Преглед на обществена поръчка


 Доставки
 Номер 1 от 28.3.2012
 

Решение № ЗОП-Р-79 от 27.03.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД
 Пощенски код: 3321
 За контакти: Отдел "Обществени поръчки" - Управление "Търговско"
 Електронна поща: mggrozdanova@npp.bg
 Факс: 0973 72441
 Адрес: гр. Козлодуй, обл. Враца
 Град: Козлодуй
 Лице за контакт: Мариана Грозданова
 Интернет адрес на възложителя: www.kznpp.org
 Телефон: 0937 76597
 Интернет адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя
 Вид на възложителя

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност: Електрическа енергия

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 86, ал. 9 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 16:00
 Брой дни
 Дата: 25/04/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 16:00
 Дата: 17/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Управление Търговско
 Час: 10:00
 Дата: 26/04/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Договаряне с обявление

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Доставки

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Предметът на поръчката е "Доставка на софтуерна програма (система) за корозионен мониторинг и ранно прогнозиране на корозионните процеси в технологичното оборудване по II-ри контур във връзка с оптимизиране на ремонтните дейности". Предметът включва доставка на софтуерна програма, лиценз за ползване и свързани услуги по: инсталиране и настройка на място, валидация и верификация по предварително изготвен тестов план, пробна експлоатация и отстраняване на дефекти и забележки, пълно въвеждане в ескплоатация, обучение и гаранционно поддържане. Детайлно описание на условията и изискванията - съгласно документацията за участие с приложено техническо задание.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00353
 Уникален номер: 0036
 Уникален номер: 2012
 Номер: 45
 Дата: 15/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: ЗОП-Р-36
 Дата: 15/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс
 Адрес: бул. Витоша 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация: Към VIІІ.2) Жалба може да се подава в 10-дневен срок пред КЗК от публикуване на настоящето решение.

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 27/03/2012