Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 3 от 27.3.2012
 

Решение № 7 от 27.03.2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: община Оряхово
 Пощенски код: 3300
 За контакти
 Електронна поща: mail@oriahovo.bg
 Факс: 09171 3371
 Адрес: ул. Андрей Чапразов 15
 Град: Оряхово
 Лице за контакт: Петя Широканска
 Интернет адрес на възложителя: www.oriahovo.bg
 Телефон: 09171 4703
 Интернет адрес на профила на купувача: www.oriahovo.bg
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 65, ал. 2 от ЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 16:00
 Брой дни
 Дата: 19/04/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 16:00
 Дата: 09/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място: Заседателна зала на община Оряхово
 Час: 10:00
 Дата: 20/04/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 14

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Строителство

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Предмет на поръчката: „Подобряване на “Дневен център за стари хора” чрез реконструкция и ремонт”. Предвижда се да се извърши подобряване на условията в Дневен център за стари хора чрез реконструкция и ремонт на сградата /смяна на дограма, ремонт на покрива и помещенията, подмяна на водопровода и канализацията, подобряване на отоплението, подобряване на кухненския блок в съответствие с европейските изисквания/ да се повиши качеството на предлаганите социални услуги на общината.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 00491
 Уникален номер: 0004
 Уникален номер: 2012
 Номер: 48
 Дата: 23/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 5
 Дата: 23/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация

X: ДАТА на изпращане на настоящото решение

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 27/03/2012