Висш съдебен съвет
брой: 99, от дата 26.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.31


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (обн., ДВ, бр. 17 от 2017 г.; изм. с Решение № 915 от 22.01.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 10 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2019 г.; изм. с Решение № 8849 от 26.07.2021 г. на ВАС на РБ – бр. 64 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1 изречения второ и трето се заличават.
§ 2. В чл. 6, ал. 2, т. 3 след думите „които се изискват,“ се добавя думата „срокът“ и се поставя запетая.
§ 3. В чл. 8, ал. 3 след думата „срока“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата „мястото“ се добавя „и начина“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 5, т. 8 думите „четирима редовни членове – хабилитирани учени по наказателноправни науки“ се заменят с „един редовен член – хабилитиран учен по наказателноправни науки“.
2. В ал. 6 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
3. В ал. 7, изречение първо думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“ и думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 5. В чл. 19, ал. 1 думите „по въпроси“ се заличават.
§ 6. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 9 думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 7“.
2. В ал. 10 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 7“.
3. В ал. 11 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 7“.
§ 7. В чл. 33 ал. 4 се изменя така:
„(4) Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет се произнася с решение относно необходимостта от извънредно атестиране на допуснатите до участие в съответния конкурс кандидати. Наличието на предпоставките за провеждане на извънредно атестиране се съобразява към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“.“
§ 8. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „които се избират“ се заменят с „който се избира“.
2. В ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“ и думите „не по-малко от 50 процента от магистратите“ се заменят с „всички магистрати“.
3. В ал. 6 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 9. В чл. 39, ал. 4 първата т. 21 се отменя, като номерацията на втората т. 21 и т. 22 става съответно т. 22 и т. 23.
§ 10. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. (1) Конкурсната комисия извършва комплексна преценка и анализ на данните по т. 1, 2 и 3, като поставя оценка по шестобалната система с точност до 0,25 стотни по всеки един от тях:
1. резултати от последното атестиране на кандидатите и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет;
2. данни от кадровото дело на кандидатите;
3. разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите.
(2) Конкурсната комисия извършва преценка на проверените дела или преписки по ал. 1, т. 3 на базата на следните критерии:
1. общи за съдии, прокурори и следователи:
а) практически познания на кандидатите в областта на материалното и процесуалното право;
б) умения за анализ на правнорелевантни факти и доказателства;
в) способност на кандидатите да боравят с нормативни актове, да извличат от тях необходимата информация, да вземат решения и да ги аргументират;
2. специфични за съдии:
а) умение за оптимална организация на работата, способност за своевременно и адекватно планиране на съдебните заседания;
б) подготовка на съдебно заседание;
в) умения за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол;
3. специфични за прокурори:
а) способност за организиране на работата и ръководство на разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното производство;
б) брой необжалвани прокурорски актове, включително постановленията за прекратяване и спиране на наказателното производство, брой окончателни съдебни актове, постановени по внесени от кандидата актове, както и окончателните съдебни актове за връщане на делата за отстраняване на процесуални нарушения и причините за това; брой на уважените протести, потвърдените, изменените и отменените прокурорски актове при инстанционния и служебния контрол;
4. специфични за следователи:
а) умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното производство;
б) умения за провеждане на следствени действия и съставяне на протоколи за тях;
в) съответствието на актовете на прокурора с мнението на следователя след окончателното приключване на разследването и върнатите дела за допълнително разследване.
(3) Членовете на конкурсната комисия поставят в индивидуален протокол една обща оценка, средноаритметична на трите цифрови компонента по ал. 1, т. 1 – 3.
(4) Общата оценка за притежаваните от кандидата професионални качества се формира като средноаритметична от трите цифрови оценки по чл. 40а, ал. 1, т. 1 – 3, а в случаите на чл. 189, ал. 4 от Закона за съдебната власт – плюс оценката от писмения изпит.
(5) Председателят на конкурсната комисия предава индивидуалните протоколи на представител на администрацията на Висшия съдебен съвет, за което се съставя протокол.“
§ 11. В чл. 47, ал. 4, изречение второ думата „приемат“ се заменя с „разглеждат“.
§ 12. В чл. 48 след думата „биография“ запетаята ведно с думите „декларацията за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото на кандидатите за административни ръководители“ се заличават.
§ 13. Приема се нов Образец 29 към чл. 40а, ал. 3:
„Образец 29 към чл. 40а, ал. 3
ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТЕН ПРОТОКОЛ
на
...............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
във връзка с провеждане на конкурс за преместване/повишаване за заемане на длъжността
„..................................................“ в .....................................................................................................................  

Вх. №
Име, презиме, фамилия
Заемана длъжност
ОЦЕНКИ
Средноаритметична оценка от трите цифрови компонента по чл. 40а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3
(кол. 4+5+6)/3)
чл. 40а, ал. 1, т. 1
чл. 40а, ал. 1, т. 2
чл. 40а, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпис: .................................................“
§ 14. Приема се нов Образец 30 към чл. 40а, ал. 4:
„Образец 30 към чл. 40а, ал. 4
ПРОТОКОЛ
за формиране на обща оценка на кандидатите в конкурса за повишаване/преместване в длъжност ..................................

№ по ред
Вх.
Име, презиме и фамилия
Заемана длъжност
Оценки от индивидуалните протоколи
Средноаритметична оценка от трите цифрови компонента по чл. 40а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3
(кол. 4+5+6+7+8)/5)
Писмен изпит
Обща оценка на кандидата (кол. 9+10) (кол. 9+10)/2)
1
2
3
4
5
1
2
3
4          
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 15. Приема се нов Образец 31 към чл. 40а, ал. 5:
„Образец 31 към чл. 40а, ал. 5
ПРОТОКОЛ
Днес, .............................. г., ....................... ч.,
г-н/г-жа ...............................................................................................................................................................
(име и фамилия)
 – .......................................................... в/във .....................................................................  и председател на
                     (длъжност)                                     (орган на съдебната власт)
конкурсната комисия за провеждане на конкурс за повишаване/преместване в длъжност, предаде в администрацията на ВСС индивидуалните протоколи от оценяването на кандидатите за заемане на длъжността „..................................................“
в/във ....................................................................................................................................................................
ПРЕДАЛ:                                                                                  ПРИЕЛ:
         ..................................................                                                         .......................................................
Председател на комисията                                                            Представител на АВСС
         (................................................)                                                         (....................................................)“
§ 16. Приема се нов Образец 32 към чл. 41, ал. 1:
„Образец 32 към чл. 41, ал. 1
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ
на кандидатите в конкурса за ............................................................  в/във ................................................................................

Вх.
Име, презиме и фамилия
Заемана длъжност към ДВ
Обща оценка на кандидата по чл. 40а, ал. 4 от Наредбата
Стаж в съответната система на ОСВ към ДВ
Юридически стаж към ДВ
Г
М
Д
Г
М
Д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председател:
1. .......................................................
Членове:
2. .......................................................
3. .......................................................
4. .......................................................
5. ..................................................... “
Представляващ ВСС: Боян Магдалинчев
7077