Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 24 от 1.3.2012
 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Девня
 Пощенски код: 9162
 За контакти: Община Девня
 Електронна поща: kmet@devnya.bg
 Факс: 0519 47012
 Адрес: бул. Съединение 78
 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 Град: Девня
 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 Лице за контакти: Нина Георгиева Белева
 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 Адрес на възложителя: www.devnya.bg
 Телефон: 0519 47011
 Адрес на профила на купувача
 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги
 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: «Строително-монтажни работи по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG331
 Място на изпълнение: гр. Девня
 Тип доставки
 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение
 Брой изпълнители
 Обосновка на рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Предмет на поръчката «Строително-монтажни работи по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие”. В процедурата за възлагане на обществена поръчка са включени седем обекта (обособени позиции). Предвидените строително-монтажни работи целят подобряване на енергийните характеристики на сградите, осигуряване на подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на образованието.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА
 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: ОБ. ПОЗИЦИЯ 1: ЦДГ „Незабравка” гр. Девня: топлоизолация по стени - 1166,99 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло - 389,64 м²; Изолация на таваните под покрива с EPS - 856,45 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доставка и монтаж на стоманен водогреен котел на пелети, qот=175kw, с окомплектовка – 1 бр.; Доставка и монтаж на стоманен водогреен котел, qот=290kw – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 10 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 2 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.; ОБ. ПОЗИЦИЯ 2: ОДЗ „Здравец”, кв. Повеляново, гр. Девня - топлоизолация по стени – 888,80 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 417,70 м²; Изолация на таваните под покрива с EPS – 575,56 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 10 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 2 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.; ОБ. ПОЗИЦИЯ 3: ОДЗ „Детелина”, гр. Девня.- топлоизолация по стени – 1431,12 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 657,65 м²; Изолация на таваните под покрива с EPS – 1101,98 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доствака и монтаж на стоманен водогреен котел на пелети, qот=201-250kw, с окомплектовка – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 10 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 2 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.; ОБ. ПОЗИЦИЯ 4: СОУ „Васил Левски”- Филиал , гр. Девня - топлоизолация по стени – 339,78 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 40,38 м²; Изолация с минерална вата на покрива – 531,09 м²; Топлоизолация по таван EPS– 69,30 м²; Ремонт на котелната инсталация – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 – 5 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлер ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 1 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.; ОБ ПОЗИЦИЯ 5: ОУ „Кирил и Методий”,, кв. Повелянова, гр. Девня - топлоизолация по стени – 1220,28 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 150,62 м²; Изолация с минерална вата на покрива – 771,32 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доствака и монтаж на стоманен водогреен котел на пелети, qот=91-132kw, с окомплектовка – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 5 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 1 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.; ОБ ПОЗИЦИЯ 6: СОУ„Васил Левски” – осн. сграда, гр. Девня”. - топлоизолация по стени – 1702,53 м²; Изолация с минерална вата на таваните – 1456,73 м²; топлоизолация с минерална вата по таван на мазе – 337,03 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доствака и монтаж на стоманен водогреен котел, qот=580kw – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 10 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 2 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.; ОБ ПОЗИЦИЯ 7: „Професионална гимназия», гр. Девня- топлоизолация по стени – 2551,20 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 1800,97 м²; Изолация с минерална вата на покривна плоча – 2197,93 м²; топлоизолация с минерална вата по таван на мазе – 1096,23 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 – 5 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 1 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.
 Прогнозна стойност: 2842473.69
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 3

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: Гаранция за участие в размер на: І-ва обособена позиция - 3500 /три хиляди и петстотин/ лв. без ДДС ІІ-ра обособена позиция - 2500 /две хиляди и петстотин/ лв.без ДДС ІІІ-та обособена позиция - 4500 /четири хиляди и петстотин/ лв. без ДДС ІV-та обособена позиция - 1000 /хиляда/ лв. без ДДС V-та обособена позиция - 2500 /две хиляди и петстотин/ лв.без ДДС VІ-та обособена позиция - 3000 /три хиляди/ лв.без ДДС VІІ-ма обособена позиция - 9000 /девет хиляди/ лв.без ДДС Гаранция за изпълнение на договорните задължения е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС Гаранциите за участие и изпълнение могат да бъдат парична гаранция внесена по сметка на възложителя - IBAN : BG24 ІОRТ 7377 3305 6799 03, BIC : ІОRТBGSF при ТБ “Инвестбанк” – клон Варна или безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Финансирането на обекта е по проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Регистрационен номер на Договора BG161PO001/1.1-09/2010/009. Заплащането на извършените видове работи ще става след подписване на протокол (обр. 19) за приемане на изпълнени СМР по стойности с единични цени, посочени в количествено-стойностната сметка към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 1. Авансово плащане в размер на 10% (десет на сто) от общата стойност на договора. след представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. Междинни плащания – при всяко плащане се удържа пропорционално приспадащата се част от аванса по т. 1, която е 10% (десет на сто) от стойността на изпълнените СМР без ДДС, описани в протокола за приемане на изпълнени СМР; междинните плащания се извършват в съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 3. Окончателно плащане – извършва се в съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приспадане на вече изплатените суми.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване: Участник в процедурата, определен за изпълнител, когато е обединение на физически и/или юридически лица, следва да създаде юридическо лице. Създаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация съобразно националното законодателство, когато участникът е чуждестранно лице; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице – заверен от участника препис; 2. Документ за учредена или внесена гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, задължително придружен от писмен опис на обособените позиции, за които е учредена или внесена – оригинали; 3. Доказателствата за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП и за технически възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в Обявлението за обществена поръчка; 4. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (по образец) – оригинал/оригинали; 5. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП, посочени от възложителя в Обявлението за обществена поръчка (по образец) – оригинал/оригинали; 6. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (по образец) – оригинал/оригинали; 7. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители (по образец) – оригинал; 8. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (по образец) – оригинал; 9. Документ, доказващ регистрацията на участника в професионалния регистър на строителя на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон; регистрацията трябва да бъде за изпълнение на обекти, съответстващи на предмета на поръчката по обособените позиции, за които участникът е представил оферта – заверен от участника препис; 10. Декларация, че участникът има възможност да достави всички необходими материали за изпълнение на поръчката по обособените позиции, за които е представил оферта, ако бъде избран за изпълнител (по образец) – оригинал; 11. Декларация, че участникът ще организира за своя сметка всички необходими обезопасителни и охранителни мероприятия по време на изпълнение на поръчката, ако бъде избран за изпълнител (по образец) – оригинал; 12. Сертификати, издадени от независими лица, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството от сериите ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001 или еквивалентни, обхватите на сертификациите трябва да съответстват на предмета на поръчката – нотариално заверени преписи; 13. Документ за закупена документация за участие в процедурата – оригинал; 14. Срок за изпълнение на поръчката (в Техническото предложение за изпълнение на поръчката) – оригинал; 15. Срок на отложено плащане (в Техническото предложение); 16. Предлагана цена за отделна обособена позиция (по образец) – оригинал - подписана и подпечатана от участника; 17. Техническо предложение /Технически предложения за изпълнение на поръчката (по образец ); участникът прилага толкова Технически предложения, за колкото обособени позиции представя оферта – оригинал/оригинали; 18. Проект на договор – подписан и подпечатан от участника на всяка страница – оригинал; 19. Финансова идентификация (обр.) – оригинал; 20. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (по образец) – оригинал.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: а/застраховки за професионална отговорност и трудова злополука-заверени за вярност копия; б/ счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три приключени финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен - надлежно подписани и подпечатани. в/ Декларация за общия оборот от строителство, свързано с предмета на поръчката общо за 2009 г., 2010 г. и 2011 г.
 Минимални изисквания: а/ Наличие на валидни застрахователни полици за застраховка „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ и „Трудова злополука“ по НЗЗРСРТЗ на участника и на всеки от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, валидни към датата на отваряне на офертите; в случай, че участникът е обединение, на изискването по тази точка трябва да отговаря всеки член на обединението; б/ Положителни годишни финансови резултати (приходи – разходи) на участника, а в случай на обединение – изискването е за общи положителни годишни финансови резултати на участниците в обединението; в/ Изпълненият от участника общ обем строително-монтажни работи с предмет, сходен с предмета на поръчката, през предходните три години (2009, 2010 и 2011 г.) да бъде в размер, не по-малък от общата прогнозна стойност на обособените позиции, за които е представил оферта;

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: а/ Декларация от участника, съдържаща списък на договорите за строителство, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Тези препоръки следва да посочват стойността, датата и мястото на поръчката, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. б/ Декларация /свободен текст/, че участникът разполага към датата на представяне на офертата с отговорник за безопасността и здравето на служителите при извършване на СМР с най-малко пет години трудов стаж при строителството на обекти, сходни с обема и предмета на настоящата поръчка: в/ Декларация /свободен текст/, че участникът разполага към датата на представяне на офертата с отговорник по контрола на качеството с най-малко пет години трудов стаж при строителството на обекти, сходни с обема и предмета на настоящата поръчка: г/ Декларация /свободен текст/, че участникът разполага към датата на представяне на офертата със такъв брой ръководители строителство и/или ръководители на технически отдели и/или технически ръководители и/или инженери със съответната квалификация по чл.163а, ал.2÷4 от ЗУТ, за колкото обособени позиции участникът представя оферта с най-малко пет години трудов стаж при строителството на обекти, сходни с обема и предмета на настоящата поръчка: д/ Декларация /свободен текст/, че участникът разполага към датата на представяне на офертата със специалист - котли, притежаващ Свидетелство за придобита правоспособност да обслужва водогрейни котли с високо налягане ІІІ степен; това изискване е в сила само за участниците, представящи оферти за съответните обособени позиции: е/ Документ за собственост или договор за наем, удостоверяващи наличието на собствен или нает склад или складова база за строителни материали; ж/ Декларация / по образец/ за персонала на участника; з/ Декларация /по образец/, удостоверяваща опита на участника; и/ Декларация /по образец/ за разполагаемите собствени или наети оборудване, механизация и техника, необходими за изпълнението на предмета на поръчката
 Минимални изисквания: а/ Най-малко толкова договора за строителство с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени самостоятелно от участника през последните пет години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.), за колкото обособени позиции участникът представя оферта, на обща стойност не по-малка от общата прогнозна стойност на обособените позиции, за които участникът представя оферта; б/ Към датата на представяне на офертата участникът да разполага с отговорник за безопасността и здравето на служителите при извършване на СМР с най-малко пет години трудов стаж при строителството на обекти, сходни с обема и предмета на настоящата поръчка; в/ Към датата на представяне на офертата участникът да разполага с отговорник по контрола на качеството с най-малко пет години трудов стаж при строителството на обекти, сходни с обема и предмета на настоящата обществена поръчка; г/ Участникът да разполага с такъв брой ръководители строителство и/или ръководители на технически отдели и/или технически ръководители и/или инженери със съответната квалификация по чл.163а, ал.2÷4 от ЗУТ, за колкото обособени позиции представя оферта; всеки от тези специалисти трябва да има най-малко пет години трудов стаж в съответната област; д/ Към датата на представяне на офертата участникът да разполага със специалист - котли, притежаващ Свидетелство за придобита правоспособност да обслужва водогрейни котли с високо налягане ІІІ степен; това изискване е в сила само за участниците, представящи оферти за съответните обособени позиции; е/ Наличен към датата на представяне на офертата собствен или нает склад или складова база за строителни материали.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
 Показател: Цена(тежест : 40)
 Показател: Техническо предложение(тежест : 40)
 Показател: Срок за изпълнение(тежест : 10)
 Показател: Срок на отложено плащане(тежест : 10)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА
 Час: 16:00
 Цена: 360
 Условия: І-ва обособена позиция - 45 /четиридесет и пет/ лв.; ІІ-ра обособена позиция - 54 /петдесет и четири/ лв.; ІІІ-та обособена позиция - 54 /петдесет и четири/ лв.; ІV-та обособена позиция - 45 /четиридесет и пет/ лв.; V-та обособена позиция - 54 /петдесет и четири/ лв.; VІ-та обособена позиция - 54 /петдесет и четири/ лв.; VІІ-ма обособена позиция - 54 /петдесет и четири/ лв - В касата на Община Девня, гр. Девня, бул. Съединение 78 или по банков път по сметка: IBAN BG37IORT73778405680000, BIC IORTBGSF, код на плащане: 447000
 Дата: 09/04/2012
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 16:00
 Дата: 19/04/2012

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: град Девня, бул."Съединение" №78, заседателна зала, етаж 3, сградата на Община Девня
 Час: 10:00
 Лица: Участниците или техни упълномощени представители с нотариално заверено Пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват на посочените в обявлението място, ден и час при действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69 а, ал.3 от ЗОП.
 Дата: 20/04/2012

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА
 Проект/програма: Договор BG161PO001/1.1-09/2010/009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, сключен между УО на ОПРР и Община Девня, Област Варна

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл.120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 24/02/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 За контакти
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Лице за контакти
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: «СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие” за обект ЦДГ „Незабравка” гр. Девня
 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Обособената позиция включва строително-монтажни работи целящи подобряване на енергийните характеристики на ЦДГ "Незабравка", осигуряване на подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на образованието.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 388471.87
 Описание: Топлоизолация по стени - 1166,99 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло - 389,64 м²; Изолация на таваните под покрива с EPS - 856,45 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доставка и монтаж на стоманен водогреен котел на пелети, qот=175kw, с окомплектовка – 1 бр.; Доставка и монтаж на стоманен водогреен котел, qот=290kw – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 10 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 2 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци: 3

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: «СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие” за обект ОДЗ "Здравец" - кв. Повеляново, гр. Девня;
 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Обособената позиция включва строително-монтажни работи целящи подобряване на енергийните характеристики на ОДЗ "Здравец", осигуряване на подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на образованието.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 295749.64
 Описание: Топлоизолация по стени – 888,80 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 417,70 м²; Изолация на таваните под покрива с EPS – 575,56 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 10 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 2 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци: 3

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: «СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие” за обект ОДЗ "Детелина" - гр. Девня;
 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Обособената позиция включва строително-монтажни работи целящи подобряване на енергийните характеристики на ОДЗ "Детелина", осигуряване на подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на образованието.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 469577.60
 Описание: Топлоизолация по стени – 1431,12 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 657,65 м²; Изолация на таваните под покрива с EPS – 1101,98 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доствака и монтаж на стоманен водогреен котел на пелети, qот=201-250kw, с окомплектовка – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 10 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 2 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци: 3

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: «СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие” за обект СОУ "Васил Левски" - гр. Девня ФИЛИАЛ;
 Номер: 4

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Обособената позиция включва строително-монтажни работи целящи подобряване на енергийните характеристики на СОУ "В. Левски" - филиал, осигуряване на подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на образованието.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 137735.54
 Описание: Топлоизолация по стени – 339,78 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 40,38 м²; Изолация с минерална вата на покрива – 531,09 м²; Топлоизолация по таван EPS– 69,30 м²; Ремонт на котелната инсталация – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 – 5 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлер ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 1 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци: 3

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: «СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие” за обект ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - кв. Повеляново, гр. Девня
 Номер: 5

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Обособената позиция включва строително-монтажни работи целящи подобряване на енергийните характеристики на ОУ ??Св.св. Кирил и Методий??, осигуряване на подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на образованието.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 271781.45
 Описание: Топлоизолация по стени – 1220,28 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 150,62 м²; Изолация с минерална вата на покрива – 771,32 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доствака и монтаж на стоманен водогреен котел на пелети, qот=91-132kw, с окомплектовка – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 5 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 1 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци: 3

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: «СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие” за обект СОУ "Васил Левски" - гр. Девня
 Номер: 6

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Обособената позиция включва строително-монтажни работи целящи подобряване на енергийните характеристики на СОУ "Васил Левски" - гр. Девня, осигуряване на подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на образованието.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 329289.62
 Описание: Топлоизолация по стени – 1702,53 м²; Изолация с минерална вата на таваните – 1456,73 м²; топлоизолация с минерална вата по таван на мазе – 337,03 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доствака и монтаж на стоманен водогреен котел, qот=580kw – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 - 10 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 2 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци: 3

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: «СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие” за обект ПГ гр. Девня
 Номер: 7

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Обособената позиция включва строително-монтажни работи целящи подобряване на енергийните характеристики на ПГ гр. Девня, осигуряване на подходяща и рентабилна общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на образованието.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност: 949867.97
 Описание: Топлоизолация по стени – 2551,20 м²; Подмяна на дограма – PVC, трикамерна, К стъкло – 1800,97 м²; Изолация с минерална вата на покривна плоча – 2197,93 м²; топлоизолация с минерална вата по таван на мазе – 1096,23 м²; Подобряване работата на котелната инсталация – 1 бр.; Доставка и монтаж на соларен колектор със селективнопокритие sp xx 270 – 5 соларни панела; Доставка и монтаж на бойлери ел. 500 л. за топла вода битови нужди – 1 бр.; Подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация – 1 бр.
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни
 Дата за завършване
 Дата за начало
 Срок в месеци: 3

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)