Министерство на земеделието и храните
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.39


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
(обн., ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г., бр. 45 от 2016 г., бр. 45 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г., бр. 45 и 56 от 2019 г., бр. 40 от 2020 г., бр. 91 от 2021 г., бр. 41 и 85 от 2022 г. и бр. 28 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 2 думите „министъра на земеделието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
§ 2. В чл. 31, ал. 1 думите „Министърът на земеделието“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните“.
§ 3. В чл. 33, ал. 2, т. 6 думите „министъра на земеделието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
§ 4. В § 2 от допълнителните разпоредби след думите „Директива за изпълнение (ЕС) 2022/1648 на Комисията от 23 септември 2022 г. за изменение на Директива 2003/91/ЕО по отношение на дерогация за биологични сортове зеленчукови видове, подходящи за биологично производство (ОВ, L 248, 26.9.2022 г.)“ се добавя „Директива за изпълнение (ЕС) 2023/1438 на Комисията от 10 юли 2023 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО по отношение на протоколите за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (ОВ, L 176, 11.7.2023 г.)“.
§ 5. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1

Научно име на таксона
Обикновено име на таксона
Протокол на CPVO
Dactylis glomerata L.
Ежова главица
TP 31/1 от 25.3.2021 г.
Festuca arundinacea Schreb.
Тръстиковидна власатка
TP 39/1 от 1.10.2015 г.
Festuca filiformis Pourr.
Финолистна власатка
TP 67/1 от 23.6.2011 г.
Festuca ovina L.
Овча власатка
TP 67/1 от 23.6.2011 г.
Festuca pratensis Huds.
Ливадна власатка
TP 39/1 от 1.10.2015 г.
Festuca rubra L.
Червена власатка
TP 67/1 от 23.6.2011 г.
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.
Твърдолистна власатка
TP 67/1 от 23.6.2011 г.
Lolium multiflorum Lam.
Многооткосен (италиански) райграс
TP 4/2 от 19.3.2019 г.
Lolium perenne L.
Английски райграс (пасищен)
TP 4/2 от 19.3.2019 г.
Lolium х hybridum Hausskn.
Хибриден райграс
TP 4/2 от 19.3.2019 г.
Medicago sativa L.
Люцерна
TP 6/1 корекция от 22.12.2021 г.
Medicago x varia T. Martyn
Хибридна люцерна
TP 6/1 корекция от 22.12.2021 г.
Phleum nodosum L.
Тимотейка
TP 34/1 от 22.12.2021 г.
Phleum pratense L.
Ливадна тимотейка
TP 34/1 от 22.12.2021 г.
Pisum sativum L.(partim)
Фуражен грах
TP 7/2 рев. 3 корекция от 6.3.2020 г.
Poa pratensis L.
Ливадна ливадина
TP 33/1 от 15.3.2017 г.
Trifolium pratense L.
Червена детелина
TP 5/1 от 22.12.2021 г.
Vicia faba L.
Бакла
TP 8/1 от 19.3.2019 г.
Vicia sativa L.
Обикновен фий
TP 32/1 от 19.4.2016 г.
Brassica napus L.var. napobrassica (L.) Rchb.
Брюква
TP 89/1 от 11.3.2015 г.
Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers.
Фуражна ряпа
TP 178/1 от 15.3.2017 г.
Brassica napus L. (partim)
Рапица
TP 36/3 от 21.4.2020 г.
Cannabis sativa L.
Коноп
TP 276/2 рев. от 30.12.2022 г.
Glycine max (L.) Merr.
Соя
TP 80/1 от 15.3.2017 г.
Gossypium spp.
Памук
TP 88/2 от 11.12.2020 г.
Helianthus annuus L.
Слънчоглед
TP 81/1 от 31.10.2002 г.
Linum usitatissimum L.
Лен
TP 57/2 от 19.3.2014 г.
Sinapis alba L.
Бял синап
TP 179/1 от 15.3.2017 г.
Avena nuda L.
Голозърнест овес
TP 20/3 от 6.3.2020 г.
Avena sativa L. (включва A. byzantina K. Koch)
Овес и червен овес
TP 20/3 от 6.3.2020 г.
Hordeum vulgare L.
Ечемик
TP 19/5 от 19.3.2019 г.
Oryza sativa L.
Ориз
TP 16/3 от 1.10.2015 г.
Secale cereale L.
Ръж
TP 58/1 рев. корекция от 27.4.2022 г.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor
Сорго
ТР 122/1 от 19.3.2019 г.
Sorghum bicolor (L.)Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
Суданка
ТР 122/1 от 19.3.2019 г.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.)
Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
Хибриди, получени от кръстосването на Sorghum bicolor subsp. bicolor и Sorghum bicolor subsp. drummondii
TP 122/1 от 19.3.2019 г.
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
Тритикале – хибриди, получени от кръстосване на вид от рода Triticum и вид от рода Secale
TP 121/3 кор. от 27.4.2022 г.
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
Пшеница обикновена
TP 3/5 от 19.3.2019 г.
Triticum turgidum L.subsp. durum (Desf.) van Slageren
Пшеница твърда
TP 120/3 от 19.3.2014 г.
Zea mays L. (partim)
Царевица
TP 2/3 от 11.3.2010 г.
Solanum tuberosum L.
Картофи
TP 23/3 от 15.3.2017 г.

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“
§ 6. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1

Научно име на таксона
Обикновено име на таксона
Методика на UPOV
Beta vulgaris L.
Кръмно цвекло
TG/150/3 от 4.11.1994 г.
Agrostis canina L.
Кучешка полевица
TG/30/6 от 12.10.1990 г.
Agrostis gigantea Roth.
Гигантска полевица
TG/30/6 от 12.10.1990 г.
Agrostis canina L.
Издънкова полевица
TG/30/6 от 12.10.1990 г.
Agrostis capillaris L.
Обикновена полевица
TG/30/6 от 12.10.1990 г.
Bromus catharticus Vahl
Овсига
TG/180/3 от 4.4.2001 г.
Bromus sitchensis Trin.
Овсига
TG/180/3 от 4.4.2001 г.
xFestulolium Asch. et Graebn.
Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода Festuca и видове от рода Lolium
TG/243/1 от 9.4.2008 г.
Lotus corniculatus L.
Звездан обикновен
TG/193/1 от 9.4.2008 г.
Lupinus albus L.
Бяла лупина
TG/66/4 от 31.3.2004 г.
Lupinus angustifolius L.
Теснолистна лупина
TG/66/4 от 31.3.2004 г.
Lupinus luteus L.
Жълта лупина
TG/66/4 от 31.3.2004 г.
Medicago doliata Carmign.
Стройностъблена люцерна
TG/228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago italica (Mill.) Fiori
Италианска люцерна
TG/228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
Крайбрежна люцерна
TG/228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago lupulina L.
Люцерна хмеловидна
TG/228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago murex Willd.
Кръглоплодна люцерна
TG/228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago polymorpha L.
Изменчива люцерна
TG/228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago rugosa Desr.
Набръчкана люцерна
TG/228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago scutellata (L.) Mill.
Щитовидна люцерна
TG/228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago truncatula Gaertn.
Отсеченолистна люцерна
TG/228/1 от 5.4.2006 г.
Trifolium repens L.
Детелина бяла
TG/38/7 от 9.4.2003 г.
Trifolium subterraneum L.
Подземна детелина
TG/170/3 от 4.4.2001 г.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Фацелия
TG/319/1 от 5.4.2017 г.
Arachis hypogaea L.
Фъстъци
TG/93/4 от 9.4.2014 г.
Brassica juncea (L.)Czern
Синап
TG/335/1 от 17.12.2020 г.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Репица
TG/185/3 от 17.4.2002 г.
Carthamus tinctorius L.
Сафлор
TG/134/3 от 12.10.1990 г.
Papaver somniferum L.
Мак
TG/166/4 от 9.4.2014 г.

Текстът на тези методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
*Изпитване за сортове тютюн се извършва по методика на UPOV Nicotiana tabacum L. TG/195/1 от 17.04.2002 г.
§ 7. Приложение№ 7 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1

Научно име на таксона
Обикновено име на таксона
Протокол на CPVO
Allium cepa L. (лукова група)
Лук и шалот
TP 46/2 от 1.4.2009 г.
Allium cepa L. (сборна група)
Шалот
TP 46/2 от 1.4.2009 г.
Allium fistulosum L.
Лук батун
TP 161/1 от 11.3.2010 г.
Allium porrum L.
Праз
TP 85/2 от 1.4.2009 г.
Allium sativum L.
Чесън
TP 162/2 от 30.5.2023 г.
Allium schoenoprasum L.
Лук резанец
TP 198/2 от 11.3.2015 г.
Apium graveolens L.
Листна и дръжкова целина
TP 82/1 от 13.3.2008 г.
Apium graveolens L.
Кореновидна целина
TP 74/1 от 13.3.2008 г.
Asparagus officinalis L.
Аспержи
TP 130/2 от 16.2.2011 г.
Beta vulgaris L.
Цвекло салатно, включително „Cheltenham“
TP 60/1 от 1.4.2009 г.
Beta vulgaris L.
Манголд
TP 106/2 от 14.4.2021 г.
Brassica oleracea L.
Листно зеле
TP 90/1 от 16.2.2011 г.
Brassica oleracea L.
Цветно зеле (карфиол)
TP 45/2 рев. 2 от 21.3.2018 г.
Brassica oleracea L.
Броколи
TP 151/2 рев. 2 от 21.4.2020 г.
Brassica oleracea L.
Брюкселско зеле
TP 54/2 рев. от 15.3.2017 г.
Brassica oleracea L.
Алабаш
TP 65/2 от 30.5.2023 г.
Brassica oleracea L.
Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено главесто зеле
TP 48/3 рев. 2 от 25.3.2021 г.
Brassica rapa L.
Китайско зеле
TP 105/1 от 13.3.2008 г.
Capsicum annuum L.
Пипер
TP 76/2 рев. 2 корекция от 21.4.2020 г.
Cichorium endivia L.
Къдраволистна и обикновена ендивия
TP 118/3 от 19.3.2014 г.
Cichorium intybus L.
Индустриална цикория
TP 172/2 от 1.12.2005 г.
Cichorium intybus L.
Широколистна цикория или италианска цикория
TP 154/2 рев. от 31.3.2023 г.
Cichorium intybus L.
Цикория
TP 173/2 от 21.3.2018 г.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Дини
TP 142/2 рев. 2 от 31.3.2023 г.
Cucumis melo L.
Пъпеши
TP 104/2 рев. 2 кор. от 25.3.2021 г.
Cucumis sativus L.
Краставици и корнишони
TP 61/2 рев. 2 от 19.3.2019 г.
Cucurbita maxima Duchesne
Тиква
TP 155/1 от 11.3.2015 г.
Cucurbita pepo L.
Тиквички
TP 119/1 рев. от 19.3.2014 г.
Cynara cardunculus L.
Артишок и кардун
TP 184/2 рев. от 6.3.2020 г.
Daucus carota L.
Моркови и фуражни моркови
TP 49/3 кор. от 13.3.2008 г.
Foeniculum vulgare Mill.
Резене
TP 183/2 от 14.4.2021 г.
Lactuca sativa L.
Салата
TP 13/6 рев. 3 от 27.4.2022 г.
Solanum lycopersicum L.
Домати
TP 44/4 рев. 5 от 14.4.2021 г.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Магданоз
TP 136/1 кор. от 21.3.2007 г.
Phaseolus coccineus L.
Многоцветен фасул
TP 9/1 от 21.3.2007 г.
Phaseolus vulgaris L.
Фасул пешак и фасул вейков
TP 12/4 от 27.2.2013 г.
Pisum sativum L. (partim)
Грах набръчкан, грах кръглозърнест и грах захарен
TP 7/2 рев. 3 кор. от 6.3.2020 г.
Raphanus sativus L.
Репички и черна ряпа
TP 64/2 рев. кор. от 11.3.2015 г.
Rheum rhabarbarum L
Ревен
TP 62/1 от 19.4.2016 г.
Scorzonera hispanica L.
Черен корен
TP 116/1 от 11.3.2015 г.
Solanum melongena L.
Патладжан
TP 117/1 от 13.3.2008 г.
Spinacia oleracea L.
Спанак
TP 55/5 рев. 4 от 27.4.2022 г.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Полска салата
TP 75/2 от 21.3.2007 г.
Vicia faba L. (partim)
Бакла
TP 206/1 от 25.3.2004 г.
Zea mays L. (partim)
Захарна царевица и пуклива царевица
TP 2/3 от 11.3.2010 г.
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner
Подложки домати
TP 294/1 рев. 5 от 14.4.2021 г.
Cucurbita maxima Duchesnex Cucurbita moschata Duchesne
Междувидови хибриди от Cucurbita maxima Duchesne х Cucurbita moschata Duchesne за използване като подложки
TP 311/1 от 15.3.2017 г.

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“
§ 8. Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1

Научно име на таксона
Обикновено име на таксона
Методика на UPOV
Brassica rapa L.
Турнепс
TG/37/11 от 23.9.2022 г.

Текстът на тази методика може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 януари 2024 г., и които все още не са приключили, се прилагат приложения № 4 и № 5 към чл. 13, ал. 1 и приложения № 7 и № 8 към чл. 14, ал. 1 в техните варианти, приложими преди изменението им с настоящата наредба.
§ 10. В Наредба № 70 от 2006 г. за въвеждане на изисквания към етикета или документа, издаван от производителя на размножителен материал от декоративни растения (ДВ, бр. 46 от 2006 г.) в чл. 1 думите „Наредба № 16 от 2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от декоративни растения (ДВ, бр. 51 от 2004 г.)“ се заменят с „Наредба № 80 от 2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана между държавите – членки на Европейския съюз (ДВ, бр. 56 от 2006 г.)“.
§ 11. В Наредба № 5 от 2005 г. за необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване, за реда за издаване на разрешения за сортоизпитване за биологични и стопански качества и за издаване на удостоверения за сортоизпитатели (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2019 г. и бр. 41 от 2022 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“, „Министерството на земеделието“ и абревиатурата „МЗм“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „МЗХ“.
§ 12. В Наредба № 77 от 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите – членки на ЕС (обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 68 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 60 от 2010 г., бр. 34 от 2021 г. и бр. 41 от 2022 г.), навсякъде думите „Министерството на земеделието“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“.
§ 13. В Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури (обн., ДВ, бр. 51 от 2004 г.; изм., бр. 42 от 2006 г., бр. 20 и 45 от 2007 г., бр. 18 от 2014 г., бр. 30 от 2019 г., бр. 17 и 57 от 2020 г. и бр. 41 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 18, ал. 3 думите „министърът на земеделието“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.
2. В чл. 25, ал. 3, т. 2 думите „министъра на земеделието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
3. В приложение № 3 към чл. 11, ал. 4 в т. 2 думите „Министерство на земеделието“ се заменят с „Министерство на земеделието и храните“.
§ 14. В Наредба № 29 от 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн (обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2017 г., бр. 87 от 2018 г. и бр. 41 от 2022 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието“ и „Министерство на земеделието“ се заменят съответно с „министъра на земеделието и храните“ и „Министерство на земеделието и храните“.
§ 15. В Наредба № 80 от 2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана между държавите – членки на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2007 г., бр. 87 от 2018 г. и бр. 41 от 2022 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 1, т. 3 думите „министъра на земеделието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
2. В чл. 9 думите „министърът на земеделието“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.
3. В чл. 15 думите „Министърът на земеделието“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните“.
§ 16. В Наредба № 24 от 2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни растения (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм., бр. 77 от 2007 г., бр. 87 от 2018 г. и бр. 41 от 2022 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието“ и „Министерство на земеделието“ се заменят съответно с „министъра на земеделието и храните“ и „Министерство на земеделието и храните“.
§ 17. В Наредба № 12 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения – овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм., бр. 87 от 2018 г., бр. 30 от 2019 г. и бр. 41 от 2022 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
§ 18. В Наредба № 8 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения – зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло (обн., ДВ, бр. 29 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 79 от 2012 г., бр. 30 от 2019 г., бр. 34 от 2021 г. и бр. 41 от 2022 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 2, т. 3 думите „министъра на земеделието“ и „0,2 тегловни процента съгласно Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол“ се заменят съответно с „министъра на земеделието и храните“ и „0,3 тегловни процента съгласно Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол“.
2. Навсякъде думите „министъра на земеделието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
§ 19. В Наредба № 4 от 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори (обн., ДВ, бр. 22 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2019 г. и бр. 41 от 2022 г.) в чл. 6, ал. 6 думите „Министерство на земеделието“ се заменят с „Министерство на земеделието и храните“.
§ 20. В Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2007 г., бр. 30 от 2019 г., бр. 57 от 2020 г. и бр. 41 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 12, ал. 3 думите „министъра на земеделието“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
2. В чл. 23, ал. 1 думите „министърът на земеделието“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.
3. В чл. 24, ал. 2 думите „Министерството на земеделието“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“.
§ 21. В Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 20 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2016 г., бр. 87 от 2018 г., бр. 30 и 56 от 2019 г., бр. 30 и 63 от 2020 г., бр. 34 от 2021 г., бр. 41 от 2022 г. и бр. 44 от 2023 г.) в чл. 19 думите „министърът на земеделието“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.
§ 22. В Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 45 от 2007 г., бр. 82 от 2008 г., бр. 41 и 92 от 2010 г., бр. 18 от 2014 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 30 от 2019 г., бр. 17 и 57 от 2020 г. и бр. 41 от 2022 г.) навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“ и абревиатурата „МЗм“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“ и „МЗХ“.
§ 23. В Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 40 от 2012 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 6 и 30 от 2019 г., бр. 57 от 2020 г., бр. 99 от 2021 г., бр. 26 и 41 от 2022 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“, „Министерството на земеделието“ и абревиатурата „МЗм“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „МЗХ“.
§ 24. В Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 54 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2009 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 87 от 2018 г., бр. 57 от 2020 г. и бр. 41 от 2022 г.) навсякъде думите „ЕС класа 1“, „ЕС класа 2“, „ЕС класа 3“, „класа А“, „класа Б“, „министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“, „Министерството на земеделието“ и абревиатурата „МЗм“ се заменят съответно с „клас S на Съюза“, „клас SE на Съюза“, „клас E на Съюза“, „клас A на Съюза“, „клас B на Съюза“, „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „МЗХ“.
§ 25. В Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 102 от 2016 г., бр. 30 от 2019 г., бр. 57 от 2020 г. и бр. 41 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 думите „министъра на земеделието“ и „0,2 тегловни процента, съгласно Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол“ се заменят съответно с „министъра на земеделието и храните“ и „0,3 тегловни процента съгласно Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол“.
2. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Семената от видовете на сусама се произвеждат и одобряват (сертифицират на национално ниво) в категории базови и сертифицирани, при условие че отговарят на изискванията, посочени в приложения № 2, № 3 и № 4.
(2) Семената от видовете на сусама могат да се одобряват и търгуват като търговски семена, при условие че отговарят на изискванията на чл. 6.“
3. В чл. 41, ал. 1 думите „Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (ДВ, бр. 16 от 2013 г.)“ се заменят с „Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.)“.
4. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 се създава точка 15:
„15. Sesamum indicum L. – сусам – семената се произвеждат и сертифицират съгласно Метод за полска инспекция на семепроизводствени посеви от зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло, тютюн, медицински и ароматни растения, утвърден от министъра на земеделието и храните със Заповед № РД-09-1032 от 28.09.2023 г.“
5. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3 в таблицата накрая се създава ред:

1
2
Sesamum indicum L. (сусам)
200 м при открити посеви и 150 м при естествена изолация

6. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 3 в таблица „I. Базови и сертифицирани семена“:
а) в т. 1 „Семената трябва да отговарят на изискванията за сортова автентичност и чистота в съответствие с културите, както следва“ накрая се създава ред:

1
2
Sesamum indicum L. (сусам):
– базови семена
– сертифицирани семена
 
99,7
99

б) в т. 3 „Семената трябва да съответстват на изискванията за кълняемост, аналитичната чистота и съдържанието на семена от други растителни видове, включително Orobanche spp., посочени в таблицата“ в буква „А“ в „Таблица 1:“ накрая се създава ред:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sesamum indicum L. – сусам:
– базови семена
– сертифицирани семена
 
85
85
 
95
95
 
-
-
 
-
-
 
 
 
 
 
 
 

7. В приложение № 4 към чл. 27, ал. 2 в таблицата накрая се създава ред:

1
2
3
4
Sesamumindicum (сусам)
5
70
7

8. Навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“, „Министерството на земеделието“ и абревиатурата „МЗм“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „МЗХ“.
§ 26. В Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 4 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г, бр. 85 от 2011 г., бр. 75 от 2013 г., бр. 25 и 101 от 2017 г., бр. 30 от 2019 г., бр. 57 от 2020 г., бр. 99 от 2021 г. и бр. 41 от 2022 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“, „Министерството на земеделието“ и абревиатурата „МЗм“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „МЗХ“.
§ 27. В Наредба № 98 от 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 14 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 30 от 2019 г., бр. 57 от 2020 г. и бр. 41 от 2022 г.) навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“, „Министерството на земеделието“ и абревиатурата „МЗм“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и „МЗХ“.
§ 28. В Наредба № 8 от 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 98 от 2013 г.; изм., бр. 88 от 2018 г., бр. 45 от 2019 г. и бр. 41 от 2022 г.) навсякъде думите „министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“, „Министерството на земеделието“, „Министерство на земеделието“ и абревиатурата „МЗм“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“, „Министерство на земеделието и храните“ и „МЗХ“.
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 5, 6, 7 и 8, които влизат в сила от 1 януари 2024 г.
Министър: Кирил Вътев
8431