Министерство на правосъдието
брой: 23, от дата 14.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.7


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г.; попр., бр. 20 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г., бр. 12 и 70 от 2016 г., бр. 77 и 78 от 2017 г. и бр. 88 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 62а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. декларация от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 20 от Закона за счетоводството по образец съгласно приложение № 3;“.
2. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
„3. документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 4 и § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.“
§ 2. Приложението към чл. 6, ал. 1 по образец № Г2 се изменя така:
 
 

ВИЖ приложението

 
 
§ 3. Създава се приложение № 3 към чл. 62а, ал. 2, т. 2:
„Приложение № 3 към чл. 62а, ал. 2, т. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Долуподписаният (ата)........................................................
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
............................................................................................... ,
                       (име, презиме, фамилия)
(ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане на чужд
гражданин)............................................................................
 ..............................................................................................  
............................................................................................... ,
законен представител на.....................................................
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................
(наименование на предприятието)
с ЕИК/БУЛСТАТ............................................................... ,
на основание чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за счетоводството
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен предприятие е:
1. микропредприятие по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството;
2. малко предприятие по смисъла на чл. 19, ал. 3 от Закона за счетоводството;
3. средно предприятие по смисъла на чл. 19, ал. 4 от Закона за счетоводството.
(ненужното се зачерква)
Представеният за обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността за ................ г. е приет от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството.
При определяне на категорията на предприятието са спазени изискванията на чл. 20 от Закона за счетоводството.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
гр. ....................
дата: ................
                            Декларатор: ...........................“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Данаил Кирилов
2453