация за брой на пътниците;
4. информация за вида и количеството на товара, адрес на изпращача и получателя на товара;
5. информация за вида (категорията и целта) на полета;
6. информация за серията от чартърни полети – брой на полетите и датите, когато те ще се изпълняват;
7. декларация, че се превозват единствено пътници само с редовни документи и че разходите по депортирането на нередовните пътници и по придружаването им са за сметка на оператора;
8. при поискване:
а) копие от чартърния договор;
б) копие от договора за лизинг, ако въздухоплавателното средство е лизинговано и одобрението от въздухоплавателните власти на страната на лизингополучателя;
в) други документи за този вид въздушни транспортни услуги.
(6) Авиационните оператори, извършващи полети за превоз на опасни товари от/до летищата на територията на Република България, освен информацията по ал. 2, 3 и 4 представят в ГД ГВА:
1. копие на спецификацията към свидетелството за авиационен оператор, удостоверяваща правото му да извършва превоз на опасни товари по въздуха;
2. при превоз на продукти, свързани с отбраната и изделия и технологии с двойна употреба, до/от територията на Република България, номера на разрешението за износ/внос/транзит, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и разпространението на оръжията за масово унищожение към Министерството на икономиката и копие на сертификата на крайния потребител;
3. копие на декларацията на изпращача и опаковъчния лист на опасните товари;
4. името и адреса на товароизпращача и товарополучателя, маршрута и пунктовете на междинните кацания, ако има такива, времената на излитане и кацане;
5. информация за товара – количество, точно описание на пратката, клас на опасност по ИКАО, предвидена опаковка, инструкция за обслужване и правила за действие в случай на инцидент.
(7) Авиационните оператори, извършващи полети със забранени за превоз по въздуха опасни товари от/до летищата на територията на Република България и прелитащи над територията на страната, следва да представят изключение за превоза на забранени за превоз по въздух опасни товари, издадено от страната по регистрация на авиационния оператор, страната по изпращането и страната по местополучаването на опасните товари.
Глава шеста
ОТГОВОРНОСТИ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 21. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ разрешава изпълнението на полети, като:
1. спазва определения график и/или определените слотове на летищата, управлявани по график и/или координираните летища, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността;
2. взема под внимание разпоредбите на приложимото законодателство на ЕС в областта, сключените с трети страни спогодби за въздушни съобщения, както и сключените хоризонтални и/или всеобхватни споразумения между ЕС и трети страни, имащи отношения към конкретния полет или полети.
Чл. 22. При установени случаи, при които държава прилага едностранни ограничителни икономически или търговски мерки и практики спрямо български авиационни оператори, несъвместими с международното авиационно право и/или без установено правно основание, ГД ГВА има право да оттегля, прекратява или отказва полетни разрешения на авиационните оператори на тази държава, при условие че поисканите и проведените консултации със съответните въздухоплавателни власти на държавата на авиационния оператор не са дали резултат.
Чл. 23. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ едновременно с уведомяването на заинтересования авиационен оператор уведомява за всеки разрешен от нея полет:
1. ДАНО; и
2. съответните летищни оператори за полети до/от съответното летище.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Забранява се на авиационни оператори да извършват полети във въздушното пространство на Република България, за които се изисква предварително разрешение, без наличието на такова.
§ 2. Полетът може да бъде отказан, когато:
а) авиационният оператор не е заплатил дължими аеронавигационни и/или летищни такси;
б) авиационният оператор извършва полети с въздухоплавателни средства, които не отговарят на международните стандарти и българските закони по отношение на безопасността на полетите.
§ 3. Нарушението на разпоредбите на тази наредба се наказва по Закона за гражданското въздухоплаване, ако не е предвидено друго по-тежко наказание от действащото законодателство.
§ 4. Органът по чл. 2, ал. 1, т. 1 съхранява информацията и/или документацията за издадено разрешение не по-малко от 12 месеца след датата на полета.
§ 5. По смисъла на тази наредба:
1. „Авиационен оператор“ е лице, регистрирано по Търговския закон или регистрирано като търговец по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и операторът по чл. 64б от ЗГВ, със свидетелство за авиационен оператор, което удостоверява, че операторът притежава професионална годност и организация за гарантиране безопасна експлоатация на въздухоплавателни средства при извършване на вписаните в свидетелството дейности.
2. „Въздухоплавателна услуга“ е услуга, извършвана с използването на въздухоплавателно средство срещу заплащане.
3. „Военно летище“ е летище с ограничено ползване за обслужване на международни и вътрешни полети, извършвани с държавни и граждански въздухоплавателни средства, правилата и процедурите за чието използване се определят с акт на министъра на отбраната.
4. „Назначен превозвач“ (носител на националния флаг) е авиационен оператор (независимо от националната принадлежност на капитала му), определен от министъра на транспорта и съобщенията, по силата на двустранни или многостранни спогодби за въздушни съобщения, да експлоатира или изпълнява редовни или нередовни международни линии (за превоз на пътници, багажи, товари, поща) по въздуха.
5. „Опасни товари“ са предмети и/или вещества, които при превоз по въздуха могат да застрашат здравето, безопасността и собствеността или околната среда и са класифицирани в Техническите инструкции (ТИ) на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) по безопасен превоз на опасни товари по въздуха – документ 9284 и Правилника на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по въздуха (ПИ).
6. „Слот“ е разрешението, дадено от летищния координатор за използване на пълния обем от необходимата инфраструктура на летището за извършването на въздушна транспортна услуга в координирано летище на определена дата и в определено време с цел кацане или излитане.
7. „Нередовен полет“ е всеки полет, извършван срещу възнаграждение, различен от редовни полети и полети на авиацията с общо предназначение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Тази наредба се издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за гражданското въздухоплаване и отменя Наредба № 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България (обн., ДВ, бр. 69 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2014 г.).
§ 7. Тази наредба влиза в сила в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Георги Гвоздейков
8456