Министерство на туризма
брой: 21, от дата 18.3.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.34


Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на право­способност за упражняване на професията „Планински водач“

 

НАРЕДБА № 3 от 7 март 2016 г.
за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат изискванията за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за полагане на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията ,,Планински водач“ на територията на Република България.
(2) С наредбата се определят условията и редът за признаване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, придобита в държава – членка на Европейския съюз (ЕС), на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или на Конфедерация Швейцария.
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ“. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ И СЪОТВЕТНО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ“
Раздел I
Oбщи положения
Чл. 2. (1) Планински водач е лице, вписано в Националния туристически регистър (НТР) по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) за упражняване на професията „Планински водач“, което води и придружава туристи в планинска и природна среда, като по време на осъществяването на избрания маршрут се грижи за сигурността на туристите и им дава информация за природно-географските особености и за забележителностите по него.
(2) Планинският водач води туристи по маршрути в планинска и природна среда, които са недостъпни за моторни превозни средства и достъпът на санитарен автомобил за оказване на спешна медицинска помощ е затруднен или невъзможен.
(3) Не е планински водач по смисъла на тази наредба лице, което води и придружава туристи при практикуването на:
1. орнитоложки, ботанически и други видове екотуризъм, свързан със специализирано наблюдение на флората и фауната, освен ако избраният маршрут не предполага пешеходен преход в планина съгласно ал. 2;
2. конен туризъм;
3. ловен и риболовен туризъм;
4. шосейно колоездене;
5. каякинг и рафтинг туризъм;
6. офроуд;
7. спелеотуризъм.
Чл. 3. (1) Правоспособността за професията „Планински водач“ се определя в следните подредени по възходящ ред нива:
1. „Планински водач“ – първо ниво;
2. „Планински водач“ – второ ниво („Алпийски водач“).
(2) „Планински водач“ – първо ниво, може да придобие лице, което отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 1 или 2. Нивото дава право на планинския водач да води туристи и групи в планините на страната посредством пешеходен туризъм, а в снежни условия – и със снегоходки, по маршрути, без използване на алпийска техника и съоръжения.
(3) Планинският водач по ал. 1, т. 1 може да придобие специализация за:
1. Планински водач със ски;
2. Планински водач с колело.
(4) Специализациите по ал. 3 се придобиват след едногодишен стаж по нивото и успешно завършен специализиран курс.
(5) „Планински водач“ – второ ниво, може да придобие лице, което има минимум 2 години стаж по първо ниво и специализация по ал. 3, т. 1. Нивото дава право на планинския водач да води туристи и групи със ски по алпийски и катерачни маршрути в планините на страната и по света с използване на съответната ски, алпийска техника и съоръжения съобразно придобитата специализация.
Чл. 4. (1) Квалификация за професията „Планински водач“ – първо ниво, се придобива с придобиването на степен на професионална квалификация по смисъла на ЗПОО при спазване на държавните образователни изисквания по Наредба № 8 от 2006 г. за придобиване на квалификация по професията „Планински водач“ (ДВ, бр. 12 от 2007 г.).
(2) Квалификацията по ал. 1 може да се придобие от всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който е преминал успешно съответното обучение.
(3) Придобитата професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или със свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация, издадени съгласно Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).
Чл. 5. Професията „Планински водач“ може да се упражнява от лице, което отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в тази наредба, придобило право­способност за планински водач след вписване в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР.
Чл. 6. Не може да бъде планински водач лице, което е:
1. осъждано с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
2. поставено под запрещение.
Раздел II
Изисквания за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за полагане на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията ,,Планински водач“
Чл. 7. (1) Планинският водач трябва да има придобито минимум средно образование.
(2) Средното образование се удостоверява с диплома за средно образование, издадена съгласно Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета.
(3) Когато средното образование е придобито в училище на друга държава, се представя удостоверение, издадено съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.).
Чл. 8. Професионалната квалификация за професията „Планински водач“ се придобива съобразно уменията на лицето да упражнява дейностите по чл. 9 и 30 и наличието на уменията и компетенциите по чл. 29, придобита съгласно чл. 4, ал. 1 и удостоверена със свидетелство за професионална квалификация по чл. 4, ал. 3.
Чл. 9. Дейностите, формиращи професионалната квалификация на планинските водачи, са:
1. осъществяване воденето на туристи по маршрут в планинска и природна среда;
2. осигуряване безопасността и сигурността на туристите;
3. ориентиране и придвижване в различни метеорологични условия и разнообразни терени;
4. работа с различни видове лична и групова екипировка.
Чл. 10. (1) Практическата подготовка се придобива по време на задължително стажуване към планински водач, вписан в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР, или към регистриран туроператор, вписан в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от НТР, предлагащ програми за планински/спортен и/или приключенски туризъм.
(2) Стажуването по ал. 1 е с минимална продължителност от 2 активни седмици в реална обстановка и включва участие и изпълнение на основните дейности по чл. 30. Активната седмица обхваща период от 7 дни.
(3) Целта на практическата подготовка е да се изградят практически знания, умения и компетентности, необходими за упражняване на бъдещата професия „Планински водач“.
(4) Проведената практическа подготовка приключва с писмена препоръка, издадена от правоспособния планински водач, или със служебна бележка, издадена от регистрирания туроператор, в която се посочват обемът и начинът на подготовка и при необходимост се правят съответни препоръки. Когато се преценява, че проведеният стаж не е достатъчен да осигури необходимите практически умения, лицето може да проведе повторен стаж. В случаите, когато и след повторния стаж се прецени, че лицето не притежава необходимите практически умения, това обстоятелство се отразява в препоръката, съответно в служебната бележка. В последния случай лицето може да проведе нов стаж не по-рано от 6 месеца от приключване на стажа.
Чл. 11. (1) Изискванията и редът за придобиване на практическа подготовка и професионална квалификация за упражняване професията „Планински водач“ не се прилагат за лице, което има висше образование по свързани със спортно-туристическата дейност специалности от професионално направление „Спорт“ от област на висше образование „Здравеопазване и спорт“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
(2) Висшето образование по ал. 1 се удостоверява с диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър“, издадена от акредитирано висше училище.
Раздел III
Изисквания, необходими за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“. Придобиване на удостоверение за правоспособност
Чл. 12. (1) Правоспособност по професията „Планински водач“ за нивото по чл. 3, ал. 1, т. 1 може да придобие всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който:
1. има образование съгласно чл. 7, ал. 1;
2. има професионална квалификация съгласно чл. 8;
3. е преминал практическа подготовка съгласно чл. 10;
4. е положил успешно изпит за придобиване на правоспособност;
5. не е лишен от правоспособност на планински водач;
6. отговаря на условията по чл. 6;
7. е физически и психически здрав да упражнява професията.
(2) Правоспособност по професията „Планински водач“ за нивото по чл. 3, ал. 1, т. 1 може да придобие и всеки дееспособен български гражданин, който:
1. има образование съгласно чл. 11, ал. 1;
2. отговаря на изискванията по т. 7 на ал. 1.
(3) Обстоятелството по ал. 1, т. 7 се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицата са здрави и годни за упражняване на професията.
(4) Правоспособност за нивото по чл. 3, ал. 1, т. 2 се придобива от правоспособни планински водачи, вписани в Списъка за правоспособните планински водачи, част от НТР, които отговарят на изискванията, съответно на чл. 3, ал. 4. В тези случаи се представя документ, удостоверяващ изискуемия стаж.
Чл. 13. (1) Изпит за придобиване на правоспособност се полага от лицата по чл. 12, ал. 1 и 2 и по чл. 35, ал. 1.
(2) Изпитът за правоспособност се провежда в Министерството на туризма два пъти годишно.
(3) Изпитът за правоспособност се провежда от изпитна комисия по въпросник, утвърден от министъра на туризма след съгласуване с министъра на младежта и спорта.
(4) Критериите за оценка и областите от знания, застъпени във въпросника по ал. 2, се обявяват предварително на кандидатите, като се публикуват на официалната интернет страница на Министерството на туризма.
Чл. 14. (1) Министърът на туризма определя със заповед деня и часа на провеждане на изпита, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит кандидати.
(2) Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на министерството.
Чл. 15. Изпитната комисия се състои от председател и до 6 членове. Като членове на комисията могат да бъдат включени представители на: Министерството на туризма, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, на акредитирани висши училища и на браншови, продуктови и професионални туристически сдружения, вписани в НТР, по преценка на министъра на туризма.
Чл. 16. За участие в изпит за придобиване на правоспособност се допускат лица, които отговарят на изискванията на наредбата и са представили изискуемите се документи.
Чл. 17. (1) За явяване на изпит за придобиване на правоспособност кандидатът по чл. 12, ал. 1 и 2 подава писмено заявление до министъра на туризма, към което прилага:
1. копие на диплома за завършено средно образование и копие на свидетелство за професионална квалификация, съответно на свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация, или копие на диплома за завършено висше образование;
2. препоръка на правоспособен планински водач или служебна бележка от регистриран туроператор за практическата подготовка (не се изисква за лицатa с висше образование по специалност съгласно чл. 11);
3. свидетелство за съдимост;
4. медицинско свидетелство;
5. снимка с размер 3,5 см х 4,5 см.
(2) За явяване на изпит за придобиване на правоспособност кандидатът по чл. 35, ал. 1 подава писмено заявление до министъра на туризма, към което прилага:
1. копие на документа за придобита право­способност като планински водач в съответната държава – членка на ЕС, в държава – страна по Споразумението за ЕИП, или в Конфедерация Швейцария;
2. снимка с размер 3,5 см х 4,5 см;
3. документите по ал. 1, т. 3 и 4.
Чл. 18. (1) Изпитът за придобиване на правоспособност се оценява с „издържал“ или „неиздържал“. Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на туризма.
(2) При оценка „неиздържал“ кандидатът има право да се яви повторно на изпит на една от следващите обявени дати.
Чл. 19. Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава на кандидата, който е получил оценка „издържал“, удостоверение за правоспособност за планински водач съгласно приложение № 1.
Раздел IV
Придобиване на право за упражняване на професията „Планински водач“
Чл. 20. (1) Лицата, които отговорят на  изискванията на тази наредба и са придобили правоспособност за планински водачи, могат да упражняват професията „Планински водач“ само след вписване в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР.
(2) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава на вписаното лице идентификационна карта съгласно приложение № 2.
(3) Идентификационната карта по ал. 2 дава възможност за ясна идентификация чрез снимка и съдържа най-малко двете имена на съответния планински водач.
(4) Планинските водачи са длъжни при упражняване на професията да носят на вид­но място идентификационната си карта по начин, който да осигурява във всеки един момент идентификацията им.
Чл. 21. (1) При загуба или унищожаване на идентификационната карта по чл. 20, ал. 2 министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава дубликат на картата по заявление на съответния планински водач, към което се прилага документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(2) За издаване на дубликат по ал. 1 лицето подава заявление в 10-дневен срок от узнаване на загубата или от унищожаването на идентификационната карта. Издаването на дубликат се отразява в НТР.
Чл. 22. (1) Придобилите правоспособност планински водачи могат да предлагат своите услуги като:
1. лица, упражняващи свободна професия съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица; или
2. наети или самонаети лица.
(2) Начинът на упражняване на професията „Планински водач“ се отразява в НТР.
Глава трета
ВПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР. ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОМЯНА НА ВПИСАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 23. Вписванията в Списъка на право­способните планински водачи, част от НТР, и заличаванията се извършват от определени от министъра на туризма длъжностни лица, които:
1. проверяват в 14-дневен срок от постъпване на заявлението дали са налице условията за вписване на кандидата в списъка към НТР и дават становище за вписване или за отказ;
2. писмено уведомяват кандидатите за нередовности в заявленията и приложените документи в 7-дневен срок от разглеждането им;
3. дават становище за отказ за вписване в НТР при неотстраняване на нередовностите по т. 2;
4. извършват вписванията и заличаванията в НТР въз основа на съответната заповед на министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице;
5. връчват идентификационните карти по чл. 20, ал. 2;
6. въз основа на заявление отразяват настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
7. подготвят доклад до министъра на туризма за заличаване от НТР;
8. дават справки за вписаните в НТР обстоятелства.
Чл. 24. (1) Първоначалното вписване в НТР се извършва по заявление по образец до министъра на туризма съгласно приложение № 3.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. копие на удостоверението по чл. 19;
2. снимка с размер 3,5 см х 4,5 см;
3. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(3) Документите може да се подават и по електронен път по реда на чл. 144 ЗТ.
(4) В случай че заявлението с приложените документи по ал. 1 са редовни, се извършва вписване в НТР въз основа на заповед на министъра на туризма или на оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 25. В Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР, се вписват правоспособните планински водачи и свързаните с тях данни и обстоятелства съгласно чл. 166, ал. 1, т. 8 ЗТ.
Чл. 26. (1) В НТР се вписват следните данни и обстоятелства:
1. имената и данните за контакт – адрес, телефон, адрес на електронна поща на съответния планински водач;
2. начинът на упражняване на професията (наето лице; самонаето лице; лице, упражняващо свободна професия);
3. номерът и датата на идентификационната му карта и на издадения дубликат;
4. извършените промени във вписаните обстоятелства;
5. заповедта за вписване, а при заличаване – заповедта за заличаване.
(2) В регистъра по ал. 1 подлежат на вписване и данните за нивото на правоспособния планински водач и придобитата допълнителна професионална квалификация.
Чл. 27. (1) При промяна на вписаните обстоятелства планинският водач в 7-дневен срок от настъпването й е длъжен да я заяви в Министерството на туризма за отразяване в регистъра.
(2) В случаите по ал. 1 се подава заявление по образец, посочен в Наредбата за организацията на Единната система за туристическа информация, приета с ПМС № 23 от 2015 г. (ДВ, бр. 13 от 2015 г.), към което се прилага документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
Чл. 28. (1) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава вписания планински водач от НТР:
1. по писмено искане на правоспособното лице до министъра на туризма;
2. при смърт;
3. при възникване на обстоятелствата по чл. 6;
4. при подаване на неверни данни при вписването му;
5. при неупражняване на професията в продължение на две години.
(2) Заповедта по ал. 1, т. 4 и 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи на предварително изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
(3) Със заличаването от регистъра планинският водач губи своята правоспособност.
Глава четвърта
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЛАНИНСКИЯ ВОДАЧ
Чл. 29. (1) Планинският водач е длъжен да поддържа професионалната си компетентност, включително относно състоянието и тенденциите на развитие на планинския туризъм и нормативната уредба на туризма, както и да спазва Кодекса за професионална етика на планинските водачи.
(2) Задължение на планинския водач е да бъде дисциплиниран, наблюдателен, да поддържа физическа форма в съответствие с утвърдената от специалисти стандартна схема (тестовата батерия), осигуряваща издръжливост при продължително физическо натоварване, да бъде лоялен и отговорен към потребителите на туристически услуги.
Чл. 30. Основните дейности, които изпълнява планинският водач, са:
1. подготвителни дейности, които включват:
a) извършване на предварителна подготовка за запознаване с маршрута и други необходими подготвителни действия;
б) запознаване с характера и профила на терена и с друга необходима за маршрута информация;
в) набавяне на подходяща екипировка (индивидуална и/или групова);
г) проверка на годността и изправността на екипировката и съоръженията на участниците в проявата;
д) консултиране и подпомагане на туристите при избор и използване на екипировката, както и за различните начини на придвижване в зависимост от ситуацията;
2. основни дейности:
a) установява професионален контакт с туристите;
б) инструктира групата за характерните особености на маршрута и тактиката за провеждането на прехода;
в) при преходи с продължителност повече от един ден ежедневно проверява годността и изправността на екипировката и съоръженията на участниците в проявата;
г) води туристите по набелязания маршрут, обезпечавайки сигурността им;
д) при необходимост, когато метеорологичните и други условия налагат това, както и съобразно психо-физически особености и координационно-двигателни способности на туристите, взема решение и коригира програмата на участниците;
е) предоставя информация за природни, културни и исторически забележителности по маршрута;
ж) подпомага туристите при ползването на специализирана туристическа екипировка и съоръжения;
з) при продължителни преходи ежедневно се информира за метеорологичната обстановка;
и) осигурява подходящ микроклимат;
й) съдейства за разрешаване на критични ситуации;
к) води отчетна документация;
3. заключителни дейности, свързани с изготвяне и представяне в тридневен срок на туроператора на отчет за проведената програма, ако това е уговорено в трудовия или в гражданския договор за наемане на планинския водач, както и оформяне в предвидените срокове на отчетните и/или други документи съобразно изискванията, установени в данъчното и осигурителното законодателство, включително когато дейността е осъществена при условията на свободна практика.
Чл. 31. Планинският водач носи отговорност, включително имуществена, за вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, до размер на удостоверения материален интерес.
Глава пета
ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Раздел I
Общи положения
Чл. 32. (1) Планински водач от Европейския съюз е гражданин на ЕС, на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, придобил правоспособност за планински водач съгласно законодателството на някоя от тези държави.
(2) При осъществяване на професионалната си дейност в Република България планинският водач от ЕС има правата и задълженията на планински водач.
Чл. 33. (1) Планински водач от ЕС може да упражнява професията „Планински водач“ и да придружава туристически групи на територията на Република България само съвместно с планински водач, вписан в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР, освен ако не е положил и издържал успешно изпита за придобиване на правоспособност.
(2) При осъществяване на съвместната дейност по ал. 1 запознаването на туристите по време на маршрута с природно-географските особености и културното и историческото наследство на България се извършва от планинския водач, вписан в Списъка на право­способните планински водачи, част от НТР.
Чл. 34. (1) В случаите на лишаване, включително временно, от правоспособност или от правото да упражнява дейността на планински водач от съответно компетентния орган на държавата, в която той я е придобил, лицето губи правото да упражнява професията „Планински водач“ на територията на Република България.
(2) Когато лишаването от правоспособност и за упражняване на дейността е настъпило по време на реализирането на маршрут, същият се поема незабавно от придружаващия планински водач по чл. 33, ал. 1.
Раздел II
Трайно установяване с цел упражняване на професията „Планински водач“ на територията на Република България
Чл. 35. (1) Планински водач от ЕС, който се е установил по предвидения ред трайно в Република България с цел упражняване на професията „Планински водач“, може да я упражнява след успешно положен изпит за придобиване на правоспособност и вписване в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР.
(2) Кандидатът за вписване по ал. 1 подава заявление до министъра на туризма, към което прилага:
1. копие на документа за самоличност на кандидата;
2. копие на документа, издаден по предвидения ред, за трайно установяване в Република България с цел упражняване на професията „Планински водач“;
3. копие на удостоверението по чл. 19;
4. снимка с размер 3,5 см х 4,5 см;
5. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(3) Вписването в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР, дава право на планинския водач от ЕС да практикува професията под званието „Планински водач“.
Раздел III
Временно или еднократно упражняване на професията „Планински водач“ на територията на Република България
Чл. 36. (1) Планински водач от ЕС може свободно да предоставя съответните туристически услуги като планински водач в Република България, ако е:
1. законно установен в друга държава членка с цел упражняване на професията „Планински водач“ на нейна територия;
2. упражнявал тази професия в държавата членка по установяване в продължение най-малко на две през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тази държава членка.
(2) Изискването по ал. 1, т. 2 не се прилага, когато професията или образованието и обучението, изисквани за упражняването й, са регулирани в държавата членка по установяване.
Чл. 37. (1) Разпоредбите на този раздел се прилагат само в случаите, когато планински водач от ЕС се премести в Република България с цел да упражнява професията „Планински водач“ еднократно или за определен период от време.
(2) Еднократният или временният характер на упражняването на професията подлежи на преценка за всеки конкретен случай по отношение на срока, честотата, редовността и непрекъснатостта на предоставянето й.
Чл. 38. (1) При временно или еднократно упражняване на професията „Планински водач“ на територията на Република България преди извършване на първото действие планинският водач от ЕС е длъжен да уведоми писмено министъра на туризма.
(2) Заедно с уведомлението по ал. 1 на министъра на туризма се представят:
1. копие на документа на заявителя за неговата самоличност и гражданство;
2. удостоверение, издадено от компетентния орган на съответната държава членка, че заявителят е законно установен на територията й с цел упражняване на професията „Планински водач“, както и че към момента на издаване на удостоверението не му е наложена забрана, включително временна, за упражняване на професията;
3. копие на документа, удостоверяващ правоспособността в държавата, в която е придобита;
4. доказателства, потвърждаващи упражняването на съответната дейност в продължение най-малко на две през последните 10 години – в случаите по чл. 36, ал. 1, т. 2.
(3) При несъответствие или промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите по ал. 2, заявителят подава документи, доказващи промяната в едномесечен срок от настъпването й.
(4) При изпълнение на изискванията по ал. 2 министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава незабавно на заявителя удостоверение за извършеното уведомяване по образец съгласно приложение № 4.
(5) Отказът да се издаде удостоверение по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 39. Информация за планинските водачи по чл. 38, ал. 1 и за срока за упражняване на професията се публикува към Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР.
Глава шеста
КОНТРОЛ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 40. (1) Комисията за защита на потребителите извършва контрол на планинските водачи за спазване изискванията на наредбата.
(2) За констатираните нарушения се съставят актове за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
(3) За налагане на административни наказания председателят на Комисията за защита на потребителите издава наказателни постановления по реда на ЗАНН.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършва по реда, предвиден в ЗАНН.
Чл. 41. На лицата, упражняващи професията „Планински водач“, без да са вписани в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР, се налагат глоби съгласно чл. 219 ЗТ.
Чл. 42. На лицата, упражняващи професията „Планински водач“, без да носят своята идентификационна карта, се налагат глоби съгласно чл. 220 ЗТ.
Чл. 43. За нарушения на наредбата, извън случаите по чл. 41 и 42, се налагат глоби и имуществени санкции съгласно чл. 229 ЗТ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Практикуващите планински водачи към момента на влизане в сила на тази наредба, които са придобили степен на професионална квалификация по професията „Планински водач“ по реда на Закона за професионално образование и обучение, се вписват в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР, въз основа на заявление до министъра на туризма. Към заявлението се прилагат:
1. снимка с размер 3,5 см х 4,5 см;
2. документи, че са налице обстоятелства по ал. 1, както следва:
а) копие на диплома за завършено средно образование, и
б) копие на свидетелство за професионална квалификация или свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация;
3. свидетелство за съдимост;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(2) В Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР, се вписват и лица с висше образование по свързани със спортно-туристическата дейност специалности от професионално направление „Спорт“ от област на висше образование „Здраве­опазване и спорт“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления въз основа на заявление до министъра на туризма, към което се прилагат:
1. снимка с размер 3,5 см х 4,5 см;
2. копие на диплома за завършено висше образование;
3. свидетелство за съдимост;
4. медицинско свидетелство;
5. документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 ЗТ.
(3) Заявленията с приложените документи по ал. 1 и 2 се подават в срок до шест месеца от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
(4) Заявлението с приложените документи по ал. 1 и 2 се разглеждат в 14-дневен срок от датата на постъпването им.
(5) В случай че представените документи отговарят на изискванията по ал. 1, съответно по ал. 2, министърът на туризма издава в срока по ал. 4 заповед за вписване в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР.
(6) В случай на констатирана непълнота и/или нередовност в представените документи по ал. 1 или 2 лицата се уведомяват писмено в 7-дневен срок от разглеждането им, като им се предоставя 14-дневен срок за отстраняването на непълнотите и/или нередовностите от деня на получаване на уведомлението. Срокът по ал. 4 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.
(7) Ако в указания срок от получаване на уведомлението по ал. 6 заявителят не отстрани непълнотите и/или нередовностите, министърът на туризма със заповед прекратява производството, зa което зaявителят се уведомявa писмено.
(8) На вписаните по ал. 1 и 2 планински водачи министърът издава идентификационна карта съгласно чл. 148, ал. 1 ЗТ.
(9) След изтичането на срока по ал. 3 заявленията се подават и разглеждат по общия ред.
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 146, ал. 2 от Закона за туризма.
§ 3. Наредбата влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, който влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър:  Николина Ангелкова
Приложение № 1 към чл. 19

ВИЖ приложението

 

Приложение № 2 към чл. 20, ал. 2

ВИЖ приложението

 

Приложение № 3 към чл. 24, ал. 1

ВИЖ приложението

 

Приложение № 4 към чл. 38, ал. 4

ВИЖ приложението

 

1866