Преглед на обществена поръчка


 Услуги
 Номер 2 от 23.3.2012
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Община Долна баня
 Пощенски код: 2040
 Място/места за контакт: Община Долна баня, град Долна баня 2040, обл. Софийска, ул. "Търговска" 134
 E-mail: obshtinadb@abv.bg
 Факс: 07120 2120
 Пощенски адрес: ул. "Търговска" 134
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: Долна баня
 На вниманието на: Петър Георгиев Трифонов
 Адрес на възложителя: www.dolna-banya.net
 Телефон: 07120 2005
 Адрес на профила на купувача
 Страна: България

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

 От името на други възложители
 Основна дейност на възложителя: общи обществени услуги
 Вид на възложителя: регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI.Б: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

 Наименование на поръчката: Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Долна баня и курорт Долна баня

ІІ.2) Вид на поръчката и място на доставката или на изпълнението

(Изберете само една категория — доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Обект на поръчката: Услуги
 Място на доставка или изпълнение: Община Долна баня
 Категория услуги: 12
 Код NUTS: BG412

ІІ.3) Kратко описание на естеството и количеството или стойността на доставките или услугите (за всяка от категориите услуги)

Aко е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Обособени позиции: ДА
 Прогнозна стойност
 Описание: Поръчката включва две обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: „ЛОТ 1 - Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на обект: Инженеринг – работно проектиране, съгласуване и строителство на пречиствателна станция на отпадни води (ПСОВ) с довеждаща инфраструктура – гр. Долна баня и курорт Долна баня и Обособена позиция 2: „ЛОТ 2 - Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на обект: Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, доизграждане и модернизиране на канализационната и съпътстваща водопроводна мрежи и съоръженията по тях за гр. Долна баня и курорт Долна баня
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71521000: Строителен надзор по време на строителството

ІІ.5) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане (ако е известна)

 Дата

ІІ.6) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA): НЕ

ІІ.7) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки и услуги в част ІІ.2)

РАЗДЕЛ ІI.Б: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

 Наименование на поръчката: Избор на изпълнител за извърване на одит на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Долна баня и курорт Долна баня

ІІ.2) Вид на поръчката и място на доставката или на изпълнението

(Изберете само една категория — доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Обект на поръчката: Услуги
 Място на доставка или изпълнение: Община Долна баня
 Категория услуги: 9
 Код NUTS: BG412

ІІ.3) Kратко описание на естеството и количеството или стойността на доставките или услугите (за всяка от категориите услуги)

Aко е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Обособени позиции: НЕ
 Прогнозна стойност
 Описание: Изпълнителят ще извършва одит, съгалсно изискванията на насоките за извършване на одит по оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 79212000: Одиторски услуги

ІІ.5) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане (ако е известна)

 Дата

ІІ.6) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

ІІ.7) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки и услуги в част ІІ.2)

РАЗДЕЛ ІI.Б: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

 Наименование на поръчката: Избор на изпълнител на консултански услуги по осигуряване на управление и публичност при изпълненито на Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Долна баня и курорт Долна баня и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Долна баня и курорт Долна баня

ІІ.2) Вид на поръчката и място на доставката или на изпълнението

(Изберете само една категория — доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Обект на поръчката: Услуги
 Място на доставка или изпълнение: Община Долна баня
 Категория услуги: 11
 Код NUTS: BG412

ІІ.3) Kратко описание на естеството и количеството или стойността на доставките или услугите (за всяка от категориите услуги)

Aко е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Обособени позиции: НЕ
 Прогнозна стойност
 Описание: Изпълнителят трябва да осъществява управление на проекта и публичност, съгласно насоките за информация и публичност по оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 79421000: Услуги по управление на проекти, без строителните
 Доп. предмети: 79416100: Услуги по управление на връзките с обществеността

ІІ.5) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане (ако е известна)

 Дата

ІІ.6) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

ІІ.7) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо, но не смесвайте доставки и услуги в част ІІ.2)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат (ако са известни и само в случай на поръчки за строителство):

 Условия: Финансирането ще бъде осигурено по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, Приоритетна ос 1 - „Подобравяне и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в алгомерации между 2000 и 10 000 екв.ж.; ще бъде извършвано авансово, междини и окончателно плащане.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма: ДА
 Проект/програма: Поръчката е свързана с Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Долна баня и курорт Долна баня и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Долна баня и курорт Долна баня, по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, Приоритетна ос 1 - „Подобравяне и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в алгомерации между 2000 и 10 000 екв.ж.;

VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 24.02.2012 г. 
 

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство
 Закрила на заетостта и условия на труд
 Законодателство в областта на опазването на околната среда

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 24/02/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

IV) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на заетостта и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция №

 Заглавие: Обособена позиция 1: „ЛОТ 1 - Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на обект: Инженеринг – работно проектиране, съгласуване и строителство на пречиствателна станция на отпадни води (ПСОВ) с довеждаща инфраструктура – гр. Долна баня и курорт Долна баня
 : 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Изпълнителят ще извършва независим строителен надзор в проектирането и строителството на обект: Инженеринг – работно проектиране, съгласуване и строителство на пречиствателна станция на отпадни води (ПСОВ) с довеждаща инфраструктура – гр. Долна баня и курорт Долна баня

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71521000: Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обхват

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Съгласно ЗУТ и актовете по прилагането му
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Предвидена различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за продължителност на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Допълнителна информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция №

 Заглавие: Обособена позиция 2: „ЛОТ 2 - Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на обект: Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, доизграждане и модернизиране на канализационната и съпътстваща водопроводна мрежи и съоръженията по тях за гр. Долна баня и курорт Долна баня
 : 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Изпълнителят ще извършва независим строителен надзор в проектирането и строителството на обект: Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, доизграждане и модернизиране на канализационната и съпътстваща водопроводна мрежи и съоръженията по тях за гр. Долна баня и курорт Долна баня

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 71521000: Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обхват

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Съгласно ЗУТ и актовете по прилагането му
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

4) Предвидена различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за продължителност на поръчката (в приложимите случаи)

Предвидена дата за (ако е известна)

 Дата
 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Допълнителна информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)