Преглед на обществена поръчка


 Строителство
 Номер 20 от 1.3.2012
 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Община Бургас
 Пощенски код: 8000
 Място/места за контакт:: Дирекция "Строителство", Дирекция "Управление на общинската собственост"
 E-mail:
 Факс: 056 841996
 Пощенски адрес: ул. "Александровска" № 26
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: Бургас
 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 На вниманието на:: инж. Катя Пенева; Даниела Георгиева
 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Адрес на възложителя: www.burgas.bg
 Телефон: 056 907351; 056 907242
 Адрес на профила на купувача
 Страна: Р БЪЛГАРИЯ

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: общи обществени услуги
 Вид на възложителя: регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

 Наименование: „Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, светофарни уредби, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на Община Бургас, по обособени позиции както следва:Обособена позиция І: Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на: Териториална дирекция „ЗОРА”, включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица и с. Маринка; с. Извор; Териториална дирекция „ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к. „Изгрев”, ж.к. „Зорница”, кв. Сарафово , с. Черно море, с. Рудник, с. Драганово и с. Брястовец; Териториална дирекция „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к. „Славейков”, кв. Лозово, кв. Ветрен, кв. Банево, в.з. „Минерални бани”, с. Миролюбово, и с. Изворище;Обособена позиция ІІ: Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на: Териториална дирекция „ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; Териториална дирекция „ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, гр. Българово, с. Братово и с . Равнец; Териториална дирекция „ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”, с. Извор;Обособена позиция ІІІ: Монтаж, ремонт и поддръжка на светофарни уредби на територията на община Бургас.“

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG341
 Място на изпълнение: Община Бургас
 Тип доставки
 Тип строителство: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възложителя
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

 Рамково споразумение
 Брой оператора
 Обосноваване на рамково споразумение,
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в година/и
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месец/и:
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

 Описание: Изпълнение на дейности по монтажа, ремонта и поддръжката на пътни знаци, светофарни уредби, пътни маркировки и други елементи, като спиркови заслони, предпазни парапети, стоманена предпазна ограда (еластична ограда), напречни неравности (без асфалтобетонови) и всякакво друго крайулично и крайпътно оборудване свързано с организацията и безопасността на движението на територията на община Бургас, по обособени позиции както следва: Първа обособена позиция: Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на: Териториална дирекция „ЗОРА” включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица и с. Маринка; с. Извор Териториална дирекция „ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к. „Изгрев”, ж.к. „Зорница”, кв. Сарафово , с. Черно море, с. Рудник, с. Драганово и с. Брястовец;Териториална дирекция „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к. „Славейков”, кв. Лозово, кв. Ветрен, кв. Банево, в.з. „Минерални бани”, с. Миролюбово, и с. Изворище; Втора обособена позиция: Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на: Териториална дирекция „ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; Териториална дирекция „ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, гр. Българово, с. Братово и с . Равнец. Териториална дирекция „ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”, с. Извор. Трета обособена позиция:Монтаж, ремонт и поддръжка на светофарни уредби на територията на община Бургас.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45233294: Работи по поставяне на пътна сигнализация
 Доп. предмети: 45233221: Работи по пътна маркировка на пътища
 Доп. предмети: 34992200: Табели за пътна сигнализация
 Доп. предмети: 34922100: Пътна маркировка
 Доп. предмети: 34996100: Сигнализационни светлини (светофари)
 Доп. предмети: 45316212: Работи по инсталиране на светофари
 Доп. предмети: 50232000: Услуги по поддържане на общественото осветление и светофарите

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: ДА
 Подаване на оферти: само една позиция

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Съгласно Документацията за участие.
 Прогнозна стойност: 2833333.33
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 36

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

 Описание: Гаранция за участие: По Обособена позиция 1 в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева); По Обособена позиция 2 в размер на 9 000 лв. (девет хиляди лева); По Обособена позиция 3 в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева). Гаранция за изпълнение - 1 (едно) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС. Вид на гаранциите - парична сума или банкова гаранция. Сумите да се превеждат по банкова сметка на Община Бургас при ТБ „Общинска банка” - АД – клон Бургас; IBAN – BG89 SOMB 9130 3323996501, BIС – SOMBBGSF. В случаите, когато е представена банкова гаранция за участие, същата следва да е със срок на действие до изтичане валидността на съответната оферта.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

 Условия: Обектът се финансира от бюджета на Община Бургас.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

 Правна форма: Съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2, ЗОП - когато участникът , определен за изпълнител е обединение от физически и/ или юридически лица, следва преди подписването на договора да бъде създадено ново юридическо лице обвързано от офертата подадена от обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия
 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: 1. Копие от документа за регистрация или документ за издаден Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За чуждестранно лице - документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Когато не е представен ЕИК участниците прилагат копие от Удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орагн от държавата, в която са установени.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 3. Документ за закупена документация за участие.4.Оригинал на документ за банкова гаранция със срок на валидност на офертата или оригинал на документ за внесена гаранция за участие.3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП.4. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – II-ра група минимум V-та категория. При участие на обединение изискването се отнася до всеки член на обединението. Чуждестранните участници да имат еквивалентно право. Представя се копие от удостоверението за регистрация и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. За чуждестранните лица - документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.Възложителят няма да сключи договор с участник, който не е регистриран в Централния професионален регистър на строителя за посочената по-горе група и категория и не представи валиден талон за 2012 г.5. Сведения за участие - по образец.6. Декларация за приемане условията на поръчката - по образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: 1.Декларация по образец (Приложение № 8), която съдържа информация за общия оборот и оборота от дейности, аналогични с предмета на настоящата поръчка, а именно: монтаж, ремонт, поддържане на пътни знаци, светофарни уредби, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.).2.Участниците трябва да притежават застраховка за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. При участие на обединение изискването се отнася за всеки член на обединението. За чуждестранните участници се изисква наличие на еквивалентно застраховка.3.Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.
 Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да са реализирали оборот в размер не по-малък от 900 000 (деветстотин хиляди) лв. с вкл. ДДС общо за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.) от дейности, аналогични с предмета на настоящата поръчка, а именно: монтаж, ремонт, поддържане на пътни знаци, светофарни уредби, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението.2.Участниците трябва да притежават застраховка за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: Изисквания за Обособена позиция І и Обособена позиция ІІ:1. Справка – Декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, аналогичен на настоящата поръчка, а именно: монтаж, ремонт, поддържане на пътни знаци, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението, за последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) – по образец (Приложение № 9).2. Препоръки за добро изпълнение за договорите по т. 1, посочени в Приложение № 9. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт, в тях трябва да са вписани вида и обема на дейностите, които е извършил конкретния участник.Изисквания за Обособена позиция ІІІ:3.Справка – Декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, аналогичен на настоящата поръчка, а именно: монтаж, ремонт, поддържане на светофарни уредби, за последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) – по образец (Приложение № 9).4.Препоръки за добро изпълнение за договорите по т. 3, посочени в Приложение № 9. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт, в тях трябва да са вписани вида и обема на дейностите, които е извършил конкретния участник.5.Справка-Декларация (по образец Приложение № 10) за съответното оборудване, технически съоръжения и механизация, необходими за изпълнение на поръчката. Автовишката, посочена в справката-декларация трябва да отговарят на Закона за технически изисквания към продуктите, чл. V и Наредбата за технически надзор и регистъра на съоръженията (ПМС № 187 от 2000 г.). За автовишката да се представи документ за извършен технически преглед за текущата година.6.копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2012 г. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. 7.Участниците да са сертифицирани по стандарти ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007 или еквивалент на тях, с обхват включващ предмета на поръчката.– Представят се заверени от участника копия на валидни сертификати.При участие на обединения това условие се отнася за всички участници в него.
 Минимални изисквания: Изисквания за Обособена позиция І и Обособена позиция ІІ:1. Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.) минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно: монтаж, ремонт, поддържане на пътни знаци, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за брой изпълнени договори се отнася общо за обединението.2.Участниците трябва да представят минимум 3 (три) препоръки за добро изпълнение за договорите по т. 1, посочени в Приложение № 9. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт, в тях трябва да са вписани вида и обема на дейностите, които е извършил конкретния участник.Изисквания за Обособена позиция ІІІ:3.Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.) минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно: монтаж, ремонт, поддържане на светофарни уредби. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за брой изпълнени договори се отнася общо за обединението. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за брой изпълнени договори се отнася общо за обединението.4. Участниците трябва да представят минимум 3 (три) препоръки за добро изпълнение за договорите по т. 3, посочени в Приложение № 9. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт, в тях трябва да са вписани вида и обема на дейностите, които е извършил конкретния участник.5. Участниците трябва да притежават собствено или наето оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, а именно:– Автовишка с Lстр. до 20 м. – минимум 1 бр.;– Агрегат за подаване на ел. напрежение – минимум 1 бр.;– Лекотоварен автомобил до 2,5 т. – минимум 1 бр.– Заваръчен апарат – минимум 1 бр.– Машина за полагане на надлъжна пътна маркировка – минимум 1 бр. (Важно! Изискването се отнася само за Обособена позиция І и Обособена позиция ІІ).При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за обединението.6.Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – II-ра група минимум V-та категория.7.Участниците да са сертифицирани по стандарти ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007 или еквивалент на тях, с обхват включващ предмета на поръчката.– Представят се заверени от участника копия на валидни сертификати.При участие на обединения това условие се отнася за всички участници в него.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита
 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

 Критерий за оценка: Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)

 Референтен номер: 93-00-165

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в OВ: /S-
 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА
 Час: 16:00
 Цена: 18
 Условия: Документацията за участие може да бъде получена в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26; всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. срещу представен документ за платени 18 (осемнадесет) лв. с вкл. ДДС в касата на общината или по банкова сметка на Община Бургас BG 08 SOMB 9130 84 24151744, BIC код : SOMBBGSF, код за вид плащане: 447 000 (след справка със счетоводството). При поискване от заинтересованото лице възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето отправило искането.
 Дата: 26/03/2012
 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

 Час: 16:00
 Дата: 05/04/2012

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български
 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

 Брой дни: 120
 Дата
 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА
 Място: Сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателната зала
 Време: 11:00
 Лица: Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
 Дата: 06/04/2012

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: НЕ
 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Настоящата процедура е одобрена с Решение № 425/22.02.2012 год. на Заместник Кмет при Община Бургас. Срокът за получаване на оферти е съкратен на основание чл. 64 от ЗОП. Обявлението е изпратено по електронен път за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Пълен достъп до документацията за участие се предоставя на сайта на Община Бургас www.burgas.bg, раздел "Обществени поръчки" от 22 февруари 2012. 
Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 22.02.2012 г. 

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
 Град: София
 Интернет адрес: http://www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: На основание чл. 120, ал. 2 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършването на съответното действие.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 22/02/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

 Официално наименование
 Пощенски код
 Място/места за контакт
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 На вниманието на
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на:
 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: "Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на: Териториална дирекция „ЗОРА”, включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица и с. Маринка; с. Извор; Териториална дирекция „ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к. „Изгрев”, ж.к. „Зорница”, кв. Сарафово , с. Черно море, с. Рудник, с. Драганово и с. Брястовец; Териториална дирекция „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к. „Славейков”, кв. Лозово, кв. Ветрен, кв. Банево, в.з. „Минерални бани”, с. Миролюбово, и с. Изворище;"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45233294: Работи по поставяне на пътна сигнализация
 Доп. предмети: 45233221: Работи по пътна маркировка на пътища
 Доп. предмети: 34992200: Табели за пътна сигнализация
 Доп. предмети: 34922100: Пътна маркировка

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Съгласно документацията за участие.
 Прогнозна стойност: 1333333.33
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 36

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на:
 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, пътни маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на: Териториална дирекция „ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; Териториална дирекция „ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, гр. Българово, с. Братово и с . Равнец; Териториална дирекция „ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”, с. Извор;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45233294: Работи по поставяне на пътна сигнализация
 Доп. предмети: 45233221: Работи по пътна маркировка на пътища
 Доп. предмети: 34992200: Табели за пътна сигнализация
 Доп. предмети: 34922100: Пътна маркировка

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Съгласно документацията за участие.
 Прогнозна стойност: 916666.67
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 36

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Монтаж, ремонт и поддръжка на светофарни уредби на територията на община Бургас.“
 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Монтаж, ремонт и поддръжка на светофарни уредби на територията на община Бургас.“

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 45316212: Работи по инсталиране на светофари
 Доп. предмети: 50232000: Услуги по поддържане на общественото осветление и светофарите
 Доп. предмети: 34996100: Сигнализационни светлини (светофари)

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Съгласно документацията за участие.
 Прогнозна стойност: 583333.33
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

 Дата за завършване
 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци: 36

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Информация

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)