Преглед на обществена поръчка


 Доставки
 Номер 3 от 2.5.2012
 

Решение № 00836 от 19/04/2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" - Разград" - АД
 Пощенски код: 7200
 За контакти: "МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Разград" - АД
 Електронна поща: mbal@bogytec.com
 Факс: 084 629765
 Адрес: ул. "Коста Петров" № 2
 Град: Разград
 Лице за контакт: Маг.фарм.Виолета Петрова; Гл.м.с. Фатме Кърова
 Интернет адрес на възложителя: www.mbal-razgrad.com
 Телефон: 087 9110360; 087 9110357; 084 625137
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Здравеопазване
 Вид на възложителя: Публичноправна организация

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 26, ал. 1, т. 1, б. "а" от ППЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 15:30
 Брой дни
 Дата: 17/05/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 15:30
 Дата: 07/05/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: гр. Разград, ул. ”К.Петров” № 2, „МБАЛ ”Св. Иван Рилски” - Разград” - АД, Централен корпус, адм. сграда, етаж 3, зала /библиотека/
 Час: 11:00
 Дата: 18/05/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Доставки

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Доставка на лекарствени продукти, биопродукти, кръвни тестове, инструменти, хартия и аксесоари за медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски” - Разград” - АД, въз основа на периодични заявки, по 1482 самостоятелни обособени позиции, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00757
 Уникален номер: 0002
 Уникален номер: 2012
 Номер: 43
 Дата: 20/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 00396
 Дата: 20/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: РБългария

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация: Удължаването на сроковете за получаване на оферти и за получаване на документация за участие в процедурата и свързаната с тях промяна в датата на отваряне на офертите се налага в резултат на обжалване на решението на възложителя за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. В постъпилата Жалба с Вх.№ РД-64/05.03.2012г. е поискана временна мярка „спиране на процедурата” и съгласно чл. 120а, ал. 2 от ЗОП процедурата е спряла. С Определение № 321 от 20.03.2012 г. на КЗК е отхвърлено искането за налагане на временната мярка „спиране на процедурата”. Определението на КЗК е обжалвано пред ВАС. С Определение № 5573 от 18.04.2012 г. по адм. д. № 4932/2012 г., ВАС оставя в сила обжалваното определение на КЗК.

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 19/04/2012