Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 1 от 3.5.2012
 

Решение № 560 от 24/04/2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Община Силистра
 Пощенски код: 7500
 За контакти: Община Силистра
 Електронна поща: mayor@silistra.bg
 Факс: 086 823343
 Адрес: ул. "Симеон Велики" № 33
 Град: Силистра
 Лице за контакт: Николинка Николова
 Интернет адрес на възложителя: www.silistra.bg
 Телефон: 086 816258
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Р. България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 65, ал. 3 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 16:00
 Брой дни
 Дата: 14/05/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 16:00
 Дата: 19/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Община Силистра
 Час: 10:00
 Дата: 15/05/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Услуги

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: „Организация и провеждане на парад на изкуствата” по проект „Парад на изкуствата – Силистра” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Регистрационен номер на договора BG161PO001/1.1-10/2010/023. Обособена позиция 1. Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие Обособена позиция 2. Промотиране на иновативно културно събитие.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание: Обособена позиция 2: Промотиране на иновативно културно събитие, по проект „Парад на изкуствата – Силистра” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Регистрационен номер на договора BG161PO001/1.1-10/2010/023.

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00030
 Уникален номер: 0003
 Уникален номер: 2012
 Номер: 27
 Дата: 27/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 243
 Дата: 24/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 7500
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" №19
 Град: София
 Интернет адрес: htt://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Р. България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 24/04/2012