Президент на Републиката
брой: 65, от дата 11.8.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 173 за назначаване на София Кирилова Йовчева за член на Комисията за защита от дискриминация

 

УКАЗ № 173
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 41 и чл. 42 от Закона за защита от дискриминация
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам София Кирилова Йовчева за член на Комисията за защита от дискриминация.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
5907