Министерски съвет
брой: 85, от дата 12.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 319 от 7 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с Пос тановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 31 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. в размер 161 985 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на стипендии и на еднократно финансово подпомагане на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата, разпределени, както следва:
1. по бюджетите на общините – 2835 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 159 150 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
(2) Със сумата 310 215 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(3) Със сумата 159 150 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 2 от Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
Приложение към чл. 1, ал. 1, т. 1
Разпределение на допълнителни трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел I на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 година

Община
Област
Средства за
стипендии на
 ученици от
 общински
училища
(лв.)
Общо
(лв.)
Смолян
Смолян
540
540
Велико
Търново
Велико
Търново
810
810
Благоевград
Благоевград
675
675
Самоков
София
област
810
810
ОБЩО
2835

5983