Комисия за регулиране на съобщенията
брой: 67, от дата 12.8.2014 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.51


Решение № 463 от 17 юли 2014 г. за изменение и допълнение на Техничес­ките изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 463 от 17 юли 2014 г.
за изменение и допълнение на Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (приети с Решение № 1212 от 27.09.2007 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.; изм., бр. 51 от 2009 г. и бр. 70 от 2011 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 6 се прави следното изменение: след думите „предоставен на“ се добавя думата „радиолюбител“, а думите „със статут на временно пребиваващ в Република България“ се заличават.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 след думите „поддържа публичен регистър на радиолюбителите“ се добавят думите „и на радиолюбителите слушатели“.
§ 3. В чл. 9, т. 3 след думите „има правото“ се добавят думите „след уведомяване на комисията“ и след думите „радиолюбителски състезания“ се добавят думите „и за експериментални цели (връзки чрез отражение от Луната, метеорни следи и др.)“.
§ 4. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Лице, което не притежава разрешително за правоспособност на радиолюбител или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC), има правото да работи на клубна любителска радиостанция в присъствието на отговорника на радиостанцията и под ръководството на радиолюбител клас 1.
(2) Радиовръзките по ал. 1 могат да се установяват само между любителски радиостанции, намиращи се на територията на Република България, както и на територията на държави, с които Република България има сключени двустранни споразумения.“
§ 5. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 се заличава думата „временно“.
2. В ал. 2 думите „със статут на временно пребиваващ в Република България, който не отговаря на изискванията по ал. 1“ се заменят с думите „с разрешение за пребиваване за повече от три месеца в Република България“.
3. В ал. 3 думите „от една година“ се заменят с думите „от периода на пребиваването му“.
4. Алинея 4 се заличава.
5. В ал. 5 след думите „в случаите на ал. 2“ се заличават думите „и 4“.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Радиолюбител – чужденец, който не е от страна, присъединила се към Препоръка T/R 61-01 на СЕРТ, при престой до три месеца на територията на Република България подава в комисията преведен на български език и легализиран документ за радиолюбителски клас и преведена на български език и легализирана национална радиолюбителска лицензия.“
§ 6. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 12 се изменя така:
„12. „Любителски ретранслатор“ (аналогов, цифров) е автоматична любителска стационарна радиостанция или автоматична любителска радиостанция, монтирана на балони и спътници, която се използва като междинна за приемане, преобразуване и препредаване на сигнали, излъчени от любителски радиостанции.“
2. Точка 13 се изменя така:
„13. „Любителски радиофар“ е автоматично предаваща стационарна радиостанция или автоматично предаваща радиостанция, монтирана на балони и спътници, с малка мощност, работеща непрекъснато в дадена любителска честотна лента и определена фиксирана честота.“
3. Точка 21 се заличава.
§ 7. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4а:
„§ 4а. (1) Лицата с определени опознавателни знаци преди 1.01.2000 г., които не са обновили своите данни до момента на влизане в сила на това изменение и допълнение, са длъжни да обновят своите данни в срок до 31.12.2015 г.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 опознавателните знаци, за които не е постъпила информация в комисията при условията на ал. 1 и за които не са налице обстоятелства по т. 9а на приложение № 3, се считат за свободни.“
§ 8. Таблица „Радиолюбителски клас 1“ от приложение № 1 към чл. 9, т. 2 и 3 и чл. 10 и § 1 се изменя така:
I. Лични и клубни любителски радиостанции и радиофарове
Радиолюбителски клас 1

Радиочестотна лента
Разпределение на радиочестотната лента по радиослужби съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър
Максимална мощност на изхода на предавателя
Клас на излъчване
W
dBW
135,7 – 137,8 kHz
НЕПОДВИЖНА
МОРСКА ПОДВИЖНА
Любителска
1*
0*
А1А
472 – 479 kHz
МОРСКА ПОДВИЖНА
Любителска*****
Въздушна радионавигация
1*
0*
А1А
1810 – 1850 kHz
ЛЮБИТЕЛСКА
100 **
20
A1A, J3E
1850 – 2000 kHz
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Любителска
10
10
A1A, J3E
3500 – 3800 kHz
ЛЮБИТЕЛСКА
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
350**
25,4
Всички класове на излъчване
5250 – 5275 kHz
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Радиолокация
Любителска
100
20
Всички класове на излъчване
5275 – 5450 kHz
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Любителска
7000 – 7100 kHz
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
350**
25,4
Всички класове на излъчване
7100 – 7200 kHz
ЛЮБИТЕЛСКА
10100 – 10150 kHz
НЕПОДВИЖНА
Любителска
350
25,4
А1А, A3E,
J2 (A,B,C,D), J3C
14000 – 14250 kHz
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
350**
25,4
Всички класове на излъчване
14250 – 14350 kHz
ЛЮБИТЕЛСКА
18068 – 18168 kHz
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
21000 – 21450 kHz
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
24890 – 24990 kHz
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
28 – 29,7 MHz
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
50,05 – 50,20 MHz
ЗЕМНА ПОДВИЖНА
Любителска ***
10
10
A1(A,B,C,D);
J3(C,E,F)
70,0 – 70,45 MHz
ПОДВИЖНА
Любителска
50
17
A1(A,B,C,D);
J3(C,E,F)
70,45 – 70,5 MHz
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Радиоастрономия
Любителска
144 – 146 MHz
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
150**
21,8
Всички класове на излъчване
430 – 432 MHz
ЛЮБИТЕЛСКА
РАДИОЛОКАЦИЯ
100**
20
Всички класове на излъчване
432 – 433,05 MHz
ЛЮБИТЕЛСКА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Изследване на земята – спътниково (активно)
433,05 – 434,79 MHz
ЛЮБИТЕЛСКА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Земна подвижна
Изследване на земята – спътниково (активно)
100
20
Всички класове на излъчване
434,79 – 438 MHz
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Изследване на земята – спътниково (активно)
438 – 440 MHz
ЛЮБИТЕЛСКА
РАДИОЛОКАЦИЯ
1240 – 1300 MHz
ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ЗЕМЯТА –
СПЪТНИКОВО
(активно)
РАДИОЛОКАЦИЯ
РАДИОНАВИГАЦИЯ
СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя) (Космос – Космос)
Любителска
50
17
Всички класове на излъчване
2300 – 2400 MHz
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Любителска
Радиолокация
5
7
Всички класове на излъчване
2400 – 2450 MHz
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Любителска
Любителска – спътникова
3400 – 3500 MHz
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
Любителска
Радиолокация
5650 – 5725 MHz
РАДИОЛОКАЦИЯ
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Любителска
Любителска – спътникова****
5725 – 5830 MHz
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
РАДИОЛОКАЦИЯ
Неподвижна
Любителска
Подвижна
5830 – 5850 MHz
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
РАДИОЛОКАЦИЯ
Неподвижна
Любителска
Любителска – спътникова
Подвижна
10 – 10,30 GHz
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
1
0
Всички класове на излъчване
10,30 – 10,45 GHz
НЕПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Подвижна
 
 
 
10,45 – 10,50 GHz
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова
24 – 24,05 GHz
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
24,05 – 24,25 GHz
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Изследване на Земята – спътниково
(активно)
Неподвижна
Подвижна
47 – 47,2 GHz
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
47,2 – 47,5 GHz
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
Любителска
47,5 – 47,9 GHz
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
Любителска
48,2 – 48,54 GHz
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
(Космос – Земя)
ПОДВИЖНА
Любителска
76 – 77,5 GHz
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова
Космически изследвания
(Космос – Земя)
77,5 – 78 GHz
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
Радиоастрономия
Космически изследвания
(Космос – Земя)
78 – 79 GHz
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова
Радиоастрономия
Космически изследвания
(Космос – Земя)
79 – 81 GHz
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова
Космически изследвания
(Космос – Земя)
81 – 81,5 GHz
НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА –
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Космически изследвания (Космос – Земя)
Любителска
Любителска – спътникова
 
 
 
122,25 – 123 GHz
НЕПОДВИЖНА
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
ПОДВИЖНА
Любителска
134 – 136 GHz
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
Радиоастрономия
136 – 141 GHz
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова
241 – 248 GHz
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Любителска
Любителска – спътникова
248 – 250 GHz
ЛЮБИТЕЛСКА
ЛЮБИТЕЛСКА – СПЪТНИКОВА
Радиоастрономия

 
* Ефективно излъчена мощност.
** За стационарна станция съгласно чл. 9, т. 3.
*** Радиочестотна лента 50,05 – 50,20 MHz се използва на вторична основа с мощност до 10 W за нуждите на любителската радиослужба при спазване на необходимото защитно отстояние.
**** В радиочестотна лента 5650 – 5670 MHz любителската спътникова радиослужба може да работи, при условие че не причинява вредни смущения на другите радиослужби, работещи в този честотен обхват. Всякакви вредни смущения от станции в любителската спътникова радиослужба трябва да бъдат отстранявани незабавно. Използването на тази лента от любителската спътникова радиослужба е ограничено до посоката Земя – Kосмос.
***** В тази радиочестотна лента станциите на радиолюбителската радиослужба не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите на въздушната радионавигация или да изискват защита от тях. Не трябва да се причиняват вредни радиосмущения на радиочестота 490 kHz.“
§ 9. В приложение № 3 към чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. Радиолюбителите – чужденци, пребиваващи на територията на Република България до три месеца и осъществяващи електронни съобщения от територията на Република България, образуват опознавателния си знак, като предават LZ и под дробна черта личния си опознавателен знак.“
2. В т. 4а думите „една година“ се заменят с думите „три месеца“.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. Комисията може да предоставя освободени опознавателни знаци, като:“.
4. В т. 10.2 след думата „освободените“ се добавя думата „лични“.
5. В т. 10.4 след текста „освободените временни опознавателни знаци“ се добавя текстът „и опознавателни знаци на любителски ретранслатори и радиофарове“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: Веселин Божков
5341