Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 2 от 3.5.2012
 

Решение № РД-10-404 от 24/04/2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Община Плевен
 Пощенски код: 5800
 За контакти: Цеца Овчарова
 Електронна поща: ir@pleven.bg
 Факс: 064 881296
 Адрес: пл. Възраждане 2
 Град: Плевен
 Лице за контакт: Цеца Овчарова
 Интернет адрес на възложителя: www.pleven.bg
 Телефон: 064 881296
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 65, ал. 3 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 17:00
 Брой дни
 Дата: 11/05/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 16:30
 Дата: 06/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Община Плевен, пл. Възраждане 2, Актова зала - І етаж
 Час: 14:30
 Дата: 14/05/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Услуги

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изработване на 3 пакета документации за избор на изпълнители на дейности по проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен”. Поръчката е разделена на две позиции, както следва: І Позиция - Изработване на 2 пакета документации за избор на изпълнители на дейности 5 и 7 по проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен” -Дейност 5 „Преценка за необходимостта от Екологична оценка, съгласно ЗООС, и оценка за съвместимост, съгласно ЗБР, и при необходимост извършване на ЕО и оценка за съвместимост на ИПГВР” и Дейност 7 „Преценка за необходимостта от Екологична оценка, съгласно ЗООС и оценка за съвместимост, съгласно ЗБР, и при необходимост извършване на ЕО и оценка за съвместимост на актуализираните ПУП”; ІІ Позиция - Изработване на документация за избор на изпълнител на дейност 6 по проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен” -Дейност 6 „Изработване на проекти за изменение(актуализация) на действащи ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР”

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00226
 Уникален номер: 0009
 Уникален номер: 2012
 Номер: 141
 Дата: 27/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: РД-10-168
 Дата: 23/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 24/04/2012