Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 1 от 19.4.2012
 

Решение № 569 от 17.04.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Община Казанлък
 Пощенски код: 6100
 За контакти
 Електронна поща
 Факс: 0431 98266
 Адрес: ул.Розова долина 6
 Град: Казанлък
 Лице за контакт: Милена Дончева
 Интернет адрес на възложителя
 Телефон: 0431 98233
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: РБ

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 65, ал. 2 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 10:30
 Брой дни
 Дата: 20/04/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 16:30
 Дата: 10/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Община Казанлък стая №6
 Час: 11:00
 Дата: 20/04/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Услуги

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Провеждане на иновативно културно събитие "Празници в долината на тракийските царе" с осем обособени позиции: Избор на изпълнител за спектакъла "Новите траки"; 2. Избор на изпълнител за "Панаир на тракийските занаяти и изкуства"; 3. Избор на изпълнител за "Тракийски стан / демонстрация на тракийски бойни изкуства"; 4. Избор на изпълнител за "Стрийд парад"; 5. Избор на изпълнител за "Арфест мултимедия"; 6. Избор на изпълнител за "Град -сцена"; 7. "Избор за изпълнител за наем оборудвана голяма сцена" и 8. "Избор на изпълнител за наемане на химически тоалетни"

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00119
 Уникален номер: 0005
 Уникален номер: 2012
 Номер: 38
 Дата: 01/03/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 300
 Дата: 24/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: София ул.Витоша 18
 Град: София
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава: РБ

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация: МОТИВИ:С цел създаване на по -добра възможност да подготвят офертите си и с оглед постъпило искане с вх.№47-05-1/17.04.2012г. за допълнителен обстоен оглед на мястото на провеждане на иновативното културно събитие с цел изготвяне правилно и в пълнота на концепцията за изпълнение на поръчката съобразно поставените от възложителя изисквания и особените изисквания на финансиращия орган - ОПРР, както и искане за запознаване с допълнителни документи:формуляр за кандидатстване пред финансиращия орган, намирам че са налице предпоставките на чл.65,ал.2 ЗОП - удължаване срока за получаване на офертите.

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 17/04/2012