Министерски съвет
брой: 36, от дата 13.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.25


Постановление № 80 от 9 май 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 9 МАЙ 2022 Г.
за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се определят правилата за събиране, разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договори от страна на крайните получатели на средства за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, наричан по-нататък „Механизма“, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки.
(2) Правилата по ал. 1 се прилагат за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция.
Чл. 2. (1) Крайните получатели възлагат дейности след провеждане на процедура за избор с публична покана при спазване принципите на свободна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, пропорционалност и публичност.
(2) Определянето на изпълнител се осъществява при спазване на изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата.
Чл. 3. (1) Процедура за избор с публична покана се провежда, когато съгласно одобрената инвестиция крайният получател възлага дейности с планирана стойност, по-голяма или равна на:
1. 50 000 лв. без данък върху добавената стойност, за строителство;
2. 30 000 лв. без данък върху добавената стойност, за доставки или услуги.
(2) Крайните получатели не провеждат процедура за избор с публична покана:
1. при придобиване или наемане на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и при учредяване на ограничени вещни права, с изключение на свързаните с тези сделки финансови услуги;
2. когато възлагането на поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт; в този случай крайният получател предварително уведомява структурата за наблюдение и докладване;
3. при трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Чл. 4. (1) Публичната покана съдържа най-малко следната информация:
1. данни за крайния получател;
2. обект и описание на предмета на процедурата, както и изискванията за изпълнение на строителството, услугата и/или доставката на стоки;
3. изисквания към офертите и критерии за тяхното оценяване;
4. място и срок за подаване на офертите съгласно чл. 6 и чл. 9, ал. 2;
5. източник на финансиране.
(2) Техническата спецификация и проектът на договор са неразделна част от публичната покана.
(3) Крайните получатели може да включат в поканата изисквания за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите за изпълнител.
(4) Крайните получатели не могат да включват в поканата условия, които необосновано препятстват участието на лица в процедурата, както и информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, а когато предвид спецификата на предмета това е обективно невъзможно, след посочването им се добавят думите „или еквивалентно“.
Чл. 5. (1) Крайните получатели изготвят и публикуват публичната покана в информационната система за Механизма.
(2) До изтичането на срока за подаването на офертите се осигурява публичен достъп до поканата в информационната система.
(3) Крайните получатели публикуват всички разяснения по поканата, дадени по искане на заинтересовани лица, в информационната система. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.
(4) Крайните получатели може да публикуват съобщение за поканата и в национални или регионални медии, както и да я публикуват на своята интернет страница или да я изпратят до избрани от тях лица, без да променят определените в публикуваната покана условия за участие в процедурата, на същата дата, на която поканата е публикувана в информационната система за Механизма.
Чл. 6. (1) Срокът за подаване на офертите в процедурата не може да бъде по-кратък от 7 дни от публикуването на поканата.
(2) При промяна на първоначалните условия крайният получател е длъжен да прекрати процедурата и отново да приложи реда за избор с публична покана, освен когато еднократно са внесени несъществени изменения в условията, които не налагат промяна в офертите на кандидатите.
(3) Не се допуска разделяне на предмета на възлагане с цел заобикаляне на прилагането на процедурата за избор на изпълнител с публична покана.
(4) При инвестиция със срок на изпълнение над една година може да бъде проведена и повече от една процедура с един и същ предмет за всяка година от периода за изпълнението й. Задължението за провеждане на процедура се определя с оглед на предвидената стойност за съответната услуга, доставка или строителство за целия период на финансирането.
Чл. 7. (1) Определянето на изпълнител при провеждане на процедурата по чл. 2 се извършва въз основа на икономически най-изгодната оферта.
(2) Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии за възлагане:
1. най-ниска цена;
2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл;
3. оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на поръчката.
(3) Избраният критерий за възлагане по ал. 2 се посочва в публичната покана.
(4) Показателите, включени в критерия по ал. 2, т. 3, могат да съдържат:
1. измерител на качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия;
2. обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на завършване;
3. организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката.
(5) Показателите, включени в критериите по ал. 2, т. 2 и 3, трябва да са свързани с предмета на поръчката. Те могат да съдържат фактори, които се отнасят до всеки етап от жизнения цикъл на строителството, доставките или услугите, независимо че тези фактори не се отнасят до характеристиките, посочени в техническите спецификации. Те не трябва да дават неограничена свобода на избор и трябва да гарантират реална конкуренция.
(6) Когато критерият за възлагане включва повече от един показател, крайният получател определя в публичната покана относителната тежест на всички показатели, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ ред. Крайният получател може да определи минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели. Когато показателят за оценка е свързан със срок, включително за гаранционната поддръжка, крайният получател определя минимални и/или максимални граници, като отчита необходимото време за изпълнение на поръчката съобразно нейната сложност и изискванията на приложимите нормативни актове.
(7) Методиката за определяне на комплексната оценка трябва да съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател.
(8) В публичната покана крайният получател посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. Начинът трябва:
1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на поръчката и техническите спецификации;
2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно подадените оферти;
3. да осигурява на кандидатите за изпълнител достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като:
а) за количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;
б) за качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване с конкретна стойност чрез експертна оценка.
(9) В надлежно обосновани случаи платимата цена или разходите могат да бъдат фиксирани. В тези случаи оценката на офертите се основава единствено на показателите, свързани с измерване на качеството.
(10) Не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс.
(11) В случай че в публичната покана са включени изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидатите за изпълнители, крайният получател може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи във връзка с поставените изисквания:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, най-много за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
(12) Когато по обективни причини кандидат не е в състояние да представи поисканите от крайния получател документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който крайният получател приеме за подходящ.
(13) В случай че в публичната покана са включени изисквания за технически възможности и/или квалификация на кандидатите, крайният получател може в зависимост от характера, количеството и обекта на процедурата да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:
1. списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга;
2. списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
3. описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване;
4. декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът, при процедури за строителство и услуги;
5. списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при възлагане на строителство – лицата, които ще изпълняват строителството;
6. списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата;
7. сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата със стандарти за системи за управление на качеството, като се посочват системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда;
8. други документи по преценка на крайния получател.
(14) Изискванията за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация, които се определят от крайния получател, трябва да са съобразени с предмета и стойността на възлагане, както и с количеството, обема и сложността на дейностите, които ще се извършват.
(15) При включване на изисквания за икономическо и финансово състояние изискуемият общ оборот (нетните приходи от продажби), включително оборотът, който се отнася до предмета на поръчката, не може да надвишава повече от два пъти прогнозната стойност на процедурата или на съответната обособена позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции.
(16) Крайните получатели нямат право да включват критерии за подбор на кандидатите за изпълнители в процедурата като показатели за оценка на офертите.
(17) Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Чл. 8. (1) Разходите за целия жизнен цикъл включват цена на придобиване и един или повече от посочените по-долу разходи:
1. разходи, които се поемат от крайния получател или от други ползватели, като:
а) разходи за използване, като потребление на енергия и други ресурси;
б) разходи за поддръжка;
в) разходи в края на експлоатационния период като разходи за събиране и рециклиране;
2. разходи, свързани с екологични фактори по отношение на продукта, услугата или строителството по време на целия им жизнен цикъл, при условие че стойността им може да бъде определена и проверена; тези разходи могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове и други вредни емисии или със смекчаване на последиците от изменението на климата.
(2) Когато крайните получатели предвиждат оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те посочват в публичната покана данните, които трябва да бъдат представени от кандидатите, и начина за определяне на оценката.
(3) Когато се оценяват разходи, свързани с екологични фактори, начинът за определяне на тяхната оценка трябва да отговаря на следните условия:
1. да се основава на недискриминационни критерии и да дава възможност за обективна проверка; когато начинът е разработен за конкретната поръчка, чрез него не следва да се дава необосновано предимство на едни лица и да се поставят други в неравностойно положение;
2. да е достъпен за всички заинтересовани лица;
3. изискваните от крайния получател данни да могат да бъдат предоставени от страна на кандидатите при полагане на разумни усилия.
(4) Когато даден метод за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл е задължителен съгласно законодателен акт на Европейския съюз, крайните получатели са длъжни да използват този метод.
Чл. 9. (1) Офертата за участие в процедурата за избор на изпълнител с публична покана трябва да съдържа най-малко:
1. данни за кандидата за изпълнител, а когато е обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ за създаване на обединението, както и информация за правата и задълженията на участниците, разпределението на отговорността между членовете и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
2. техническо предложение за изпълнение на поръчката;
3. ценово предложение, а в случаите, когато процедурата е с обособени позиции, се представя ценово предложение за всяка позиция поотделно;
4. срок на валидност, когато е приложимо;
5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти, когато кандидатът предвижда подизпълнители;
6. декларация за липса на основанията за задължително отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
7. други документи, в случай че са предвидени в публичната покана.
(2) Офертата се подава в информационната система за Механизма.
(3) Оферта може да подават всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
(4) Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.
(5) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.
(6) Кандидатите могат да променят, да допълват или да оттеглят своите оферти в рамките на определения срок за подаване на оферти.
(7) Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език.
Чл. 10. (1) Заинтересованите лица могат да поискат писмено от крайния получател разяснения по публичната покана в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.
(2) Разясненията се публикуват по реда на чл. 5, ал. 3 в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
(3) Публикуваните разяснения по ал. 1 стават неразделна част от публичната покана, като те не следва да променят предварително обявените с поканата условия.
Чл. 11. (1) След изтичане на срока за подаване на оферти крайният получател разглежда и оценява постъпилите оферти.
(2) Крайният получател може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, като предоставените разяснения по настоящата алинея не следва да включват промени в техническото и ценовото предложение на кандидатите.
(3) Крайният получател писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им, който е еднакъв за всички кандидати и не може да бъде по-кратък от 5 дни. При необходимост крайният получател може по всяко време преди сключване на договора да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други лица и органи.
(4) Крайният получател не разглежда и отстранява офертата на:
1. кандидат, чиято оферта не отговаря на изискванията на чл. 9 и на условията на публичната покана;
2. кандидат, за когото са налице основанията за задължително отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
3. кандидат, който не отговаря на обявените изисквания за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности;
4. кандидат, който не е представил в срок изисканите по реда на ал. 3 документи или представените документи не отговарят на предварително обявените условия;
5. кандидат, който е представил невярна информация.
(5) Крайният получател съставя и подписва протокол за резултатите от работата си по разглеждане и оценка на офертите.
(6) Крайният получател в срок от 3 дни от подписване на протокола по ал. 5 писмено уведомява всички кандидати.
(7) В срок от 5 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 6 кандидат в процедурата може да поиска достъп до протокола или копие от него. Крайният получател е длъжен в 7-дневен срок от получаване на писмено искане да осигури на кандидата достъп до протокола или копие от него.
Чл. 12. (1) Лицата, които представляват крайния получател, и членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно търговския регистър не трябва да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с кандидат в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи.
(2) Лицата, които представляват крайния получател, и членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не трябва да имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането в процедурата.
(3) Когато в състава на контролен или управителен орган на крайния получател участва юридическо лице, основанията по ал. 1 и 2 се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(4) Когато крайният получател или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1 и 2 се отнасят и за това физическо лице.
(5) Относно обстоятелствата по ал. 1 и 2 лицата, които представляват крайния получател, и членовете на неговите управителни и надзорни органи подписват декларации, които прилагат към протокола за разглеждане и оценка на офертите.
Чл. 13. (1) Процедурата за избор на изпълнител се прекратява, когато:
1. не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един кандидат;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;
3. първият и вторият класиран кандидат последователно откажат да сключат договор;
4. всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който крайният получател може да осигури;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
6. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които крайният получател не е могъл да предвиди;
7. са налице обстоятелствата по чл. 6, ал. 2.
(2) Процедурата за избор на изпълнител може да бъде прекратена, когато е постъпила само една оферта или само една оферта отговаря на предварително обявените от крайния получател условия.
(3) Крайният получател е длъжен в 3-дневен срок от прекратяването на процедурата да уведоми за това кандидатите и структурата за наблюдение и докладване чрез информационната система на Механизма.
Чл. 14. (1) Крайният получател сключва с определения за изпълнител кандидат писмен договор за изпълнение, който включва всички предложения от неговата оферта.
(2) Договор за изпълнение може да бъде изменен или допълнен в следните случаи:
1. промените са предвидени в публичната покана и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената; обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да водят до промяна в предмета на поръчката;
2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната поръчка, ако смяната на изпълнителя:
а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването, или с дублиране на разходи на крайния получател;
3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа крайният получател не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора;
4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, когато първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора и възможността за замяна е предвидена в публичната покана и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;
5. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, когато за първоначалния изпълнител е налице универсално или частично правоприемство, включително при преобразуване на първоначалния изпълнител чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, както и в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
а) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;
б) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за изпълнение и не цели заобикаляне на процедурата за избор с публична покана;
6. условията по т. 4 или 5 са налице по отношение на участник в обединението изпълнител, което не е юридическо лице;
7. се налагат изменения, които не са съществени.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 25 на сто стойността на основния договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на прилагането на реда за определяне на изпълнител с публична покана.
(4) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато договорът за изпълнение съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.
(5) Изменение на договор за изпълнение се смята за съществено по смисъла на ал. 2, т. 7, когато то променя съществено характера на първоначално сключения договор, включително когато са изпълнени едно или повече от следните условия:
1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за избор с публична покана, биха привлекли към участие допълнителни кандидати, биха позволили допускането на други кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. изменението променя икономическия баланс на договора за изпълнение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор;
3. изменението засяга предмета или обема на договора за изпълнение;
4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 2, т. 4, 5 или 6.
Чл. 15. (1) Не се сключва договор с кандидат, спечелил процедура за избор на изпълнител, който:
1. откаже да сключи договора;
2. преди подписване на договора не представи изискуемата гаранция за изпълнение, ако такава се предвижда, или някой от документите по чл. 16, ал. 1, т. 2. Определеният от крайния получател срок за представянето им не може да бъде по-кратък от 14 дни;
3. към момента на сключване на договора не изпълнява условието на чл. 12, ал. 1 и 2.
(2) За отказ по смисъла на ал. 1, т. 1 се счита и неявяването на спечелилия кандидат в посочения от крайния получател срок.
(3) В случаите на ал. 1 крайният получател може да избере следващия в класирането кандидат или да прекрати процедурата за избор на изпълнител.
Чл. 16. (1) Липсата на обстоятелствата по чл. 11, ал. 4, т. 2 се доказва от кандидатите:
1. при подаване на офертата – с декларация;
2. при подписване на договора за възлагане – с документи, издадени от компетентен орган, относно липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 и 6 от Закона за обществените поръчки.
(2) Когато кандидатът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по ал. 1, т. 2, издаден от компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.
(3) В случаите по ал. 2, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, кандидатът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.
(4) Когато декларацията няма правно значение, кандидатът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
(5) Когато кандидатите са юридически лица, изискванията на ал. 1 се прилагат за лицата, които имат право да управляват и/или да представляват кандидата.
(6) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията по ал. 1 се доказва за всяко от лицата, включени в обединението участник.
(7) Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията на ал. 5 и 6 се прилагат и за подизпълнителите.
Чл. 17. (1) Крайният получател може да включи в договора изискване за предоставяне на гаранция, обезпечаваща доброто му изпълнение. Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията.
(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 се определя като процент от стойността на договора, но не повече от 5 на сто. Когато бъде допуснато увеличение на договорената цена, крайният получател може да изиска, преди изменението на договора, предоставяне на гаранция, чийто размер като процент от стойността на увеличението е равен на този на първоначалната.
(3) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за изпълнение.
Чл. 18. (1) Средства, изплатени по сключените договори, при никакви условия не могат да послужат за предоставянето на подкуп, включително чрез друго лице и за каквито и да е корупционни цели.
(2) При установяване на корупция сключен договор по чл. 14, ал. 1 се прекратява едностранно и получените от изпълнителя средства се възстановяват.
Чл. 19. При провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана се използват кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 (ОВ, L 340 от 16 декември 2002 г.) на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV).
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Жизнен цикъл“ са всички последователни и/или взаимосвързани стадии, включително провеждането на научноизследователски и развойни дейности, производство, превоз, употреба и поддръжка, през целия период на съществуване на продукта или строежа или на предоставяне на услугата – от придобиването на суровината или генерирането на ресурсите до разчистването и края на експлоатацията или употребата.
2. „Краен получател“ е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което въз основа на сключен със структурата за наблюдение и докладване договор за финансиране изпълнява инвестиция, финансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.
3. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
4. „Обособена позиция“ е такава част от предмета на процедурата, която, въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на възлагане, е систематично свързана с другите позиции от предмета на процедурата.
5. „Подизпълнител“ е трето лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на поръчката.
6. „Процедура за избор на изпълнител“ е система от свързани правила, при спазването на които крайният получател се стреми да избере изпълнител, с когото да сключи договор, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост.
7. „Разделяне на предмета на възлагане“ е налице, когато с цел използване на по-благоприятен режим за избор на изпълнител крайният получател е възложил отделно изпълнението на идентични или сходни дейности, включително чрез разделяне изпълнението на конкретна дейност на части.
8. „Структура за наблюдение и докладване“ е определено звено в министерство или друго ведомство в централната администрация, или определено негово звено, което отговаря за подбора в случаите, в които е предвиден такъв, за договарянето на финансиране с крайни получатели, за обобщаването на финансовата и техническата информация и за осъществяването на контрол върху финансовото и техническото изпълнение на инвестициите, реализирани в рамките на споразумение с Министерството на финансите.
9. Сертификатите по чл. 7, ал. 13, т. 7 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
10. „Техническа спецификация за строителство“ е съвкупността от технически предписания, посочени в поканата за участие, които определят изискванията към характеристики на материалите и стоките по такъв начин, че те да отговарят на предвидената от получателя на помощта употреба. Тези характеристики трябва да включват ниво на изпълнение съгласно изискванията за опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране. Те трябва да включват и правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за приемане на строителни работи и методи или технологии на строителство и всички други технически условия, които получателят на помощта е в състояние да предпише по силата на закон или на подзаконови нормативни актове по отношение на завършен строеж и материалите или частите, включени в него.
11. „Техническа спецификация за услуги или стоки“ е спецификация в документ, с която се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като ниво на качество, нива на опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, процес или метод на производство, употреба, безопасност, размери, изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране, етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за оценяване на съответствието.
§ 2. Сроковете, предвидени в постановлението, се изчисляват съгласно разпоредбата на чл. 60 от Гражданския процесуален кодекс.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 22 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (OB, L 57/17 от 18 февруари 2021 г.).
За министър-председател:Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
2856