Преглед на обществена поръчка


 Доставки
 Номер 3 от 9.4.2012
 

Решение № 540 от 4.04.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: "ТЕЦ Марица изток 2" - ЕАД
 Пощенски код: 6265
 За контакти: Търговски отдел
 Електронна поща: n.dimov@tpp2.com
 Факс: 042 662950
 Адрес: с. Ковачево, обл. Старозагорска
 Град: с. Ковачево
 Лице за контакт: инж. Нено Димов
 Интернет адрес на възложителя: www.tpp2.com
 Телефон: 042 662911
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя
 Вид на възложителя

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност: Електрическа енергия

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 65, ал. 2 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 15:00
 Брой дни
 Дата: 10/05/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 15:00
 Дата: 30/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, Централна административна сграда,Заседателна зала на Търговски отдел
 Час: 13:00
 Дата: 14/05/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 150
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Доставки

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Проектиране, доставка, демонтаж, монтаж, въвеждане в експлоатация и изготвяне на екзекутиви на 2 броя цифрови блочни релейни защити и 2 броя статични възбудителни системи за Блок № 5 и Блок № 7 по две обособени позиции:
- І обособена позиция - „Проектиране, доставка и монтаж на цифрови блочни релейни защити за Блок № 5 и Блок № 7”, съгласно Техническо задание;
- ІІ обособена позиция - „Проектиране, доставка и монтаж на статични възбудителни системи за Блок № 5 и Блок № 7”, съгласно Техническо задание.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00246
 Уникален номер: 0033
 Уникален номер: 2012
 Номер: 49
 Дата: 01/03/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: т. 6 от прот. № 6
 Дата: 24/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 05/04/2012

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

 Трите имена: инж. Георги Петков Христозов

Длъжност:

 Длъжност: Изпълнителен директор

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ПРЕКРАТЯВАМ

II. Прекратявам

 Тип на процедура

II.1): Правно основание

 Правно основание

Правно основание

 точка

II.2): Вид на процедурата

 Процедура по ЗОП/НВМОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата

II.3): Обект на поръчката

 Обект на поръчката

II.4) Мотиви за прекратяване на процедурата

 Мотиви

II.5) Описание на предмета на поръчката

 Описание

II.6) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата

 Описание

II.7) Най-ниска оферирана цена

 Най-ниска оферирана цена

III: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

CIII. Публикувано обявление

 Уникален номер
 Уникален номер
 Уникален номер
 Номер
 Дата

IV: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер
 Дата

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: Друга информация

 Друга информация

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

VII. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

 Трите имена

Длъжност:

 Длъжност