Министерски съвет
брой: 5, от дата 16.1.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 4 от 11 януари 2024 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 11 ЯНУАРИ 2024 Г.
за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се определят правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите при провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ), които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки.
(2) Определянето на изпълнител от бенефициентите по ал. 1 се извършва в съответствие с чл. 50 – 53 от ЗУСЕФСУ.
Чл. 2. (1) При провеждане на процедурата за избор на изпълнител по чл. 1, ал. 1 бенефициентът публикува публичната покана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН), като едновременно с това се извършва и служебна публикация на Единния информационен портал.
(2) Бенефициентът може да публикува съобщение за поканата и в национални или регионални медии, както и да я публикува на своята интернет страница или да я изпрати до избрани от него лица, без да променя определените в публикуваната покана условия за участие в процедурата, на същата дата, на която поканата е публикувана в Единния информационен портал.
(3) Крайният срок за подаване на офертите в процедурата следва да е съобразен със сложността на подготовката на оферта от страна на кандидатите за изпълнител, но не може да бъде по-кратък от 7 дни от публикуването на поканата, а при строителство – не по-кратък от 10 дни от публикуването на поканата.
(4) Бенефициентът може по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в 2-дневен срок от публикуване на поканата, да направи еднократно несъществени изменения в условията на процедурата, които не налагат промяна в офертите на кандидатите. Промените следва да бъдат направени най-малко 4 дни преди крайния срок за подаване на оферти и оповестени по реда на ал. 1 и 2.
(5) В случай на необходимост от съществени изменения в условията на процедурата, които налагат промяна в офертите на кандидатите, бенефициентът е длъжен да прекрати процедурата и отново да приложи реда за събиране на оферти.
(6) Не се допуска разделяне на предмета на възлагане с цел заобикаляне на прилагането на процедурата за избор на изпълнител с публична покана.
(7) При предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със срок на изпълнение над една година може да бъде проведена и повече от една процедура с един и същ предмет за всяка година от периода за изпълнение на проекта. Задължението за провеждане на процедурата се определя с оглед на предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, за съответната услуга, доставка или строителство за целия период на проекта.
Чл. 3. (1) Определянето на изпълнител при провеждане на процедурата по чл. 1 се извършва въз основа на икономически най-изгодната оферта.
(2) Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии за възлагане:
1. най-ниска цена;
2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл;
3. оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на поръчката.
(3) Избраният критерий за възлагане по ал. 2 се посочва в публичната покана.
(4) Показателите, включени в критерия по ал. 2, т. 3, могат да съдържат:
1. измерител на качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия;
2. обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като: дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на завършване;
3. организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката.
(5) Показателите, включени в критериите по ал. 2, т. 2 и 3, трябва да са свързани с предмета на поръчката. Те могат да съдържат фактори, които се отнасят до всеки етап от жизнения цикъл на строителството, доставките или услугите, независимо че тези фактори не се отнасят до характеристиките, посочени в техническите спецификации. Те не трябва да дават неограничена свобода на избор и трябва да гарантират реална конкуренция.
(6) Когато критерият за възлагане включва повече от един показател, бенефициентът определя в публичната покана относителната тежест на всички показатели, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ ред. Бенефициентът може да определи минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели. Когато показателят за оценка е свързан със срок, включително за гаранционната поддръжка, бенефициентът определя минимални и/или максимални граници, като отчита необходимото време за изпълнение на поръчката съобразно нейната сложност и изискванията на приложимите нормативни актове.
(7) В публичната покана бенефициентът посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. Методиката за комплексната оценка трябва да съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател, включително за относителната тежест, която бенефициентът дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Начинът за определяне на оценката по всеки показател трябва:
1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на поръчката и техническите спецификации, ако има такива;
2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно подадените оферти;
3. да осигурява на кандидатите за изпълнител достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за:
а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;
б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от оценителите с конкретна стойност чрез експертна оценка.
(8) В надлежно обосновани случаи платимата цена или разходите могат да бъдат фиксирани. В тези случаи оценката на офертите се основава единствено на показателите, свързани с измерване на качеството.
(9) Не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс.
(10) Когато цените на стоките или услугите – предмет на поръчката, са обект на регулиране, кандидатите могат да предлагат различни цени само когато това не нарушава политиката на регулиране на тези цени.
(11) В случай че в публичната покана са включени изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидатите за изпълнители, бенефициентът може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи във връзка с поставените изисквания:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, най-много за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;
4. доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ – когато изискването за наличие на такава застраховка произтича от нормативен акт.
(12) Когато по обективни причини кандидат не е в състояние да представи поисканите от бенефициента документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който бенефициентът приеме за подходящ.
(13) В случай че в публичната покана са включени изисквания за технически възможности и/или квалификация на кандидатите, бенефициентът може в зависимост от характера, количеството и обекта на процедурата да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:
1. списък на изпълнените доставки или услуги, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга;
2. списък на изпълненото строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, придружен от удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
3. списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на мерките, използвани от кандидата за осигуряване на качеството;
4. декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
5. списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при възлагане на строителство – лицата, които ще изпълняват строителството;
6. списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата;
7. сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата със стандарти за системи за управление на качеството, като се посочват системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда;
8. други документи по преценка на бенефициента.
(14) Изискванията за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация, които се определят от бенефициента, трябва да са съобразени със стойността и предмета на възлагане, както и с обема и сложността на дейностите, които ще се извършват.
(15) При включване на изисквания по ал. 11, т. 3 изискуемият общ оборот (нетните приходи от продажби), включително оборотът, който се отнася до предмета на поръчката, не може да надвишава повече от два пъти прогнозната стойност на процедурата или на съответната обособена позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции.
(16) Бенефициентите нямат право да включват критерии за подбор на кандидатите за изпълнители в процедурата като показатели за оценка на офертите.
(17) Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване.
Чл. 4. (1) Разходите за целия жизнен цикъл включват цена на придобиване и един или повече от посочените по-долу разходи:
1. разходи, които се поемат от бенефициента или от други ползватели, като:
а) разходи за използване, като потребление на енергия и други ресурси;
б) разходи за поддръжка;
в) разходи в края на експлоатационния период, като разходи за събиране и рециклиране;
2. разходи, свързани с екологични фактори по отношение на продукта, услугата или строителството по време на целия им жизнен цикъл, при условие че стойността им може да бъде определена и проверена; тези разходи могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове и други вредни емисии или със смекчаване на последиците от изменението на климата.
(2) Когато бенефициентите предвиждат оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те посочват в публичната покана данните, които трябва да бъдат представени от кандидатите, и начина за определяне на оценката.
(3) Когато се оценяват разходи, свързани с екологични фактори, начинът за определяне на тяхната оценка трябва да отговаря на следните условия:
1. да се основава на недискриминационни критерии и да дава възможност за обективна проверка; когато начинът е разработен за конкретната поръчка, чрез него не следва да се дава необосновано предимство на едни лица и да се поставят други в неравностойно положение;
2. да е достъпен за всички заинтересовани лица;
3. изискваните от бенефициента данни да могат да бъдат предоставени от страна на кандидатите при полагане на разумни усилия.
(4) Когато даден метод за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл е задължителен съгласно законодателен акт на Европейския съюз, бенефициентите са длъжни да използват този метод.
Чл. 5. (1) Офертата за участие в процедурата за избор на изпълнител с публична покана трябва да съдържа най-малко:
1. данни за кандидата за изпълнител, а когато е обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ за създаване на обединението, както и информация за правата и задълженията на участниците, разпределението на отговорността между членовете и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
2. техническо предложение за изпълнение на поръчката;
3. ценово предложение, а в случаите, когато процедурата е с обособени позиции, се представя ценово предложение за всяка позиция поотделно;
4. срок на валидност, когато е приложимо;
5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти, ако кандидатът предвижда подизпълнители;
6. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1;
7. други документи, в случай че са предвидени в публичната покана.
(2) Офертата се подава в ИСУН.
(3) Оферта може да подават всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
(4) Всеки кандидат в процедурата има право да представи само една оферта.
(5) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.
(6) Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение, което е кандидат по процедурата.
(7) Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура.
(8) Когато процедурата има обособени позиции, условията по ал. 4 – 7 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.
(9) Кандидатите могат да променят, да допълват или да оттеглят своите оферти в рамките на определения срок за подаване на оферти.
(10) Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език.
Чл. 6. (1) Заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по публичната покана в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.
(2) Разясненията се публикуват по реда на чл. 2, ал. 1 в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
(3) Публикуваните разяснения по ал. 1 стават неразделна част от публичната покана, като те не следва да променят предварително обявените с поканата условия.
Чл. 7. (1) Разглеждането и оценката на офертите в процедурата за избор на изпълнител с публична покана се извършва от нечетен брой оценители, определени от бенефициента.
(2) Бенефициентът определя и резервни оценители, които да участват в разглеждането и оценката на офертите, в случай че някой от определените оценители не е в състояние да изпълнява задълженията си или възникне някое от обстоятелствата по ал. 3.
(3) Оценителите и резервните оценители не трябва да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с кандидат в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи.
(4) Оценителите и резервните оценители са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са им станали известни при или по повод на работата им.
(5) Оценителите подписват декларации за безпристрастност и поверителност, включително относно обстоятелствата по ал. 3 и 4, незабавно след като научат имената на кандидатите в процедура за избор на изпълнител, както и при промяна на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на провеждане на процедурата.
Чл. 8. (1) Бенефициентът може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, като проверката и предоставените разяснения не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на кандидатите.
(2) Бенефициентът писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им, който е еднакъв за всички кандидати и не може да бъде по-кратък от 5 дни. При необходимост бенефициентът може по всяко време преди сключване на договора да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други лица и органи.
(3) Оценителите предлагат за отстраняване от участие в процедурата:
1. кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 5 или на условията, посочени в публичната покана;
2. кандидат, за когото са налице основанията за задължително отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
3. кандидат, който не отговаря на обявените изисквания за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности;
4. кандидат, който не е представил в срок изисканите по реда на ал. 2 документи или представените документи не отговарят на предварително обявените условия;
5. кандидат, който е представил невярна информация в хода на процедурата за избор на изпълнител.
(4) Оценителите съставят протокол за резултатите от работата си по разглеждане и оценка на офертите, който се представя на бенефициента за утвърждаване.
(5) Бенефициентът в срок до 3 дни от утвърждаване на протокола по ал. 4 писмено уведомява всички кандидати за извършеното класиране.
(6) В срок до 5 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 5 кандидат в процедурата може да поиска достъп до протокола или копие от него. Бенефициентът е длъжен в 7-дневен срок от получаване на писменото искане да осигури на кандидата достъп до протокола или копие от него.
(7) Кореспонденцията между бенефициента и кандидатите във връзка с процедурата се осъществява чрез ИСУН.
Чл. 9. (1) Процедурата за избор на изпълнител се прекратява с решение, когато:
1. не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един кандидат;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;
3. първият и вторият класиран кандидат последователно откажат да сключат договор;
4. всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който бенефициентът може да осигури;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
6. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които бенефициентът не е могъл да предвиди;
7. са налице обстоятелствата по чл. 2, ал. 5.
(2) Процедурата за избор на изпълнител може да бъде прекратена, когато е постъпила само една оферта или само една оферта отговаря на предварително обявените от бенефициента условия.
(3) Бенефициентът е длъжен в 3-дневен срок от прекратяването на процедурата да уведоми за това кандидатите чрез ИСУН.
Чл. 10. (1) Бенефициентът сключва с определения за изпълнител кандидат писмен договор за изпълнение, който включва всички предложения от неговата оферта.
(2) Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът се сключва, след като изпълнителят представи пред бенефициента заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
(3) Договор за изпълнение може да бъде изменен или допълнен, когато:
1. промените са предвидени в публичната покана и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената; обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да водят до промяна в предмета на поръчката;
2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната поръчка, ако смяната на изпълнителя:
а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването, или с дублиране на разходи на бенефициента;
3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа бенефициентът не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора;
4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия:
а) възможността за замяна е предвидена в публичната покана и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;
б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне или чрез промяна на правната му форма, както и в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;
бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за изпълнение и не цели заобикаляне на процедурата за избор с публична покана;
5. условията по т. 4 са налице по отношение на участник в обединението изпълнител, което не е юридическо лице;
6. се налагат изменения, които не са съществени.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 25 на сто стойността на основния договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на прилагането на реда за определяне на изпълнител с публична покана.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3, когато договорът за изпълнение съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.
(6) Изменение на договор за изпълнение се смята за съществено по смисъла на ал. 3, т. 6, когато то променя съществено характера на първоначално сключения договор, включително когато са изпълнени едно или повече от следните условия:
1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за избор на изпълнител, биха привлекли към участие допълнителни кандидати, биха позволили допускането на други кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. изменението променя икономическия баланс на договора за изпълнение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор;
3. изменението засяга предмета или обема на договора за изпълнение;
4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 3, т. 4 и 5.
Чл. 11. (1) Не се сключва договор с кандидат, спечелил процедура за избор на изпълнител, който:
1. откаже да сключи договора;
2. при подписване на договора не предостави изискуемата гаранция за изпълнение, ако такава се предвижда;
3. не представи някой от документите по чл. 12, ал. 1, т. 2 в указания от бенефициента срок, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.
(2) За отказ по смисъла на ал. 1, т. 1 се счита и неявяването на спечелилия кандидат в посочения от бенефициента срок.
(3) В случаите на ал. 1 бенефициентът може да избере следващия в класирането кандидат или да прекрати процедурата за избор на изпълнител.
Чл. 12. (1) Липсата на обстоятелствата по чл. 8, ал. 3, т. 2 се доказва от кандидатите:
1. при подаване на офертата – с декларация;
2. при подписване на договора за възлагане – с документи, издадени от компетентен орган, относно липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 и 6 от Закона за обществените поръчки.
(2) Когато кандидатът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по ал. 1, т. 2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.
(3) В случаите по ал. 2, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, кандидатът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.
(4) Когато декларацията няма правно значение, кандидатът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
(5) Бенефициентът няма право да изисква представянето на документите по ал. 1, т. 2, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на бенефициента по служебен път.
(6) Когато кандидатът е юридическо лице, изискванията за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки се прилагат за лицата, които представляват кандидата, и за членовете на неговите управителни и контролни органи съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато кандидатът или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, изискванията по ал. 1 се отнасят и за това физическо лице.
(7) При участие на обединения, които не са юридически лица, липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки се доказва за всяко от лицата, включени в обединението кандидат.
(8) Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията по ал. 6 и 7 се прилагат и за подизпълнителите.
(9) Договори не могат да се сключват с кандидати, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с бенефициента или с член на неговия управителен или контролен орган.
Чл. 13. (1) Бенефициентът може да включи в договора изискване за предоставяне на гаранция, обезпечаваща доброто му изпълнение. Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят сам избира формата на гаранцията.
(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 се определя като процент от стойността на договора, но не повече от 5 на сто. Когато бъде допуснато увеличение на договорената цена, бенефициентът може да изиска, преди изменението на договора, предоставяне на гаранция, чийто размер като процент от стойността на увеличението е равен на този на първоначалната.
(3) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за изпълнение.
(4) Когато договорът се изпълнява на етапи, бенефициентът включва в договора клауза за частично освобождаване на гаранцията в съответствие с изпълнената част от предмета на договора.
Чл. 14. (1) Бенефициентът поддържа досие за всяка процедура с цел осигуряване на документална проследимост на всички негови и на оценителите действия и решения.
(2) Досието съдържа публичната покана, документацията, разясненията, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите на кандидатите, документите, представени от определения за изпълнител кандидат преди сключване на договора, договора и всички документи, свързани с неговото изпълнение и отчитане.
Чл. 15. При провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана се използват кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) (ОВ, L 340 от 16 декември 2002 г.).
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Жизнен цикъл“ са всички последователни и/или взаимносвързани стадии, включително провеждането на научноизследователски и развойни дейности, производство, превоз, употреба и поддръжка, през целия период на съществуване на продукта или строежа или на предоставяне на услугата – от придобиването на суровината или генерирането на ресурсите до разчистването и края на експлоатацията или употребата.
2. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
3. „Обособена позиция“ е такава част от предмета на процедурата, която, въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на възлагане, е систематично свързана с другите позиции от предмета на процедурата.
4. „Подизпълнител“ е трето лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на поръчката.
5. „Процедура за избор на изпълнител“ е система от свързани правила, при спазването на които бенефициент се стреми да избере изпълнител, с когото да сключи договор, финансиран напълно или частично със средства от Европейските фондове при споделено управление.
6. „Разделяне на предмета на възлагане“ е налице, когато с цел използване на по-благоприятен режим за избор на изпълнител бенефициентът е възложил отделно изпълнението на идентични или сходни дейности, включително чрез разделяне изпълнението на конкретна дейност на части.
7. Сертификатите по чл. 3, ал. 13, т. 7 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
8. „Техническа спецификация за строителство“ е съвкупността от технически предписания, посочени в поканата за участие, които определят изискванията към характеристики на материалите и стоките по такъв начин, че те да отговарят на предвидената от бенефициента употреба. Тези характеристики трябва да включват ниво на изпълнение съгласно изискванията за опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране. Те трябва да включват и правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за приемане на строителни работи и методи или технологии на строителство и всички други технически условия, които бенефициентът или кандидатът за безвъзмездна финансова помощ е в състояние да предпише по силата на закон или на подзаконови нормативни актове по отношение на завършен строеж и материалите или частите, включени в него.
9. „Техническа спецификация за услуги или стоки“ е спецификация в документ, с която се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като ниво на качество, нива на опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, процес или метод на производство, употреба, безопасност, размери, изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране, етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за оценяване на съответствието.
§ 2. Сроковете, предвидени в постановлението, се изчисляват съгласно разпоредбата на чл. 60 от Гражданския процесуален кодекс.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 54 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.
§ 4. (1) Разпоредбите на чл. 2, ал. 1, чл. 5, ал. 2, чл. 8, ал. 7 и чл. 9, ал. 3 не се прилагат за бенефициенти по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва.
(2) Оферти за участие в процедура за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по програмата по ал. 1 се подават на адрес на бенефициента, посочен в публичната покана.
§ 5. Процедурите по глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, при които като подзаконов нормативен акт по чл. 54 от същия закон са приложени разпоредби от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., бр. 30 и 68 от 2017 г., бр. 21 и 75 от 2022 г. и бр. 63 от 2023 г.), обявени преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.
§ 6. В Постановление № 86 от 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2023 г.; изм., бр. 63 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11:
а) в ал. 1, т. 1 запетаята след думите „свободното й използване за целите на проекта“ и думите „което се удостоверява с официални документи, издадени от компетентен държавен орган“ се заличават;
б) в ал. 2, т. 3 запетаята след думите „свободното му използване за целите на проекта“ и думите „което се удостоверява с официални документи, издадени от компетентен държавен орган“ се заличават.
2. В чл. 15:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) При финансиранe на проекти с разходи за строителни и монтажни работи, подлежащи на етапно изпълнение при условията на чл. 118 и 118а от Регламент 2021/1060, ограничението за непредвидените разходи за строителни и монтажни работи по ал. 1, т. 3 се прилага за целия строителен обект.“
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
371