Преглед на обществена поръчка


 Доставки
 Номер 2 от 19.4.2012
 

Решение № ОП-4434 от 17.04.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: "Ученическо и столово хранене" - ЕАД, Варна
 Пощенски код: 9000
 За контакти: "Ученическо и столово хранене" ЕАД
 Електронна поща: ush_ead@abv.bg
 Факс: 052 744154
 Адрес: ул."Цанко Дюстабанов" №1
 Град: Варна
 Лице за контакт: Атанас Янков
 Интернет адрес на възложителя
 Телефон: 052 751072
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Публичноправна организация

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: чл. 26, ал. 1, т. 1, б. "а" от ППЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 16:00
 Брой дни
 Дата: 10/05/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 16:00
 Дата: 01/05/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Административната сграда на УСХ на адрес, гр. Варна, ул. "Цанко Дюстабанов" № 1
 Час: 09:00
 Дата: 11/05/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 36

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Доставки

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна” по четиринадесет обособени позиции, както следва: 1. Първа обособена позиция “Периодична доставка на месо“; 2. Втора обособена позиция “Периодична доставка на колбаси“; 3. Трета обособена позиция “Периодична доставка на риба”; 4. Четвърта обособена позиция “Периодична доставка на олио, маргарин и майонеза”; 5. Пета обособена позиция “Периодична доставка на мляко”; 6. Шеста обособена позиция “Периодична доставка на млечни продукти”; 7. Седма обособена позиция “Периодична доставка на яйца”; 8. Осма обособена позиция “Периодична доставка на хляб, мая, брашно”; 9. Девета обособена позиция “Периодична доставка на бакалски стоки”; 10. Десета обособена позиция “Периодична доставка на плодове и зеленчуци - I район”; 11. Единадесета обособена позиция “Периодична доставка на плодове и зеленчуци –II-ри район”; 12. Дванадесета обособена позиция “Периодична доставка на плодове и зеленчуци – III-ти район”; 13. Тринадесета обособена позиция “Периодична доставка на консервирани плодове и зеленчуци”; 14. Четиринадесета обособена позиция “Периодична доставка на пакетирани сладкарски изделия”.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 01385
 Уникален номер: 0001
 Уникален номер: 2012
 Номер: 066502
 Дата: 29/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: ОП-4291
 Дата: 24/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 17/04/2012