Преглед на обществена поръчка


 Доставки
 Номер 1 от 4.5.2012
 

Решение № 6929 от 03/05/2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Медицински институт - МВР
 Пощенски код: 1606
 За контакти: началник АСБ на МИ - МВР
 Електронна поща: medinst.23@mvr.bg
 Факс: 02 9821329
 Адрес: гр. София, бул. "Ген. М. Скобелев" № 79
 Град: гр. София
 Лице за контакт: Марияна Тодорова
 Интернет адрес на възложителя: www.mi.mvr.bg.
 Телефон: 02 9821505
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Р. България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Здравеопазване
 Вид на възложителя: Публичноправна организация

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 26, ал. 1, т. 1, б. "а" от ППЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 16:00
 Брой дни
 Дата: 21/05/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 16:00
 Дата: 11/05/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място
 Час: 11:30
 Дата: 22/05/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 150
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Доставки

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на лечебните заведения за болнична помощ на Медицинския институт на МВР в гр. София, гр. Банкя, гр. Хисар и гр. Варна, съгласно приложена към документацията за участие в процедурата техническа спецификация.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00023
 Уникален номер: 0001
 Уникален номер: 2012
 Номер: 62
 Дата: 22/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 3051
 Дата: 22/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Р България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация: Удължаването на срока за получаване на оферти, срока за получаване на докумантация за участие и промяната на датата за отваряне на офертите се налага в резултат на обжалване на решението на възложителя за откриване на процедурата. С жалбата е поискано налагане на временна мярка - "спиране" на процедурата. С определение № 302/15.03.2012 г. КЗК, оставя искането без уважение. С определение № 6061/27.04.2012 г. ВАС оставя в сила Определение № 302 от 15.03.2012 г. на КЗК. С оглед изложеното и на основание влязлото в сила, считано от 27.04.2012 г. Определение № 6061/27.04.2012 г. на ВАС, считано от посочената дата процедурата е възобновена.

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 03/05/2012