Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 85, от дата 12.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.24


Изменения на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г.

 

Изменения на Анекса към Протокола от 1997 г. за изменение на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г.
(Изменения на Анекс VI към MARPOL)
(Електронни дневници и правила за конструктивния индекс за енергийна ефективност – EEDI на кораби с усилена обшивка за плаване в условия на лед)
(Приети с Резолюция MEPC.316(74) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 май 2019 г. В сила за Република България от 1 октомври 2020 г.)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета за опазване на морската среда, възложени му от международните конвенции за предотвратяване и контрол на морското замърсяване от кораби,
Като припомня също член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с протоколи от 1978 г. и 1997 г. (MARPOL), който определя процедурата за изменения и възлага на съответния орган на Организацията функцията да разглежда и приема изменения,
Като има предвид, предложените на своята седемдесет и четвърта сесия изменения на Анекс VI към MARPOL относно електронните дневници и правила за конструктивния индекс за енергийна ефективност на кораби с усилена обшивка за плаване в условия на лед, които бяха разпространени в съответствие с член 16, параграф 2, буква а) от MARPOL,
1. Приема, в съответствие с член 16, параграф 2, буква d) от MARPOL, изменения на Анекс VI към MARPOL, чийто текст е изложен в приложението към настоящата резолюция.
2. Определя, в съответствие с член 16, параграф 2, буква f), iii) от MARPOL, че измененията се считат за приети на 1 април 2020 г., освен ако преди тази дата не по-малко от една трета от страните или страни, чиито комбинирани търговски флоти, съставляват не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са уведомили Организацията за възраженията си срещу измененията;
3. Приканва страните да отбележат, че в съответствие с член 16, параграф 2, буква g), ii) от MARPOL посочените изменения влизат в сила на 1 октомври 2020 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе.
4. Отправя искане към генералния секретар, за целите на член 16, параграф 2, буква f) от MARPOL, да предаде заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, на всички страни по MARPOL.
5. Освен това отправя искане към генералния секретар да предаде копия от настоящата резолюция и приложението към нея на членовете на Организацията, които не са страни по MARPOL.
ПРИЛОЖЕНИЕ
(Изменения на Анекс VI към MARPOL)
(Електронни дневници и правила за конструктивния индекс за енергийна ефективност – EEDI на кораби с усилена обшивка за плаване в условия на лед)
Правило 2 – Определения
1 Параграф 42 се заменя със следното:
 „42 Полярен кодекс означава Международния кодекс за корабите, опериращи в полярни води, състоящ се от въведение, части I-A и II-A и части I-B и II-B, приет с Резолюции MSC.385(94) и MEPC.264 (68), както може да бъде изменен, при условие че:
.1 изменения на свързаните с околната среда разпоредби от въведението и глава 1 на част II-A от Полярния кодекс се приемат и влизат в сила в съответствие с разпоредбите на член 16 от Конвенцията относно процедурите за поправка на анекс;
.2 изменения на част II-B от Полярния кодекс се приемат от Комитета по опазване на морската среда в съответствие с неговия правилник.“
2 Добавя се нов параграф 51, както следва:
 „51 Електронен дневник означава устройство или система, одобрена от Админис трацията, използвана за електронно записване на необходимите записи за разтоварване, прехвърляния и други операции, както се изисква съгласно настоящия Анекс, вместо хартиена книга.“
Правило 12 – Вещества, които нарушават озоновия слой
3 Във второто изречение на параграф 6 думите „електронна система за записване“ се заменят с „електронен дневник“.
4 В края на параграф 6 се добавя ново изречение, както следва:
 „Електронната система за записване, посочена в правило 12.6, приета с Резолюция MEPC.176(58), се счита за електронен дневник, при условие че системата за електронно записване е одобрена от Администрацията на или преди първия преглед за подновяване на Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха, проведен на или след 1 октомври 2020 г., но не по-късно от 1 октомври 2025 г., като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията*.“
Правило 13 – Азотни окиси (NOX)
5 В параграф 5.3 след думите „се впишат в такъв дневник“ се добавят думите „или електронен дневник*“.
Правило 14 – Серни окиси (SOх) и прахови частици
6 В последното изречение на параграф 6 след думите „се записва в дневник“ се вмъкват думите „или електронен дневник“.
Правило 19 – Приложение
7 В последното изречение на параграф 3 думите „товарни кораби ледоразбивачи“ се заменят с думите „кораби от категория А, както е определено в Полярния кодекс“.
Приложение I
Форма на Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха (IAPP)(Правило 8)
8 Във встъпителния параграф на Приложение I думите „от Резолюция MEPC.176(58) през 2008 г.“ се заличават.
Приложение VIII
Форма на Международно свидетелство за енергийна ефективност (IEE)
9 Във въвеждащия параграф думите „от Резолюция MEPC.203(62)“ се заличават.
Приложение X
Форма на Декларация за съответствие – отчитане на разхода на течни горива
10 Във въвеждащия параграф думата между „замърсяването“ и „кораби“ в първото изречение се заменя с думата „от“.

 

* Вижте Насоките за използване на електронни дневници – МАРПОЛ, приети с Резолюция MEPC.312(74).
5762