Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 2 от 12.4.2012
 

Решение № 12РОП9(1) от 12.04.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Община Пловдив
 Пощенски код: 4000
 За контакти: Дирекция ПНО
 Електронна поща: evelina_pal4eva@abv.bg
 Факс: 032 656713
 Адрес: пл."Стефан Стамболов"1
 Град: Пловдив
 Лице за контакт: Евелина Палчева
 Интернет адрес на възложителя: http://www.plovdiv.bg/
 Телефон: 032 656736
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: РБългария

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: чл. 26, ал. 1, т. 1, б. "б" от ППЗОП               

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 17:00
 Брой дни
 Дата: 26/04/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 17:00
 Дата: 16/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Община Пловдив, гр.Пловдив, пл."Стефан Стамболов" № 1, етаж 2, заседателна зала
 Час: 11:00
 Дата: 27/04/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Строителство

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: “Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1 ” "Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. "Дунав" - "Брезовско шосе".

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00267
 Уникален номер: 0005
 Уникален номер: 2012
 Номер: 066368
 Дата: 29/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 12РОП9
 Дата: 24/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава: РБългария

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация: Срокът на валидност на банковите гаранции за участие следва да се съобрази с крайния срок за получаване на оферти, посочен в настоящото решение.

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 12/04/2012