Министерски съвет
брой: 75, от дата 25.8.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 224 от 20 август 2020 г. за приемане на Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г.
за приемане на Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2011 г., бр. 43 от 2013 г., бр. 17 от 2014 г., бр. 1 и 40 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г. и бр. 73 от 2018 г.).
2. Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.) за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.
3. Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; изм., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2011 г. и бр. 40 от 2015 г.).
4. Постановление № 186 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 65 от 2006 г.) за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
§ 2. Параграф 1 влиза в сила от 1 март 2021 г. с изключение на отменянето на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредбата по § 1, т. 1, която влиза в сила от 1 септември 2021 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
НАРЕДБА
за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (ОВ, L 198 от 28 юли 2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/1369) относно консумацията на енергия и на други ресурси, както и на друга информация за продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ).
Чл. 2. Наредбата се прилага за ПСЕ, които при употреба оказват значително въздействие върху консумацията на енергия и когато е приложимо, на други ресурси.
Чл. 3. (1) Информацията относно консумацията на енергия и на други ресурси, както и на друга информация за ПСЕ, предложени за продажба, отдаване под наем, лизинг или изложени за потребителите пряко или непряко с помощта на средства за дистанционна продажба, включително интернет, се предоставя в съответствие с приложимите изисквания на следните делегирани регламенти, приети съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2017/1369 и чл. 10 от Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (ОВ, L 153 от 18 юни 2010 г.):
1. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2017 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията (ОВ, L 315 от 5 декември 2019 г.);
2. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2016 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията (ОВ, L 315 от 5 декември 2019 г.);
3. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2014 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета относно енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията и Директива 96/60/ЕО на Комисията (ОВ, L 315 от 5 декември 2019 г.);
4. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2013 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията (ОВ, L 315 от 5 декември 2019 г.);
5. Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011 на Комисията от 4 май 2011 г. за прилагане на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори (ОВ, L 178 от 6 юли 2011 г.);
6. Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 на Комисията от 1 март 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини (ОВ, L 123/1 от 9 май 2012 г.);
7. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията (ОВ, L 315 от 5 декември 2019 г.);
8. Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на отоплителни топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение (ОВ, L 239/1 от 6 септември 2013 г.);
9. Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение (ОВ, L 239/83 от 6 септември 2013 г.);
10. Делегиран регламент (ЕС) № 65/2014 на Комисията от 1 октомври 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови фурни и абсорбатори (ОВ, L 29/1 от 31 януари 2014 г.);
11. Делегиран регламент (ЕС) 2015/1187 на Комисията от 27 април 2015 г. за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водогрейни котли на твърдо гориво и пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения (ОВ, L 193/43 от 21 юли 2015 г.);
12. Делегиран регламент (ЕС) 2015/1186 на Комисията от 24 април 2015 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на локални отоплителни топлоизточници (ОВ, L 193/20 от 21 юли 2015 г.);
13. Делегиран регламент (ЕС) 2015/1094 на Комисията от 5 май 2015 г. за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на професионални хладилни шкафове за съхранение (ОВ, L 177/2 от 8 юли 2015 г.);
14. Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014 на Комисията от 11 юли 2014 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на вентилационните агрегати за жилищни помещения (ОВ, L 337/27 от 25 ноември 2014 г.);
15. Делегиран регламент (ЕС) 2019/2018 на Комисията от 11 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди с функция за директна продажба (ОВ, L 315 от 5 декември 2019 г.).
(2) За ПСЕ, предназначени за вграждане или монтиране, информация се предоставя само когато такава се изисква от приложимия делегиран регламент.
(3) Всяка реклама за конкретен модел ПСЕ, който е обхванат от делегиран регламент, включва информация относно енергийния клас на продукта, когато се предоставя информация за енергопотреблението или цената.
(4) Всички рекламни материали с техническа информация относно ПСЕ, в които се описват конкретни технически показатели на продукта – технически ръководства и брошури на производителя, отпечатани или онлайн, предоставят на потребителите необходимата информация относно консумацията на енергия или включват информация относно енергийния клас на продукта.
Раздел II
Задължения на лицата, които пускат на пазара и/или пускат в действие ПСЕ, и на търговците
Чл. 4. Лицата, които пускат на пазара и/или пускат в действие ПСЕ, са длъжни да осигурят етикети и информационни листове на български език за консумацията на енергия и други ресурси и допълнителна информация за продуктите по чл. 2 и да въвеждат информация в продуктовата база данни в съответствие с изискванията на чл. 3 – 6 от Регламент (ЕС) 2017/1369.
Раздел III
Контрол
Чл. 5. Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) или упълномощено от него длъжностно лице осъществява контрол за съответствието на пусканите на пазара продукти по чл. 2 с приложимите изисквания на делегираните регламенти и на наредбата.
Чл. 6. (1) Не може да се забранява или ограничава пускането на пазара и/или пускането в действие на продукти по чл. 2, ако са изпълнени приложимите изисквания на делегираните регламенти и на наредбата.
(2) В случаите по чл. 192а, ал. 2, т. 3 от Закона за защита на потребителите КЗП уведомява Европейската комисия и другите държави членки за предприетите действия.
Чл. 7. (1) Комисията за защита на потребителите съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) 2017/1369 осъществява сътрудничество с компетентните органи на държавите членки, които отговарят за прилагането на регламента, чрез взаимен обмен на информация и предоставя информация на Европейската комисия по въпроси, свързани с прилагането на наредбата и на делегираните регламенти по чл. 3.
(2) При осъществяване на сътрудничеството по ал. 1 КЗП осигурява сигурност и поверителност на обработваната информация и защита на чувствителната информация, получена при тази процедура.
Чл. 8. Ежегодно до 20 февруари председателят на КЗП предоставя на министъра на икономиката информация за предходната година за изпълнението на чл. 5 и за прилагането на изискванията на делегираните регламенти по чл. 3 за поставяне на етикети, изготвяне на информационни листове и предоставянето на информация при дистанционните продажби.
Допълнителна разпоредба
§ 1. За целите на наредбата се прилагат определенията по чл. 2 на Регламент (ЕС) 2017/1369.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 март 2021 г. с изключение на чл. 3, ал. 1, т. 7, който влиза в сила от 1 септември 2021 г.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите.
6202