Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 1 от 2.5.2012
 

Решение № 167 от 26/04/2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: "Топлофикация София" - ЕАД
 Пощенски код: 1680
 За контакти
 Електронна поща: d_pakova@toplo.bg
 Факс: 02 9582214
 Адрес: ул. "Ястребец" 23 Б
 Град: София
 Лице за контакт: Десислава Пъкова
 Интернет адрес на възложителя: www.toplo.bg
 Телефон: 02 9033067
 Интернет адрес на профила на купувача: www.toplo.bg
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя
 Вид на възложителя

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност: Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия; Електрическа енергия

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 26, ал. 1, т. 1, б. "а" от ППЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 17:00
 Брой дни
 Дата: 14/05/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 17:00
 Дата: 04/05/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: гр. София, ул. "Ястребец" 23 -б, ет. 4, ст. 412
 Час: 10:00
 Дата: 15/05/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Договаряне с обявление

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Услуги

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: "Застраховане на имуществото, работниците и служителите на "Топлофикация София" - ЕАД"

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00277
 Уникален номер: 0009
 Уникален номер: 2011
 Номер: 027888
 Дата: 22/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 10
 Дата: 22/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 26/04/2012