Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 4 от 9.4.2012
 

Решение № РД-02-14-963 от 9.04.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 Пощенски код: 1202
 За контакти: Дирекция "Жилищна политика"
 Електронна поща: d_yordanova@mrrb.government.bg
 Факс: 02 9872517
 Адрес: ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19
 Град: София
 Лице за контакт: Десислава Йорданова, директор на дирекция
 Интернет адрес на възложителя: www.mrrb.government.bg
 Телефон: 02 9405665
 Интернет адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=profile_customer&invitation=0
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: регионално развитие и благоустройство
 Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 65, ал. 3 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 17:00
 Брой дни
 Дата: 04/05/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 17:00
 Дата: 24/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 Час: 10:00
 Дата: 07/05/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 32

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Услуги

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на поръчката, се отнасят за седемте обособени позиции. Те ще се извършват съответно в 36 градски центрове във всеки един от 6-те района - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен и в град София. За целите на изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове” по реда и условията на ЗОП ще бъдат избрани 7 проектни мениджъра, които ще работят в три основни направления от дейности: 1. Дейност 1: Идентифициране на сгради и подпомагане на собствениците на самостоятелни обекти (ССО)/сдружения на собствениците (СС) в процеса по изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 2. Дейност 2: Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) с оглед изпълнение на мерки за енергийна ефективност в одобрените многофамилни жилищни сгради; 3. Дейност 3: Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти на всяка от одобрени многофамилни жилищни сгради със същественото изискване по чл. 169 , ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание: Обособена позиция № 1 Избор на проектен мениджър за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Лом Основната цел на поръчката е да се осигури ефективно изпълнение на проекта „Енергийно обновяване на българските домове“ чрез подпомагане на собствениците по отношение на организация, технически дейности и извършване на енергийно обследване на сградите в процеса на обновяване на многофамилни жилищни сгради. Три основни дейности: 1) Идентифициране на сгради и подпомагане ССО/СС в процеса по изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради; 2) Извършване на обследване за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ с оглед изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради; 3) Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект на сградата за съответствие с изискванията на чл. 169 , ал. 1, т. 6 от ЗУТ.

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00028
 Уникален номер: 0008
 Уникален номер: 2012
 Номер: 79
 Дата: 23/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: РД-02-14-428
 Дата: 23/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 09/04/2012

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

 Трите имена: Николай Нанков Нанков

Длъжност:

 Длъжност: Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ПРЕКРАТЯВАМ

II. Прекратявам

 Тип на процедура

II.1): Правно основание

 Правно основание

Правно основание

 точка

II.2): Вид на процедурата

 Процедура по ЗОП/НВМОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата

II.3): Обект на поръчката

 Обект на поръчката

II.4) Мотиви за прекратяване на процедурата

 Мотиви

II.5) Описание на предмета на поръчката

 Описание

II.6) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата

 Описание

II.7) Най-ниска оферирана цена

 Най-ниска оферирана цена

III: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

CIII. Публикувано обявление

 Уникален номер
 Уникален номер
 Уникален номер
 Номер
 Дата

IV: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер
 Дата

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: Друга информация

 Друга информация

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

VII. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

 Трите имена

Длъжност:

 Длъжност