Президент на Републиката
брой: 36, от дата 13.5.2022 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 127 за назначаване на Габриела Димитрова Наплатанова-Русева за член на Съвета за електронни медии

 

УКАЗ № 127
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Габриела Димитрова Наплатанова-Русева за член на Съвета за електронни медии.
Издаден в София на 9 май 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
2907