Преглед на обществена поръчка


 Доставки
 Номер 4 от 27.3.2012
 

Решение № Л 2245 от 26.03.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
 Пощенски код: 1309
 За контакти: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", стаи № 40, № 54 и № 58
 Електронна поща: gdin_snab@abv.bg
 Факс: 02 8139107; 02 8139215
 Адрес: бул. "Ген.Н.Столетов" № 21
 Град: София
 Лице за контакт: Павлина Иванова, Костадин Картулев
 Интернет адрес на възложителя: www.gdin.bg
 Телефон: 02 8139107; 02 8139215; 02 8139258
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: изпълнение на наказанията
 Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: чл. 26, ал. 1, т. 1, б. "а" от ППЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 15:00
 Брой дни
 Дата: 12/04/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 15:00
 Дата: 03/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: ГД "Изпълнение на наказанията", гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, административната сграда на ГД "ИН"
 Час: 14:00
 Дата: 18/04/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 24

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Доставки

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора гр. Враца и поправителен дом Бойчиновци по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Хляб; Обособена позиция № 2: Закуски; Обособена позиция № 3: Месо мляно, колбаси и субпродукти; Обособена позиция № 4: Птичи субпродукти – замразени; Обособена позиция № 5: Риба – замразена; Обособена позиция № 6: Месни, рибни и месорастителни консерви; Обособена позиция № 7: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 8: Плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 9: Подправки и чай; Обособена позиция № 10: Захарни изделия; Обособена позиция № 11: Яйца; Обособена позиция № 12: Други хранителни продукти.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 02030
 Уникален номер: 0011
 Уникален номер: 2012
 Номер: 59790
 Дата: 23/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: Л-1359
 Дата: 20/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща
 Факс
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава: Република България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 26/03/2012