Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 4 от 21.3.2012
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Министерство на околната среда и водите
 Пощенски код: 1000
 Място/места за контакт: Дирекция "Европейски и международни проекти"
 E-mail: m.zapryanova@moew.government.bg
 Факс: 00359 29872355
 Пощенски адрес: София 1000, бул."Кн.Мария Луиза" 22
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: София
 На вниманието на: Мариела Запрянова
 Адрес на възложителя: http://www.moew.government.bg/
 Телефон: 00359 29406645
 Адрес на профила на купувача
 Страна: България

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: околна среда
 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган:

 Заглавие: Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Дряново, област Габрово.

ІІ.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

 Място: Община Дряново
 код NUTS: BG322

ІІ.3) Настоящото обявление обхваща рамково споразумение

 Рамково споразумение: НЕ

ІІ.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Ако е известна, прогнозна стойност на строителството, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Партиди: НЕ
 Прогнозна стойност
 Описание: Преоткосиране на депото, предепониране на отпадъците на място, изграждане на дренажна и отводнителна система за повърхностни води и инфилтрат, техническа и биологична рекултивация, изграждане на система за мониторинг, озеленяване, пътни връзки. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и общите договорни условия на ФИДИК (FIDIC) - Международна федерация на инженерите-консултанти.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

ІІ.6) Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката

Предвидена дата за (ако е известна) начало на процедурите за възлагане

 Предвидена дата за начало
 Дата за завършване
 дни
 Дата за начало
 Срок на действие в месеци: 22

ІІ.7) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA): НЕ

ІІ.8) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Срокът за изпълнение посочен в т. II.6) се пресмята от датата за започване на строителните работи съгласно договора и включва 10 месеца за извършване на строителните работи и 12 месеца срок за съобщаване на дефекти.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат (ако са известни и само в случай на поръчки за строителство):

 Условия: Поръчката се финансира с национални средства във връзка с изпълнението на проект по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) N. 2000/BG/16/P/PE/002 - „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки: НЕ
 Запазени поръчки

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма: ДА
 Проект/програма: Поръчката е свързана с проект по ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) N. 2000/BG/16/P/PE/002 - „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”.

VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи):

 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до Официален вестник на Европейския съюз с изх.№ 2012 - 029567/24.02.2012 г.

VІ.3) Информация относно общата нормативна рамка

 Данъчно законодателство: www.nap.bg
 Закрила на заетостта и условия на труд: www.moew.government.bg
 Законодателство в областта на опазването на околната среда: www.mlsp.government.bg

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 24/02/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно данъците

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно опазването на околната среда

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

IV) Адреси, места за контакти и интернет страница на съответната правителствена служба, от която може да се получи информация относно закрилата на заетостта и условията на труд

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна