Преглед на обществена поръчка


 Доставки
 Номер 1 от 17.4.2012
 

Решение № 594 от 10.04.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
 Пощенски код: 6265
 За контакти: ХВО, Търговски отдел
 Електронна поща: a.kaneva@tpp2.com
 Факс: 042 662950
 Адрес: Област Стара Загора
 Град: с. Ковачево
 Лице за контакт: По техн. въпроси: инж. Тодор Тодоров - Н-к ХВО и Режими; Въпроси по процедурата : инж. Ася Кънева - Специалист търговия, TO
 Интернет адрес на възложителя: www.tpp2.com
 Телефон: 042 662280; 042 662914
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя
 Вид на възложителя

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност: Електрическа енергия

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 65, ал. 3 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 15:00
 Брой дни
 Дата: 09/05/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 15:00
 Дата: 30/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Административната сграда на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
 Час: 13:00
 Дата: 11/05/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 150
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 6

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Доставки

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Доставка, подмяна и монтаж на лабораторно обзавеждане и свързаните с него В и К и ел. инсталации.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00246
 Уникален номер: 0018
 Уникален номер: 2012
 Номер: 33
 Дата: 14/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 5, т.7
 Дата: 10/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 003592 9807315
 Адрес: бул."Витоша" №18
 Град: София
 Интернет адрес
 Телефон: 003592 9884070
 Държава: Р България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 11/04/2012