Министерство на земеделието и храните
брой: 52, от дата 8.7.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.43


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми

 

 
МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.; изм., бр. 43 от 2009 г., бр. 9 и 62 от 2012 г., бр. 27 и 47 от 2013 г. и бр. 43 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите „и група производители“ се заличават.
§ 2. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Организацията на производители и група производители на плодове и зеленчуци може да бъде призната за реализация на един или повече видове продукти, произведени от нейните членове, включително за продукти, предназначени за преработка. Организациите на производители се признават за продукт или продукти, предназначени само за преработка, когато представят доказателства, че тези продукти се доставят за преработка, чрез система от договори за доставка или по друг начин.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. са създадени по инициатива на техните членове за постигане на една или повече от следните цели:
а) планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара по отношение на качеството и количеството;
б) концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;
в) оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите за постигане на стандартите в областта на околната среда и за стабилизиране на цените на производителите;“.
2. В т. 7 думите „разполагат с“ се заменят с „да разполагат или да подготвят“.
3. Създава се т. 10:
„10. имат вътрешен правилник за дейността на организацията.“
§ 4. В чл. 7а, ал. 7 думите „получаване на свидетелството по чл. 14, ал. 2“ се заменят с „издаване на заповедта по ал. 6“.
§ 5. В чл. 7в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Групите производители на плодове и зеленчуци могат да искат не повече от два пъти годишно изменения на одобрените планове и инвестиционни програми по отношение на одобрените разходи и дейности през текущата година, ако предложените изменения съответстват на одобрените цели, икономически и финансови показатели и продължителност на плана. Неизпълнението на разходите за текущата година не може да бъде повече от 25 на сто от първоначално одобрения размер, при условие че са спазени общите цели на плана за признаване. Групите производители подават в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ заявление за измененията, като прилагат документите по ал. 2, т. 3. Когато измененията на одобрените планове и инвестиционни програми през текущата година не се отнасят до размера, вида и периода на изпълнение на одобрените разходи и дейности, групите производители на плодове и зеленчуци уведомяват писмено Държавен фонд „Земеделие“ за тях.“
2. В ал. 4 думите „за установените нередовности и/или непълноти“ се заменят със „за тяхното отстраняване в срок от десет работни дни от датата на неговото получаване“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Ако в срока по предходната алинея групата производители не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се разглежда според наличните документи.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Държавен фонд „Земеделие“ изпраща на групата производители заповедта по ал. 6, т. 1 в срок до 10 работни дни от нейното издаване. В срок до 10 работни дни от получаване на заповедта законният или изрично упълномощен представител на групата производители е длъжен да се яви в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ за подписване на допълнително споразумение към договора по чл. 7а, ал. 7. Когато групата производители не подпише допълнително споразумение в посочения срок и не е информирала преди изтичането му Държавен фонд „Земеделие“ за обективната невъзможност за неговото подписване, одобрените планове и инвестиционни програми не се изменят.“
§ 6. Член 8а се изменя така:
„Чл. 8а. Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци могат да възлагат с договор извършването на една или повече дейности, за които са признати, на външни изпълнители, включително на един или повече от своите членове или на свои дъщерни дружества. В тези случаи признатите организации на производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци са длъжни да упражняват контрол и отговарят за изпълнението на делегираните дейности съгласно изискванията на Регламент № 543/2011.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. копие на актуален устройствен акт;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година съгласно чл. 5, ал. 4;“
в) в т. 9 думите „към датата на подаване на заявлението за признаване“ се заменят с „през предходната календарна година“;
г) създава се т. 14:
„14. за всеки член на организацията – копие на регистрационна карта със справка от регистъра и анкетни карти с анкетни формуляри по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) или писмена декларация за уникалния регистрационен номер на лицето в Интегрираната система за администриране и контрол.“
2. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. копие на актуален устройствен акт;“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато при проверка по ал. 3 се установи, че организацията на производители на плодове и зеленчуци не отговаря на изисквания по чл. 3, 4 и 5, се прилага чл. 114 от Регламент № 543/2011, като временното преустановяване и оттеглянето на признаването се извършват със заповед на министъра на земеделието и храните. При оттегляне на признаването организацията на производители на плодове и зеленчуци се заличава от базата данни по чл. 14, ал. 3, а издаденото удостоверение по чл. 14, ал. 1 се обезсилва.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато при проверка по ал. 3 се установи, че групата производители на плодове и зеленчуци не отговаря на изисквания по чл. 6 или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци не отговаря на изисквания по чл. 8 и несъответствията не бъдат отстранени в 6-месечен срок, както и когато групата производители оттегли подадения план за признаване съгласно чл. 7б, ал. 5, тяхното признаване се отменя със заповед на министъра на земеделието и храните. В тези случаи групата производители или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци се заличава от базата данни по чл. 14, ал. 3, а издаденото удостоверение на асоциацията на организации на производители по чл. 14, ал. 1 се обезсилва.“
§ 9. В чл. 11, ал. 3 думата „временно“ се заличава.
§ 10. В чл. 17 изречение второ се заличава.
§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Максималният размер на годишната помощ от Съюза за организациите на производители на плодове и зеленчуци се определя съгласно чл. 34, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Организацията на производители предлага референтен период, въз основа на който се изчислява стойността на реализираната на пазара продукция.“
2. В ал. 4 след думите „стойността на“ се добавя „предназначените за преработка плодове и зеленчуци съгласно изискванията на чл. 50 от Регламент № 543/2011, както и на“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Организациите на производители на плодове и зеленчуци, които са създали оперативни фондове, могат да включат в оперативните си програми и искане за национална помощ за тяхното допълване в размер до 80 на сто от набраните от членовете средства, но не повече от 25 на сто от годишната стойност на реализираната на пазара от организацията продукция и левовата равностойност на 1 500 000 евро.
(6) Алинеи 1 – 5 се прилагат и за асоциациите на организации на производители на плодове и зеленчуци.“
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Организациите на производители и техните асоциации осигуряват собственото си участие в оперативните фондове чрез:
1. влагане на собствени средства, получени от продажбата на продукцията на членовете на организацията на производители от плодове и зеленчуци, за които са признати;
2. събиране на членски внос или на други вноски от членовете на организацията на производители, предвидени в устава, в учредителния или в дружествения договор на кооперацията или дружеството;
3. банкови кредити или друго външно финансиране;
4. вноски на организациите на производители, членуващи в асоциацията.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „или на асоциацията на организации на производители“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 думите „счетоводен баланс“ се заменят с „аналитично счетоводство съгласно Закона за счетоводството“.
5. Алинея 5 се отменя.
6. В ал. 6 думата „октомври“ се заменя със „септември“, а думата „Общността“ се заменя със „Съюза“.
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. насърчаване и комуникация, независимо дали е с превантивна цел, или във времена на криза;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. мерки за обучение и обмен на най-добри практики;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да включват в оперативните си програми допустимите инвестиционни разходи, посочени в приложение № 10а. Забранява се включването в оперативните програми на дейностите и разходите, предвидени в Приложение ІХ на Регламент № 543/2011.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Оперативната програма на организацията на производители на плодове и зеленчуци задължително включва две или повече екологични дейности или поне 10 на сто от разходите по нея са за екологични дейности, които са допустими съгласно одобрената от Европейската комисия Национална рамка за екологични дейности. Изискването не се прилага за организации на производители на плодове и зеленчуци, когато 80 на сто от техните членове изпълняват поне едно агроекологично задължение по Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) или по Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.).“
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Организацията на производители на плодове и зеленчуци включва в оперативната програма за периода на нейното изпълнение информацията по приложение № 7 и прилага към нея документи за първия годишен период от нейното изпълнение съгласно приложение № 10б. Прогнозата за дейностите, включени в оперативната програма трябва да обхваща период не по-малко от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи – 10-годишен период, като заложените инвестиции се реализират най-късно през петата година.
 (7) Подадената оперативна програма се оценява съгласно приложение № 10 по икономическите и финансовите показатели, посочени в чл. 7а, ал. 2. Оперативната програма трябва да показва икономическа жизнеспособност на стопанството и нейното изпълнение да води до значително подобряване на цялостната му дейност чрез постигане на една или повече цели по чл. 7, ал. 4.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
6. Създава се ал. 9:
„(9) Асоциациите на организации на производителите могат да изготвят цялостни или частични оперативни програми, включващи мерки, които са определени, но не са реализирани от членуващите в тях организации на производители, в рамките на техни оперативни програми.“
§ 14. В чл. 20б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Оперативните програми могат да включват дейности по популяризиране, насърчаване и комуникация, насочени към предоставяне на информация за продуктите или насърчаване разпространението на плодове и зеленчуци и/или на методите за тяхното производство.“
2. В ал. 2 думата „реклама“ се заменя с „популяризиране, насърчаване“.
3. В ал. 3 думата „Реклама“ се заменя с „Популяризирането, насърчаването“.
§ 15. Създават се чл. 20д и 20е:
„Чл. 20д. (1) Включените в оперативната програма разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, извършени както в процеса на нейната подготовка, така и по време на нейното изпълнение, не могат да превишават:
1. 10 на сто от допустимите разходи и левовата равностойност на 100 000 евро;
2. действително платените разходи, доказани със съответните документи.
(2) Разходите, свързани с изпълнението на оперативните фондове и опера­тивните програми, включват:
1. разходи за възнаграждения за персонал;
2. разходи за оценка и мониторинг;
3. разходи, свързани със счетоводството и управление на отчетността.
(3) Разходите, свързани със закупуването на незастроени и застроени земи, не трябва да надхвърлят:
1. данъчната им оценка към датата на придобиване или към датата на подаване или изменение на оперативната програма в зависимост от това, коя от двете оценки е с по-ниска стойност;
2. 10 на сто от общите допустими разходи на цялата оперативна програма.
(4) Разходите за прилагане на мерки за предотвратяване и управление на кризи по чл. 20, ал. 2 не трябва да надхвърлят 0,5 на сто от стойността на реализираната на пазара продукция, изчислена съгласно чл. 18, но не повече от една трета от разходите по оперативната програма.
Чл. 20е. (1) За допустими разходи, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 10 000 евро или са част от доставки или услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 10 000 евро, предложени от един доставчик, организацията на производители на плодове и зеленчуци трябва да предостави най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал. Не се изисква представяне на съпоставими оферти при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии.
(2) Когато в случаите по ал. 1 са определени референтни цени или разходите са за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, се предоставя една независима оферта в оригинал с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. При съпоставяне на референтните цени с тези на оферента Разплащателната агенция одобрява по-малката от двете стойности. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители. Списък с разходите, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на Държавен фонд „Земеделие“.
(3) Офертите по ал. 1 и 2 трябва да съдържат фирмата на търговеца, срока на валидност, датата на издаване, цената без ДДС, с посочване на нейния размер, подпис и печат на оферента. В случаите на доставка на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат вид, марка, модел, капацитет, мощност и други специфични технически данни. Организацията на производители на плодове и зеленчуци представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители.
(4) Оферентите в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
(5) Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
(6) Оферентите на посадъчен материал трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал.“
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Разплащателната агенция“ се заменят с „областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на регистрация“, а думите „най-късно до 1 октомври“ се заменят с „в периода от 1 юли до 1 септември“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) В 14-дневен срок от издаването на заповед по ал. 3, т. 1 или 2 организацията на производители сключва договор с Разплащателната агенция за изпълнение на одобрената оперативна програма. Договорът се сключва от законния или от изрично упълномощен представител на организацията на производители.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „15 октомври“ се заменят с „1 септември“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Създава се ал. 7:
„(7) В срок до 31 януари Министерството на земеделието и храните отправя до Европейската комисия искане за получаване на разрешение за изплащане на национална помощ по чл. 19, ал. 3 за оперативните програми, предвидени за изпълнение през съответната календарна година. Министерството на земеделието и храните незабавно информира Разплащателната агенция за решението на Европейската комисия.“
§ 17. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато се налагат изменения на одобрените оперативни програми през текущата година и те не се отнасят до размера, вида и периода на изпълнение на одобрените разходи и дейности, организациите на производители на плодове и зеленчуци уведомяват Разплащателната агенция.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Разплащателната агенция със заповед на изпълнителния директор разрешава или отказва измененията по ал. 1 и 2 и уведомява организацията на производители на плодове и зеленчуци за взетото решение в едномесечен срок от подаване на заявлението. Когато измененията в оперативната програма бъдат разрешени, в едноседмичен срок от издаване на заповедта договорът по чл. 21, ал. 4 се променя чрез сключване на анекс.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 18. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) За получаване на подпомагане организациите на производители на плодове и зеленчуци подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на регистрация заявление за плащане по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. Разплащателната агенция изплаща помощта до четири месеца след получаване на заявление за плащане.
(2) Към заявленията по ал. 1 се прилагат документите съгласно приложение № 10а и декларация, която включва:
1. стойността на предлаганата на пазара продукция за годината, предшестваща периода, за който се иска подпомагане;
2. изявление, че организацията на производители спазва и ще продължи да спазва изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент № 543/2011;
3. изявление, че организацията на производители не е ползвала европейско или национално финансиране за дейностите, изпълнявани по оперативната програма през предходната година;
4. изявление, че организацията на производители в продължение на 5 години няма да отчуждава, да отдава под аренда или наем или да преотстъпва безвъзмездно обектите на инвестициите на лица, които не са нейни членове.
(3) При подаване на заявлението за плащане по ал. 1 организацията на производители осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява верността на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
(4) В случай на нередовност на документите по ал. 3 или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти Разплащателната агенция уведомява писмено организацията на производители, която в срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, които не са посочени в приложение № 10а.
(5) Със заявлението по ал. 1 организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат допълване на помощта по чл. 68 от Регламент № 543/2011 с национално подпомагане по чл. 19, ал. 3. Разплащателната агенция разпределя пропорционално средствата, налични по бюджета на ДФ „Земеделие“, определени за национално съфинансиране за съответната година, между всички одобрени за тази година оперативни програми.
(6) По време на изпълнение на оперативните програми организациите на производители могат да заявят едно междинно плащане и едно окончателно плащане. Заявление за междинно плащане се подава само ако е заложено в оперативната програма и е предвидено в договора след извършване на разходите. Крайният срок за подаване на заявления за междинно и/или окончателно плащане е до три месеца след края на отчетния период, през който са извършени разходите съгласно договора, но не по-късно от 15 февруари за окончателно плащане. Заявления за междинно и окончателно плащане, подадени след крайния срок, не се приемат.“
§ 19. Създават се чл. 23а и 23б:
„Чл. 23а. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението за плащане по чл. 23, ал. 1 Разплащателната агенция:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и другите обстоятелства, свързани с него;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи; проверката на място се извършва в присъствието на представител или служител на организацията на производители; след приключване на проверката на място служителят на Разплащателната агенция изготвя и представя за подпис на представителя или служителя на организацията на производители протокол с резултатите от проверката, който може да впише в протокола обяснения и възражения по направените констатации; когато при проверката на място са открити нередности, Разплащателната агенция уведомява организацията на производители, като й изпраща копие от протокола.
(2) Срокът по ал. 1 се удължава:
1. в случаите по чл. 23, ал. 4;
2. когато по заявлението за плащане е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговор;
3. със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция, когато са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за наличие на нередности;
4. с един месец при провеждане на контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255/18 от 28.08.2014 г.).
(3) Разплащателната агенция отказва част или цялото плащане, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявени данни и/или посочени факти;
2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на оперативната програма;
3. организацията на производители не отстрани нередовностите, непълнотите и неяснотите в срока по чл. 23, ал. 4.
(4) Междинно плащане се изплаща за одобрена обособена част от инвестиция.
Чл. 23б. (1) Когато организацията на производители не изпълнява свои нормативни или договорни задължения, Разплащателната агенция може да иска връщането на вече изплатени суми по оперативната програма заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати сключения с организацията договор.
(2) В случаите по ал. 1 Разплащателната агенция определя размера на дължимата сума, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението зависи от неговите последици за дейността на организацията на производители като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците, или от времето за отстраняване на тези последици.
(3) Разплащателната агенция може да иска връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях и когато:
1. организацията на производители е представила декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създала условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на подпомагането по оперативната програма;
2. организацията на производители е получила или е одобрена за получаване на друга публична финансова помощ за дейностите, финансирани по оперативната програма;
3. организацията на производители е променила предмета на подпомаганата инвестиция.“
§ 20. В чл. 25, ал. 1 думата „Общността“ се заменя със „Съюза и частта, която се финансира с националната помощ по чл. 19, ал. 3“.
§ 21. В чл. 28, ал. 1 думите „или от неин член“ се заменят с „или на имот, за който е учредено право на строеж на групата производители за извършване на строително-монтажни дейности“, а след думата „аренда“ се добавя „или правото на строеж“.
§ 22. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „приложение № 11“ се заменят с „приложение № 12“.
§ 23. В чл. 31, ал. 4 думите „със заповед“ се заличават.
§ 24. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В част I. „Образец на заявление за признаване на организация на производители/група производители на плодове и зеленчуци“:
а) точка 2 се изменя така:
„2. копие на устройствения акт;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. следните финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година: ……………………………………………………………………….;“
в) създава се т. 15:
„15. за всеки член на организацията – копие на регистрационна карта със справка от регистъра и анкетни карти с анкетни формуляри по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) или копие на документ, съдържащ уникалния регистрационен номер на лицето в Интегрираната система за администриране и контрол.“
2. В част II. „Образец на заявление за признаване на асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци“ т. 2 се изменя така:
„2. копие на устройствения акт;“.
§ 25. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 2, т. 9 навсякъде думата „групата“ се заличава.
§ 26. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 в част I. „Удостоверение на призната организация на производители на плодове и зеленчуци“ и в част II. „Удостоверение на призната асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци“ след думите „заповед № ......../......... г.“ се добавя „на министъра на земеделието и храните“.
§ 27. Приложение № 4 към чл. 14, ал. 2 се отменя.
§ 28. В приложение № 8 към чл. 7, ал. 3 в т. 14 след думата „производители“ се добавя „или на неин член“.
§ 29. Създава се приложение № 10а към чл. 20, ал. 4:
„Приложение № 10а към чл. 20, ал. 4
Допустими за подпомагане разходи по оперативните програми
Допустими за финансова помощ по оперативните програми са следните разходи:
1. за закупуване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за съхранение, пакетиране, подготовка за предлагане на пазара и на места за пряка продажба и/или за преработка на произведената от членовете на организацията на производители продукция и/или за контрол на нейното качество, включително хладилни складове, щандове лаборатории и преработвателни цехове;
2. за закупуване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда, за съхранение на машини, техника и материали и за ремонтни работилници;
3. за изграждане и подобряване на площадки и рампи, свързани с реализация на продукцията;
4. за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на машини, съоръжения и оборудване, необходими за проучване на пазара, контрол на качеството, съхранение, пакетиране, калибриране, подготовка за продажба, пряка продажба и преработка на земеделската продукция, произведена от членовете на организацията на производители, включително техника за складиране и транспортиране;
5. за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес, включително за:
а) опазване компонентите на околната среда;
б) подобряване на енергийната ефективност;
в) растителна защита;
6. за инвестиции за въвеждане на системи за контрол на качеството на непреработената и преработената продукция;
7. за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително и трайни насаждения от десертни лозя;
8. за изграждане, реконструкция и оборудване на оранжерии;
9. за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на неземеделски транспортни средства за вътрешен транспорт на територията на организацията на производители;
10. за оборудване на транспортни средства за превоз на продукцията с апаратура за регулиране на температурата или на атмосферата в тях;
11. за закупуване на земя, необходима за изпълнение на инвестициите във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствените дейности и/или за реализация, и/или за преработка на продукцията, и/или за създаване, и/или презасаждане на трайни насаждения;
12. за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски машини;
13. за инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, включително закупувани чрез финансов лизинг, за рехабилитация и/или подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, технически средства и съоръжения за съхраняване и/или опазване на водата;
14. за инвестиции за изграждане на съоръжения за защита от градушки и от щети, нанасяни от диви животни и птици;
15. за закупуване на хардуер и софтуер, включително чрез финансов лизинг, покупка и пускане в експлоатация на модерни информационни, комуникационни системи, включително на софтуер за хранене на растенията;
16. свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, извършени в процеса на подготовка на оперативната програма;
17. свързани с управлението на оперативния фонд и с изпълнение на оперативната програма, в т.ч. разходи за управление и персонал, доклади и проучвания за оценяване, разходи за водене на счетоводство и за управление на отчетността на оперативния фонд; разходи за квалифициран персонал, включително хонорари и заплати;
18. за екологични дейности по чл. 20, ал. 5;
19. за компенсации при изтегляне от пазара съгласно чл. 20а, ал. 1;
20. за обучение (курсове и информационни дейности), свързани с оперативната програма – за хонорари, наем на зали, както и дневни, пътни и квартирни разходи;
21. за субсидиране на процент от застрахователните премии, заплащани от членовете на организацията на производители съгласно чл. 20г, ал. 1;
22. за популяризиране, насърчаване и комуникация на:
а) марки или търговски марки на организации на производители, асоциации на организации на производители и дъщерни дружества;
б) предлаганите на пазара продукти и на знаци за качество.
Финансират се и разходи за отпечатване на марките или търговските марки съгласно буква „а“ или знаците за качество съгласно буква „б“ върху опаковки или етикети, в случай че това е предвидено в оперативната програма. Рекламните материали по буква „б“ трябва да носят емблемата на Европейския съюз (само в случай на визуални медии) и да включват следния надпис: „Кампания, финансирана с помощта на Европейския съюз“. Организациите на производители, техните асоциации и дъщерни дружества не могат да използват емблемата на Европейския съюз, за да популяризират своите марки или търговски марки.
Закупуването чрез финансов лизинг на активите по т. 4, 5, 9, 11, 13, 14, 16 и 17 е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.“
§ 30. Създава се приложение № 10б към чл. 20, ал. 5:
„Приложение № 10б към чл. 20, ал. 5
Документи, които се подават преди стартирането на всеки годишен период от оперативната програма
1. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават от законния представител на организацията на производители.
2. Копие от годишна данъчна декларация за предходната година, заверена от съответната ТД на НАП (когато е приложимо).
3. Счетоводен баланс за предходната година (когато е приложимо).
4. Отчет за приходите и разходите за предходната година заедно със справка за нетните приходи от продажби по видове икономически дейности (когато е приложимо).
5. Справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за предходната година (когато е приложимо).
6. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на оперативната програма с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена (когато е приложимо).
7. Копие от документ на организацията на производители или на неин член за собственост на земя и/или земеделска земя или договор за аренда със срок не по-кратък от 10 години след датата на подаване на оперативната програма – при инвестиции, свързани с трайни насаждения, както и при закупуване и монтаж на съоръжения, трайно прикрепени към земята, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията.
8. Копие от документ на организацията на производители или на неин член за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването – за инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем той трябва да бъде в сила най-малко 10 години след датата на подаване на годишния инвестиционен проект.
9. В случай че се кандидатства за финансиране на покупката на земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост:
а) за вече закупени от организацията на производители или от неин член земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост се представя копие от удостоверение за данъчна оценка към датата на закупуването им, както и копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на годишния инвестиционен проект, в случай че от датата на закупуване са изминали повече от 6 месеца;
б) за предвидени за закупуване от организацията на производители земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост се представя копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на годишния инвестиционен проект.
10. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда, като един от двата документа се представя само когато съществува такова изискване съгласно Закона за опазване на околната среда.
11. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 2007 г. (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), само за инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
12. Копие от одобрен проект с количествени сметки на проектантите към всяка от неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община, заедно с документ за собственост или договор за наем или аренда на организацията на производители или на неин член за земята/сградите, където ще се извършват строително-монтажните работи, или учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години след датата на подаване на оперативната програма. Когато разрешението за строеж се издава на собственика на нает или арендован имот, договорът за аренда трябва да е със срок не по-кратък от 10 години от датата на подаване на оперативната програма и да е вписан в районната служба по вписванията и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ (при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията).
13. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията).
14. Копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описва ДДС.
15. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал или една оферта в оригинал (в случай на разходи, за които са определени референтни цени) с цел определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 10 000 евро, както и в случай, че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност повече от левовата равностойност на 10 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или в евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от технически спецификации в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника.
Конкурентни оферти не се изискват при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии.
16. Обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.
17. Копие от технологичен проект, когато се кандидатства за дейности, включени в технологичен процес, със схема и описание на процеса.
18. Заверени копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с инвестицията, в т.ч. за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти и разработване на оперативната и инвестиционната програма, извършени както в процеса на подготовка на оперативната и инвестиционната програма, така и по време на тяхното изпълнение (при кандидатстване за финансиране на такива услуги).
19. Документ за съгласуване на проекта със съответната басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще се извършва инвестицията (в случай на проект, включващ инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване).
20. Документ от банката за банковата сметка на кандидата за банков превод на безвъзмездната финансова помощ.
21. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг).
22. При инвестиции в машини за обработка на земята и съответното оборудване за доказване размера на земята:
а) копие от документ за собственост на земя и/или на земеделска земя на групата производители и/или на неин член, и/или
б) договори за аренда на земя, сключени с организацията на производители или неин член, със срок не по-малък от 5 години след датата на подаване на оперативната програма, и/или
в) договори за наем на земя, сключени с организацията на производители или неин член.
23. При прилагане на изтегляне от пазара – приемно-предавателни протоколи, стокови разписки, кантарни бележки и други, които удостоверяват, че изтеглените продукти са били доставени безвъзмездно на организации по чл. 20а, ал. 3, и сертификати за съответствие с обявеното качество на изтеглените от пазара продукти, издадени от БАБХ.
24. При прилагане на дейности за реклама и комуникация – документи, доказващи извършените разходи за популяризиране на марки, търговски марки, предлаганите на пазара продукти и на знаци за качество.
25. При прилагане на дейности за обучение – документи, доказващи извършените разходи за хонорари, наем на зали, дневни, пътни и квартирни.
26. При прилагане на субсидиране на процент от застрахователните премии – копия на застрахователните документи (застрахователни договори, застрахователни полици, застрахователни сертификати).“
§ 31. В приложение № 12 към чл. 30, ал. 2 „Документи за междинно или окончателно плащане“ в част А. „Общи документи“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 23 след думата „ДДС“ се добавя „и дали фактурата е платена“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. Разплащателната агенция извършва одобрените съгласно чл. 31, ал. 4 плащания по плановете за признаване на групите на производители на плодове и зеленчуци до датата на издаване на заповед от министъра на земеделието и храните за признаване на съответната група на производители като организация на производители на плодове и зеленчуци.
§ 33. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г. и бр. 31 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 след думата „Ежегодно“ се добавя „в срок от 1 октомври“.
2. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 в Таблица 2 след код 3041 „Естествени ливади“ се създава ред с код 30411:
30411     Пасища и мери         Х        X        X
§ 34. Параграф 33 влиза в сила от 1 октомври 2016 г.
Министър: Десислава Танева
5314