Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 1 от 26.4.2012
 

Решение № Р01-25 от 19/04/2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Министерство на образованието, младежта и науката
 Пощенски код: 1000
 За контакти: проект "Наука и бизнес"
 Електронна поща: l.pavlova@mon.bg;
 Факс
 Адрес: бул. "Княз Дондуков" № 2А
 Град: София
 Лице за контакт: Лора Конова; Йовко Йовчев
 Интернет адрес на възложителя
 Телефон: 02 9217545; 02 9217601
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Образование
 Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 26, ал. 1, б. "б" от ППЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 17:30
 Брой дни
 Дата: 02/05/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 17:30
 Дата: 09/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, находяща се в гр. София, на адрес: бул. "Княз Дондуков" № 2А
 Час: 14:00
 Дата: 03/05/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Услуги

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Осигуряване на задълбочено проучване и анализ на нуждите на бизнеса от научни разработки и готовността им за съвместна научно изследователска дейност с научни институти; състоянието (проблеми и потребности) на научните институти и университети в страната, сферите на развойна дейност и преглед на конкретните научни разработки/продукти; проучване на потенциала за създаване на научни знания и тяхната абсорбция от страна на частния сектор

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00165
 Уникален номер: 0008
 Уникален номер: 2012
 Номер: 070492
 Дата: 02/03/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: Р 01-16
 Дата: 24/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща
 Факс: 02 9807
 Адрес: бул. "Витоша" №18
 Град: София
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 19/04/2012