Министерски съвет
брой: 69, от дата 26.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.27


Поправка в Постановление № 231 от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини (ДВ, бр. 62 от 2022 г.)

 

Поправка. Министерският съвет допълва Постановление № 231 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини (ДВ, бр. 62 от 2022 г.), с Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 и Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1:
„Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1
До кмета на община ..............................
Входящ номер: ........................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                (трите имена на родителя/настойника)
Настоящ адрес: община ...................., гр. ..........................., ул. …………………………………………………
Моля, за месец ................ 2022 г. да ми бъдат изплатени компенсации за извършените от мен разходи за отглеждане, възпитание и обучение на сина ми/дъщеря ми:
1. …………………………………………………………………………………………………………………..., ЕГН: ........................
                          (трите имена на детето)
Настоящ адрес: община ................................., гр. ....................................., ул. …………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………..., ЕГН: ........................
                           (трите имена на детето)
Настоящ адрес: община ................................., гр. ....................................., ул. …………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………..., ЕГН: ........................
                           (трите имена на детето)
Настоящ адрес: община ................................., гр. ....................................., ул. …………………………
Декларирам, че:
1.За месец ……………… 2022 г. родителите не получават на друго основание от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или за сметка на оперативни програми средства за подпомагане на отглеждането, възпитанието и обучението на детето/децата, за което/които е подадено заявлението.
2. За месец ……………… 2022 г. за отглеждането, възпитанието и обучението на детето/децата, за което/които е подадено заявлението, не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.
3. Отглеждането, възпитанието и обучението на детето/децата ми ще се осъществява от: (невярното се задрасква)
– частна детска ясла или частна детска градина с яслена група;
– физическо лице, наето от мен за тази цел.
4. Запознат/запозната съм с условията и реда за компенсиране на извършваните от мен разходи за отглеждане, възпитание и обучение.
5. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 .........................................................................                                                             .................................
(трите имена на подаващия заявлението)                                                     (дата и подпис)
Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1
Община .........................

Одобрени средства за компенсиране на извършените разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата за месец ……………… 2022 г.
№ по ред
Трите имена на детето
ЕГН
Настоящ адрес
Трите имена на родителя
Размер на компенсацията
населено място
адрес
1.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
Всичко:
Х
Х
Х
 
Х
0,00

5706