Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 1 от 20.4.2012
 

Решение № 241 от 12.04.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Община Две могили
 Пощенски код: 7150
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: бул. България
 Град: Две могили
 Лице за контакт: инж. Марин Маринов
 Интернет адрес на възложителя
 Телефон: 08141 2254
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: чл. 26, ал. 1, т. 1, б. "б" от ППЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 17:00
 Брой дни
 Дата: 23/04/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 16:00
 Дата: 13/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: конферентна зала на Община Две могили
 Час: 13:00
 Дата: 24/04/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Строителство

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Предметът на обществената поръчка включва избор на изпълнител/и за извършване на инженеринг по проект „Интегриран воден цикъл на град Две могили – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа”, по Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 10000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г. Подробно описание на обекта на поръчката се съдържа в Технически спецификации, Книга II, Том II от документация за участие. Изпълнителят/ите ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Наредба 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за устройство на територията и подзаконови нормативни актове по прилагането му.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00621
 Уникален номер: 0002
 Уникален номер: 2012
 Номер: 49747
 Дата: 15/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 106
 Дата: 13/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща
 Факс: 02 9807315
 Адрес: БУЛ ВИТОША
 Град: СОФИЯ
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация: Удължаване на сроковете за получаване на оферти , съответно срока за получаване на документацията за участие и датата на отваряне на оферти се налага в резултат на постъпило искане от дружество, закупило документация за участие, поради невъзможност за оглед на мястото на изпълнение от чуждестранна фирма, предвид обемния инженерингов характер и краткия срок за участие.

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 12/04/2012