Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 1 от 12.4.2012
 

Решение № 18 от 10.04.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура"
 Пощенски код: 1233
 За контакти
 Електронна поща: s_kusorova@rail-infra.bg
 Факс: 02 9316037
 Адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110
 Град: София
 Лице за контакт: Снежана Кусорова
 Интернет адрес на възложителя: www.rail-infra.bg
 Телефон: 02 9326120
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Р България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Поддържане на жп инфраструктура
 Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: чл. 26, ал. 1, т. 1, б. "б" от ППЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 16:45
 Брой дни
 Дата: 11/05/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 16:45
 Дата: 27/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала.
 Час: 10:00
 Дата: 14/05/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Строителство

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции” както следва: Позиция 1 - Ремонт на железния път и съоръженията към него. Позиция 2 - Рехабилитация и модернизация на високо, средно и ниско волтови съоръжения, слаботокови, осигурителни и телекомуникационни съоръжения, които осигуряват нормалната експлоатация на жп инфраструктура. Позиция 3 - Ремонт и поддръжка на сградна инфраструктура. Позиция 4 - Ремонти, укрепване и възстановяване на обекти от железопътната инфраструктура. Участниците могат да подават офертисамо за една, за няколко или за всички обособените позиции, но задължително в пълния им обем. Възложителят си запазва правото на промени в обявените обекти и обеми при сключването на конкретните договори в зависимост от необходимостта и спецификата на обектите.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00233
 Уникален номер: 0012
 Уникален номер: 2012
 Номер: 94
 Дата: 28/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 8
 Дата: 24/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" №18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Р България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 10/04/2012