Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 1 от 26.3.2012
 

Решение № 54 от 23/03/2012 г. за удължаване срока за получаване на оферти 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I. Възложител

 Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

 Официално наименование: Община Георги Дамяново
 Пощенски код: 3470
 За контакти: Община Георги Дамяново
 Електронна поща: gd3470@mail.bg
 Факс: 09551 2340
 Адрес: ул. "Единадесета" № 2
 Град: с. Георги Дамяново
 Лице за контакт: Цветелина Джурина - гл. експерт
 Интернет адрес на възложителя
 Телефон: 09552 2270
 Интернет адрес на профила на купувача
 Държава: Р България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

 Основна дейност

Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

II. Правно основание

 Правно основание: Чл. 26, ал. 1, т. 1, б. "б" от ППЗОП

III: УДЪЛЖАВАМ

III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:

 Тип на офертите/заявленията: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 15:30
 Брой дни
 Дата: 23/04/2012

III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и допълнителни документи:

 Час: 15:30
 Дата: 12/04/2012

III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:

 Място
 Час: 11:00
 Дата: 24/04/2012

III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):

 Брой дни: 180
 Дата
 Брой месеци

III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 18

IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура по ЗОП/НВМОП

 Процедура по ЗОП/НВМОП: по реда на ЗОП

Вид на процедурата

 Вид на процедурата: Открита процедура

V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

V. Обект на поръчката

 Обект на поръчката: Строителство

V.1) Описание на предмета на поръчката

 Описание: Изграждане на канализационна система с пречиствателно съоръжение на село Копиловци, община Георги Дамяново. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Копиловци, община Георги Дамяново.

V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се удължава срока

 Описание

VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ

VI. Публикувано обявление

 Уникален номер: 01139
 Уникален номер: 0001
 Уникален номер: 2012
 Номер: 20
 Дата: 09/02/2012

VII: ПРОЦЕДУРА

Процедурата е открита с решение

 Номер: 23
 Дата: 07/02/2012

VIII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес
 Телефон: 02 9356113
 Държава: Р България

VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX. Друга информация

 Друга информация: Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1, бук. „б” от ППЗОП, възложителите не могат да променят обявените от тях условия и други параметри на обществените поръчки с изключение на случаите на удължаване на сроковете за получаване на оферти или заявления за участие. Посочената правна норма кореспондира със задължението на възложителя по чл. 65, ал. 2, т. 1 от ЗОП да удължи срока за представяне на оферти, когато първоначално определения срок е недостатъчен, поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията и/или оглед на мястото на обекта, който подлежи на изпълнение. Нормата има императивен характер. В раздел ІV) от Обявлението за обществената поръчка е посочена дата 02.04.2012 г, като краен срок за получаване на оферти и дата 03.04.2012 г. за отваряне на постъпилите офертите. Видно от получените искания по чл. 65, ал. 2 от ЗОП за удължаване на срока от двама кандидата закупили документация за участие в процедурата (съответно с вх. № 3000-4622/23.03.2012 г. и № 3000-4623/23.03.2012 г.), същите се явяват преюдициали и пораждат задължение да се преценят всички факти и обстоятелства, които са от значение за преценката за взимане на решение за удължаване. След анализ на изложените съображения, отнесени към сложността и обема на поръчката, се установява, че са налице визираните предпоставки, даващи основание за удължаване на срока за подаване на оферти с 20 (двадесет) дни. В резултат на удължаването, срокът за подаване на оферти е 23.04.2012 г., а заседанието на комисията за отваряне на оферти ще се проведе на 24.04.2012 г. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 23/07.02.2012 г. за откриване на поцедурата по възлагане на обществената поръчка.

X. ДАТА на изпращане на настоящото решение

 Дата: 23/03/2012