Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 1 от 21.4.2012
 

Решение № 501 от 18.04.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Върховен административен съд
 Пощенски код: 1301
 За контакти: Отдел" СФД"
 Електронна поща: kgeorgieva@sac.government.bg
 Факс: 02 9404286
 Адрес: "Александър Стамболийски" № 18
 Град: София
 Лице за контакт: Красимира Георгиева - гл. експерт обществени поръчки
 Интернет адрес на възложителя: www.government.bg
 Телефон: 02 9404387
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: правораздаване
 Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: чл. 26, ал. 1, т. 1, б. "б" от ППЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 12:00
 Брой дни
 Дата: 24/04/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 12:00
 Дата: 08/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Върховен административен съд -бул."Ал. Стамболийски " № 18, съдебна зала
 Час: 14:00
 Дата: 25/04/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Услуги

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Услуги за изпълнение на дейностите: 1. "Подготовка и организация на обучения по стратегическо планиране"; 2. "Подготовка и организиране на обучения по проблеми на управлението на човешките ресурси в съдебната система"; 3. Подготовка и организиране на обучения за управления на качеството за съдебните служители"; 4. Подготовка и организиране на интерактивни обучения за работа с медиите за представители на ВАС и административните съдилища".

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00048
 Уникален номер: 0001
 Уникален номер: 2012
 Номер: 2
 Дата: 06/03/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 259
 Дата: 24/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1301
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул."Витоша " №18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 18/04/2012