Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 1 от 8.5.2012
 

Решение № 12РОП 7(2) от 26/04/2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Община Пловдив
 Пощенски код: 4000
 За контакти: Дирекция "Обществени поръчки"
 Електронна поща: sektor_rop@abv.bg
 Факс: 032 656752
 Адрес: пл. "Стефан Стамболов" № 1
 Град: Пловдив
 Лице за контакт: Н. Янева - гл. експерт Дирекция "Обществени поръчки"
 Интернет адрес на възложителя: www.plovdiv.bg
 Телефон: 032 656726
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Р. България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 26, ал. 1, т. 1, б. "б" от ППЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 17:00
 Брой дни
 Дата: 14/05/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 17:00
 Дата: 04/05/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Община Пловдив, пл. "Ст. Стамболов" № 1, етаж 3, заседателна зала № 36
 Час: 10:00
 Дата: 15/05/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Строителство

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Предметът на поръчката е "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - Инженеринг", съгласно Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга). Предметът на поръчката включва проектиране, строителство, пускане в експлоатация, обучение на експлоатационния персонал и отговорност в периода на дефекти на обект ПСОВ Пловдив и по-конкретно: A. Допълнителни проучвания и проектиране: - Допълнителни проучвания при необходимост (хидрогеоложки проучвания в допълнение към съществуващите проектни данни, оценка на състоянието на съществуващите конструкции, протоколи от анализи на замърсяване на входа в ПСОВ, заустването на отпадъчните води във водоприемника, др.) - Топографско заснемане - Предварителни сондажи и проучвания на площадковите мрежи, ако е необходимо - Изготвяне на работен проект по всички части на инвестиционното проектиране, както и съответните изчисления и обяснителни записки, включително пътни и комунални мрежи, както и чертежи и схеми на оборудването, чертежи за монтаж и демонтаж, в съответствие с идейния проект, одобрен от Възложителя - Подробни работни графици за изпълнение на строителните дейности и техническо описание. Б. Изпълнение 1. Изграждане на строителната площадка и извършване на подготвителни дейности; 2. Изпълнение на строителни работи съгласно одобрения работен проект и програмата за изпълнение на дейностите, включително: - Всички дейности и процеси по необходимите строителни, конструктивни, механични, електро и др. дейности, както и други „нестроителни” дейности - Земни работи и окончателно засипване, дренаж (включително извозване и депониране на материали и земни маси, ако е необходимо - Специални фундаменти, ако е необходимо - Изграждане или реконструкция на всички външни покрития (мазилки, армировка, зидария, скелетни и покривни конструкции, изолиране, измазване и т.н.) - Всички довършителни и монтажни работи на станцията - Всички дейности по реконструкцията на съществуващи сгради включително огради, пътища - Подмяна всички тръби, кранове и вътрешни комуникации - Събаряне на съществуващи конструкции, които трябва да бъдат премахнати, включително тръби, както и повторното използване или извозване и депониране на съответните материали на места, определени съгласно местните наредби и нивелиране на освободената площ - Свързване на новите инсталации със съществуващите съоръжения (тръби). 3. Изпълнение на част „електро, електро-механично и хидро-механично оборудване” съгласно одобрения работен проект и програмата за изпълнение на дейностите, включително доставката, изпитването и транспортирането до площадката на всички необходими материали и оборудване и тяхното влагане или монтаж и настройване и по-точно: - хидравлично, механично или електро оборудване, включително задвижващото оборудване, устройства за контрол, наблюдение, измерване; - оборудване, което е необходимо за правилната експлоатация и поддръжка на инсталациите (осветление, отопление, телефонни връзки и др.), - системата за диспечеризация. 4. Пускане в експлоатация на инсталациите и извършването на изпитания, определени в Изискванията на Възложителя. 5. Осигуряване на ръководства по поддръжка и експлоатация, както и екзекутивни чертежи по всички части. В. Обучение на експлоатационен персонал Г. Отговорност по време на периодите за съобщаване на дефекти

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер
 Уникален номер
 Уникален номер
 Номер: 064445
 Дата: 28/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 12РОП 7
 Дата: 23/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 26/04/2012